bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 149 zobrazení
hazena-horka
26. 9. 2021 – HBC Olomouc

V neděli 26.9.2021 jsme se od 14 hodin zúčastnili soutěžního turnaje, který pořádal tým HBC Olomouc. Hrálo se v hale DHK Zora Olomouc, která do turnaje vyslala dvě družstva, DHK Zora Olomouc A a DHK Zora Olomouc B. Čtveřici účastníků doplnilo naše družstvo mladších minižáků TJ Sokol Horka nad Moravou.

V prvním utkání jsme se střetli s týmem Zora B. V tomto utkání nám nevyšel první poločas, kdy jsme ze začátku nenašli recept na kvalitní obranu olomouckých hazenkářských nadějí. Dlouho se hrálo bez vstřelených branek na obou stranách a když jsme se dostali přes obranu, nedokázali jsme trefit branku. Také nám nevycházely přihrávky a zpracování míče. Až na konci poločasu jsme dokázali vstřelit tři branky, soupeřky k našemu štěstí žádný. Po přestávkovém určení nové taktiky a prostřídání jak v poli tak v brance jsme získali v utkání převahu, ale i tak jsme se přesvědčili že máme stále na čem pracovat. Nepřesné přihrávky, špatné zpracování míče, malá aktivita v útoku - to jsou naše největší úkoly, na kterých je potřeba stále pracovat.

Druhé utkání jsme hráli proti HBC Olomouc, které nás už zastihlo v daleko větší pohodě a formě a díky zlepšení oproti prvnímu utkání se nám začalo dařit i v útoku, kdy obrana byla v obou zmiňovaných utkáních velice dobrá. Vycházela ze spolehlivých zákroků v brance, kde se střídali odvážlivci Kiki, Tomáš , Kuba a Aleš. Všem to moc šlo, jen je mi záhadou, proč se všichni hlásí do branky!!! Když jsme hrávali my, tak všichni chtěli hrát, ne chytat.

K poslednímu utkání jsme nastoupili proti silnému soupeři DHK Zora Olomouc A . Opět jsme stavěli na kvalitní obraně a po získání míče jsme vyráželi do postupných útoků se snahou buď zakončit z brankoviště z křídel což se dařilo nebo střelbou z dálky přes obranu, kde to šlo dobře hráčům, kteří hráli na spojkách. Než jsme se nadáli tak se ozval závěrečný hvizd turnaje, někteří naši borci se netajili zklamáním, že už je konec. Byli tak zabraní do hry, že měli chuť ještě odehrát nějaké další utkání. Po ubezpečení, že nás čeká příští týden další turnaj , tentokrát v Senici na Hané , obavy z jejich očí zmizely a nahradilo je nadšení a radost z očekávání příštího týdne.

Ještě v závěru turnaje jsme se zúčastnili pohybových her s dalšími týmy, za které, ale i za výkony v turnaji, obdrželi všichni sladkou odměnu! Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům a příznivcům za hlasité povzbuzování a nejeden potlesk po pěkných akcích, které naše hráče určitě potěšily.
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 29 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
degaule
 • 29.9.2021
 • 14 zobrazení
afk1994
Branky: 41. vlastní Čáp – 14. Novák, 37. Papoušek, 81. Konyvka.
Rozhodčí: Palek – Divilek, Sandev. Žluté karty: Binder, Fingerhut, Gracl, Riesz – Čáp, Fišr. Diváků: 60.
Rejšice: Binder – Fingerhut (55. Žádný), Jaroš, Kredba, Gracl, Havlát, Riesz (79. Boháček), Vejvoda (46. Šťastný), Hlaváč, Falta, Chládek (79. Ptáček). Trenér Jan Páník.
Čáslav B: Beran – Eisner (87. Lebduška), Čáp, Kubín (59. Jedlička), Kurka - Konyvka, Havrda, Papoušek, Novák, Fišr - Tůma (77. Honc). Trenér Lukáš Jirků.
více najdete : https://www.svoboda.info/sport/fotbal/caslavska-juniorka-splnila-povinnost-z-rejsic-privezla-tri-body/
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 73 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
fotografdavid
Od 24. září 2021 je pro veřejnost otevřen Dýňový svět ve statku u Pipků v obci Nová Ves u Leštiny na Havlíčkobrodsku. Lidé tam mohou zavítat každý všední den mimo pondělí od 14:00 do 18:00 hodin a o víkendech od 10:00 do 18:00 hodin. Na místo je možné se dostat vlakem nebo autem. Pro řidiče je k dispozici parkoviště zdarma. Statek u Pipků se zabývá pěstováním dýní a obilovin. Vždy na podzim zde připraví akci pro širokou veřejnost s názvem „Dýňový svět“. Otevřeno zde měli i na státní svátek 28. září, kdy jsme na místo zavítali s naší kamerou. Jak můžete sami vidět na našich záběrech ( https://1url.cz/MKszH), počasí se tento den mimořádně vydařilo a návštěvnost byla hojná. Této nevšední akce si užívali především rodiny s dětmi. K dispozici tu mají dýňová bludiště, dílnu na dlabání dýní, slámobazén nebo slámohrad. Měli také možnost vyzkoušet, jak se sedí za volantem kombajnu. Větší děti jistě potěší, že je v celém areálu FREE WIFI. Návštěvníci mohli také ochutnat nejrůznější pochutiny připravené právě z dýní. Pokud si chcete připravit z tykve něco sami doma nebo jen získat zajímavou dekoraci, můžete si na místě dýně nejrůznějších barev, tvarů a velikostí i zakoupit. Tato akce je nejen zábavná, ale zároveň i poučná. Lidé mají takto možnost nahlédnout pod pokličku práce na statku, kde nechybí ani hospodářská zvířata jako slepice, kuřátka, kozy, ovce, králíci, koník nebo prasátko. Dýňový svět bude otevřený až do 7. listopadu 2021.

#kultura#události#příroda#děti#lidé#zábava
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 26 zobrazení
lukinho77
1. Vysoký Ostrý
2. Buková hora
3. Fláje
4. Rýchory z Maršova
5. Pec - Obřák - Sněžka - Luční - Bufet - Severka - Pec - Lučiny - Černohorské rašeliniště - Janské Lázně
6. Rýchory ze Stachlu
7. Pomezky na kole z Trutnova
8. Modrava - Březník - Modrava - Javoří pila
9. Zhůří a paseky u Křemelné
10. Modrava - Javoří pila - Poledník - Oblík - Modrava
11. Nová Hůrka - jezero Laka - Polom - Železná Ruda
12. Černé a Čertovo jezero
13. Javorná - Šukačka - Můstek - Pancíř - Železná Ruda
14. Chata Rovina - Březník - údolí Křemelné - Zadní Pajše - Přední Pajše - Velký Babylon - Chata Rovina
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 28.9.2021
 • 109 zobrazení
achnaton08
Opět moje oblíbená trasa z Vrbovců přes Tři kameny, Kobylu a Čertoryje do Tvarožné Lhoty.
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 21 zobrazení
pakli
Kostel Narození Panny Marie je římskokatolický poutní kostel ve Vranově v okrese Brno-venkov, jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. V letech 1617-1633 nechal Maxmilián z Lichtenštejna na původním místě dřevěného kostela postavit raně barokní kostel dle plánů jezuity J. Maria a brněnského stavitele Giovanni Giacoma Tencally. Pod chrámovou lodí se nachází krypta rodu Lichtenštejnů.
Hrobka je jediným evropským pohřebištěm panovníků jednoho státu, které se nachází na území cizího státu. Celkem je zde pohřbeno 14 vládnoucích knížat od Karla I. (1569–1627) až po Františka I. (1853–1938) a 48 členů jejich nejbližší rodiny.
Kostel Narození Panny Marie byl postaven v raně gotickém slohu a jeho hlavní dominantou je oltář se sochou Matky Boží Vranovské se sepjatýma rukama.
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 25 zobrazení
drubezari
36. drůbežářské putování 16. - 18. 9. 2021 po Slezských i Moravskoslezských Beskydech.
1. den: Nýdek - Velká Čantoryje - Velký Sošov - Nýdek (17 km), polojasno, asi 20° C
2. den: Jablunkov, Velké Šance, Šance, škola - Pod Beskydem - Pod Skalkou - Beskyd - Kostelky - Kamenná chata - Velký Polom - Muřinkový vrch - Horní Lomná (14 km) dop. déšť, odp. cesta v mracích s přeháňkami, k večeru občas sluníčko, kolem 15°C
3. den: Mosty u Jablunkova - Girová - Markov - Hrčava - nejvýchodnější bod ČR - Bukovec, hranice CZ/PL (14,5 km) zataženo, odp. oblačno, kolem 15°C
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 182 zobrazení
krupamir
...po snídaní se vydáváme směrem na jih do města Bitala a od něho nedaleko vzdálených pozůstatků antického města Heraclea,které založil makedonský král Filip II již ve 4.stol.př.n.l.Vidíme tady pozůstky římských lázní,amfitiátr,baziliky,ale mne nejvíce zaujaly nádherné a překvapivě zachovalé mozaiky.
Bitola je asi 75 tis.město jen 14 km od řeckých hranic pod pohořím Baba-planina na břehu řeky Dragor.Město bylo neustále pod nějakou návládou,ať to byli Bulhaři,Turci či Srbi aj.Pro turistu je nejzajímavější náměstí Magnoli s sochou Filipa II,Hodinová věž,nebo mešita Jeni.
Na závěr se vydáváme na asi 2-hodinovou túru na Markovi Kuli,což jsou pozůstetky pevnosti nedaleko města Prilep nad vesnicí Varoš.
Více  Zavřít popis alba 
34 komentářů
 • 27.9.2021
 • 59 zobrazení
toulkyjendy
Oficiální výšlap s odborem KČT Mladá Boleslav nás zavedl na můj oblíbený hrad Kumburk, který byl založen na počátku 14. století. Po třicetileté válce roku 1658 byl na popud císaře rozbořen. Ve zdejší věži se nachází pamětní deska připomínající návštěvu Karla Hynka Máchy a také zde byla vybudována vyhlídková plošina, ze které je nádherný kruhový výhled, ale dnes jsme štěstí neměli, byl totiž silný opar. Snad příště budou výhledy lepší.
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 27.9.2021
 • 50 zobrazení
goldenfish
14.-15.8.2021
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 57 zobrazení
monikash
V neděli 26. září 2021 pokračovaly 2. dnem letošní Husí slavnosti opět bohatým programem. Před knihovnou a za muzeem proběhly doprovodné akce. Na prvním místě proběhlo čtení pohádkových příběhů anebo si děti mohly něco namalovat či rozšířit své vědomosti ze života ptáku, za muzeem si mohly zahrát severské nebo normální kuželky, popřípadě navštívit interaktivní výstavu deskových, karetních a naučných her. O této výstavě jsme vás seznámili v samostatném článku https://www.boskovice.cz/muzeum%2Dvystavuje%2Dfotografie%2Dboskovickeho%2Dghetta%2Da%2Dstolni%2Dhry/d-42705 .
Na náměstí vystoupil několikrát Velen, folklórní soubor, který letos slaví 70 let od svého založení, písničkář Monty, ZUŠ Letovice a Kopjam z Jevíčka. U skleníku opět vystavovali členové Českého svazu chovatelů, mohli jste nakoupit na stáncích rukodělné výrobky nebo něco pojíst a vypít. Děti se mohly zabavit s Komedianty na káře či se zapojit do dětských dílniček. Navíc se tu objevil nafukovací model Měsíce z brněnské hvězdárny a planetária. Letní kino rozezvučely před polednem francouzské, české a americké swingové skladby v podání zpěvačky Marie Gilbertové za doprovodu brněnské kapely DJANGO JET. Ve 14 hodin zaplnil areál kina Jiří Pavlica s Hradišťanem. Odhadem si je přišlo poslechnout kolem 800 návštěvníků. Jejich „rekord“ o 2 hodiny později zlomil písničkář a kytarista Pokáč. Přišlo si jej poslechnout přes 1.000 návštěvníků.
Po vystoupení Hradišťanu byla ve skleníku vyhlášena nejlepší husí pečínka roku 2021. Porota ve složení Pavel Sapík, který i dnes ve skleníku vařil, coby předseda komise, místostarosta města Petr Malach, ředitel VOŠ a SŠ Boskovice Pavel Vlach, vedoucí stravování Lenka Svobodová a kuchařka Jana Ondříková ochutnali v sobotu odpoledne husí pečínku ze 7. restaurací, které se do soutěže zapojily. Porotci hodnotili vzhled vůni a chuť. A právě dnes pak vítězné 3 restaurace obdržely z rukou starosty města Jaroslava Dohnálka a obou místostarostu Petra Malacha a Michaely Žejškové hrnec na zelí, lahev sektu a diplom. Vítězná restaurace pak i šek na 5.000 korun a dort. Na 3. místě se umístila restaurace Comfy Café & Bistro, druhou příčku obsadil Hostinec U Rudyho a vítězem se stala Restaurace U Rabína.
Po restauracích se do skleníku přesunuli chovatelé, aby ze svých řad ocenili nejlepší chovatele. O oblastní výstavě Boskovice 2021 vás informujeme v samostatném článku https://monikash.rajce.idnes.cz/Chovatele_vystavovali_pod_jinanem_Boskovice_2021/ .
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 81 zobrazení
venceromance
Ochutnáno:
Svatováclavský ležák - DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice
Lipan světlý ležák 12 – Pivovar Lipan
Lipan tmavý ležák 12 - Pivovar Lipan
Fledermaus 13 - silné pivo tmavé – Pivovar Dalešice
Hradní ležák 12 – Vltavotýnský pivovar
Tobiáš 14 - Vltavotýnský pivovar
Beeranek 12 - Minipivovar Beeranek
Černý ležák Hulvát 13 - Pivovar Hulvát
Krumlov 11 – Historický pivovar Český Krumlov
Krumlov 13 APA Amarillo - Historický pivovar Český Krumlov
Kategorie: události
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 103 zobrazení
miluse14
ujíto 14.km.
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 19 zobrazení
oshstrakonice
foto Hovorková
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 244 zobrazení
cijar
V bývalem pěchotním srubu je dnes umístěno muzeum Československého opevnění. Na výběr zde máte ze 2 prohlídkových okruhů. První vás provede hlavním pěchotním srubem K-S 14 „U cihelny“ všemi patry a to i s průvodcem. Druhým okruhem se podíváte na již zmíněný srub K-S 14 a pokračujete dál do Lehkých objektů č. 111 a 112. V minometní místnosti je stálá expozice o životě a tragické smrti četaře Arnošta Hrada s bronzovou bustou. Spáchal zde sebevraždu, jelikož se nechtěl vzdát německým vojskům.
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 45 zobrazení
Reklama