bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 149 zobrazení
akceroprachtice
I když podmínky pro uspořádání nebyly ani letos ideální, po roční pauze kvůli pandemii COVID-19 se nám 25. září 2021 podařilo tuto pěknou akci opět uspořádat.

Všichni účastníci akce prokázali bezinfekčnost či jim byl na místě proveden antigennní test.
#kultura#vesnice#lidé
Více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 113 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
jaropet
Město leží v podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka, asi 7 km jihovýchodně od města Žamberk, se kterým vytváří konurbaci. Do roku 1950 mělo město název Kyšperk (německy Geiersberg) podle stejnojmenného hradu Kyšperk, ze kterého jsou dnes patrné jenom zbytky, město bylo na krátkou dobu přejmenováno na Orličné a poté definitivně na Letohrad. Nejstarší zmínka o hradu je z roku 1308, o městečku 1513. V 17. století za hraběte H. J. Vitanovského z Vlčkovic se město rozrostlo, v letech 1680–1685 byl přestavěn zámek a postaven kostel sv. Václava s honosnou štukovou výzdobou přesahující regionální význam. Hrabě Vitanovský také založil šest cechů, zrušil robotu a založil špitál pro staré a chudé lidi. V 18. století byl na náměstí postaven monumentální morový sloup. V 19. století vznikal zámecký park s mnoha vzácnými rostlinami (např. kandík psí zub – kvete počátkem dubna). Od první poloviny 19. století se Kyšperku říkalo „sirkařský“. Rozmohla se zde výroba sirek a to ještě o dva roky dříve než v Sušici. Roku 1874 přijel do Kyšperka první vlak a následoval vznik dřevařského a textilního průmyslu. Dodnes je důležitou železniční křižovatkou s mezinárodním provozem.

Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letohrad
Více  Zavřít popis alba 
20 komentářů
 • 29.9.2021
 • 59 zobrazení
remira
Sváteční procházka z Vikštejna údolím Moravice
kolem papírenského náhonu do Zámku a parku Hradce nad Moravicí.
Zámek Hradec nad Moravicí je zámecký komplex ve městě Hradec nad Moravicí v okrese Opava. Areál zámku se nachází v jižní části města na protáhlém ostrohu nad řekou Moravicí. Starší částí je tzv. Bílý zámek, z 19. století pochází novogotický Červený zámek s hlavní vstupní branou. Od roku 2001 je národní kulturní památkou. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.
Více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 29.9.2021
 • 13 zobrazení
travestidivokekocky
Slavkov u Brna sál Bonaparte 12.11.2021 19:00 travesti Divoké kočky místenky: informační centrum zámek Slavkov a p.Jelínková Daniela 607 603 500 #události
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 29 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
taboryscapem
Pirátská honba za pokladem
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 80 zobrazení
fotolezec
Poslední letošní venkovní volejbalový deblový turnaj, tradiční Rohlík Cup 2021, skončil zaslouženým vítězstvím Kuby Dvořáka s Majdou Novákovou. Vítězové nejdříve přehráli asi nejzkušenějšího a nejtechničtějšího deblistu současnosti Ondru Procházku s Terezkou Měšťákovou a pak vydřeli remízu s dalším velkým favoritem, Danem Odvárkem a Bárou Fremundovou, když v prvním setu ztratili vedení 6:1. Ostatní zápasy pak vyhráli jasně a s přehledem. Hrálo se systémem každý s každým, přičemž Majda s Kubou měli celkově nejlepší poměr setů i míčů. Velký dík a obdiv patří určitě organizátorovi Rohlíkovi - nejen za pěkné ceny, ale i za bojovný výkon se Soňou proti mnohem mladším a zdravějším soupeřům. #sport#dokumenty#události
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 76 zobrazení
viktoria-u13
 • 28.9.2021
 • 52 zobrazení
travestidivokekocky
KD Hájenka Horní Tošanovice 5.11.2021 v 19:00 travesti Divoké kočky místenky v prodeji p. Veronika Kaputová 723 659 338 a Obecní úřad #události
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 11 zobrazení
farnostfulnek
Neděle 19. září 2021.
Fulnek, Děrné, Lukavec, Stachovice, Vrchy
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 138 zobrazení
skajik
#cestování#architektura#dokumenty#události#kultura
Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Koná se na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české architektury a od níž se odvíjí vývojová linie tuzemské stavební tvorby od secese až do současnosti. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních Jízdárny Pražského hradu se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů působících na našem území od konce 19. století do současnosti.
Více  Zavřít popis alba 
 • 25.9.2021
 • 51 zobrazení
sdhleznik
SDH Lezník, JPO V uctila památku zesnulých hasičů v Koryčanech.
Více  Zavřít popis alba 
 • 24.9.2021
 • 10 zobrazení
windy-highlands
313 km po celkem slušných kopcích.
Více  Zavřít popis alba 
23 komentářů
 • 24.9.2021
 • 172 zobrazení
toulavej68
Letos uplynulo 1100 let od násilné smrti kněžny Ludmily, manželky historicky prvního doloženého přemyslovského knížete Bořivoje, matky synů Vratislava a Spytihněva, a babičky významných českých knížat Boleslava a Václava. Rovněž je chronologicky prvním člověkem v českých zemích, který byl prohlášen za svatého.
Svatá Ludmila byla jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Její život byl popsán v řadě legend o české historii v 9. a 10. století.
V posledních letech pobývala na svém dvorci na Tetíně, který se nacházel někde v místech dnešní fary.
Politický konflikt mezi ní a její snachou Drahomírou vyvrcholil tragicky v noci z 15. na 16. září roku 921, kdy byla doma uškrcena nájemnými vrahy Tunnou a Gommonem. Pohřbena byla nedaleko, ale už po čtyřech letech nechal její vnuk, mladý kníže Václav převézt tělo do Prahy a pohřbít v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, kde odpočívá dodnes.
Na místě jejího původního hrobu v Tetíně stojí dnes kostel sv. Jana Nepomuckého s prastarým, už zrušeným hřbitovem..
Národní pouť na Tetíně 17. - 19. září byla završením letošního Roku sv. Ludmily. Lidí přijelo tisíce, mši celebroval papežský legát, a v sobotu byla v kostele sv. Ludmily vystavena její lebka, jedna z nejcennějších českých relikvií.
Po mši jsem se vypravil na nedaleký vrch Damil, pak jsem prošel centrum obce..
Více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 23.9.2021
 • 100 zobrazení
hazena-horka
19. 9. 2021 – TJ Sokol Horka nad Moravou

Už druhý víkend v řadě ožil areál horecké Sokolky turnajem malých házenkářských nadějí v kategorii starších minižáků. Tentokrát jsme v domácím prostředí přivítali týmy z Litovle a z Hranic na Moravě.

Vzhledem k počtu zúčastněných družstev se turnaj hrál dvoukolově. V prvním kole se opět projevilo, že začátky nám prostě nejdou. Celkový obraz naší hry působil ze začátku poněkud rozpačitě, jakoby děti zapomněly hrát házenou nebo se zalekly soupeřů.

Po tradiční trenérské promluvě však naši borci zjistili, že v nich dřímá víc než předvádí na hřišti a vzchopili se. Tím se samozřejmě proměnil i styl hry. Hráči začali v obraně aktivně přistupovat k soupeři a v útoku pěkně kombinovat. Nahrávku dostal opravdu každý a všichni se podíleli na výkonu celého týmu.

Druhá půle turnaje měla již lepší náboj a po vypilování chyb jsme předvedli už i pěknější hru pro fandící diváky. Samozřejmě máme neustále co zlepšovat, a to zejména aktivnější přístup ve hře a přesnou střelbu.

Závěrem bychom rádi poděkovali rodičům za diváckou kulisu a morální podporu. Hráčům děkujeme za účast a těšíme se na další turnaj, tentokrát už na cizí půdě.

Sestava: Holub Matěj, Jašíček David, König Tomáš, Mičola Boris, Nemrava Vít, Rusler Lukáš, Sochor Václav, Váňa Jakub

Trenéři: Rusler René, Semjon Jiří, Němec Petr
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 37 zobrazení
hazena-horka
19. 9. 2021 – TJ Sokol Horka nad Moravou

V neděli 19. 9. 2021 jsme v domácím areálu Na Sokolce pořádali další turnaj v miniházené mladšího minižactva. I když se již citelně ochladilo, počasí nám nakonec přálo a teplé oblečení malých borců vše zachránilo. Turnaje se zúčastnila družstva Kostelce na Hané, Tatranu Litovel, Oseku nad Bečvou a pořádající družstvo Horky nad Moravou. Od počátku děti hrály s nasazením všech sil. Ve všech zápasech se projevily i nedostatky, jako jsou nepřesné nahrávky a slabší obrana, ale na druhou stranu je nutné všechny pochválit za obrovskou snahu a nadšení pro házenou. Za naše družstvo se dokonce postavili i tři nováčci (Sebík, Viki a Sofinka), kteří i když mají za sebou pouze 3 tréninky, nebáli se plně zapojit do hry. Ani naši brankáři nezklamali a „podrželi“ naše družstvo, když se zrovna příliš nedařila obrana.

Další práci na trénincích musíme zaměřit na pilování nahrávek, přistupování k hráčům s míčem a umísťování střel.

Na dětech i fandících rodičích bylo vidět, že si turnaj všichni užili. Na závěr si děti změřily síly při soutěžních hrách, kdy odměnou jim byly drobné sladkosti a nám trenérům úsměvy unavených, ale spokojených dětí.

Děkujeme rodičům za podporu.

Sestava: Dvořák Matěj, Hepnar Daniel, Holub Ondřej, Kadlecová Viktorie, König Tomáš, Mičola Boris, Váňa Jakub, Vrba Sebastian, Vrbová Sofie

Trenéři: Semjon Jiří, Hrachovina Richard
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 30 zobrazení
janazars
2 komentáře
 • 22.9.2021
 • 51 zobrazení
mi-ro1
Fotky z obou dní NATO 2021 (18.-19. 9. 2021)
Více  Zavřít popis alba 
 • 22.9.2021
 • 109 zobrazení
tymonek
První skanzen na světě vznikl v roce 1891 ve Stockholmu. Tehdy populární národopisné výstavy pak řadu zemí inspirovaly ke vzniku podobných zařízení. Zdejší skanzen, čtvrtý v Evropě, vznikl na konci 19. století z iniciativy majitele přerovského panství, jímž byl příslušník toskánské větve Habsburků, mořeplavec a etnograf arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal upravit stavbu z počátku 18. století, bývalou panskou kovárnu a rychtu, na ”staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty, pocházejícími z obce a okolí. Po čase se rozhodl zařídit ji podobně jako českou chalupu na Všeobecné jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Podle jeho představ byl v místě i okolí vykupován starý lidový nábytek, obrazy, nářadí, nádobí apod. Tím byly zřízeny dvě síně a ty veřejnosti zpřístupněny r. 1900. V roce 1922 byla operou Národního divadla v Praze před touto chalupou uvedena ”Prodaná nevěsta“.
Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 22.9.2021
 • 42 zobrazení
Reklama