bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • srpen až září
 • 149 zobrazení
pokemonkarty
 • 29.7.2021
 • 2 046 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
wevecko
XVI. ročník táborů pro děti a mládež. Pouze jeden turnus.
Kategorie: děti
Více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 453 zobrazení
morrison
 • 29.12.2020
 • 140 zobrazení
plajavm
Vyjíždí se vlakem z Valmezu v 9:28 hod, po desetimunutovém zpoždění. Ale velikáá cedule slibuje někdy rychlou jízdu. Podivná jízda, kdysik vlak jel Hranice - Půchov, teď Hranice - VM -Vsetín, kde přestup na H. Lidče. V Lomésku jako jiné staničky výdejna lístků uzavřená. Tak šlapem, vzpomínka u podjezdu na Sekulovy paseky, kdy jsem se snažil projet v 70. letech s motorkou do Zděchova, neprojel. Část rodiny vyháním na Pulčínské skály, sám pokračuji k Čertovým skalám s cílem na kótu Kopce 699 m, k jeskyni Naděje a hradisku. Naděje se nesplnila, sekl jsem se a šel jinudy, nevadí, poznal jiný kus, pokecal s chataři. U chaty junácké se točím zpět. Pak zpět přes ČS a na P skály. Další zádrhel, nelze jít kudy jsem chodil kdysik, poprvní asi v 1964. Odbočuji od šopky, stále neobývané, kde se někdy při špatném počasí přespalo. Cesta sice na mapě je, ale v reálu po nějaké vzdálenosti najn. Tak se probíjím lesem. Ale nejsem sám zmaten, od PS jde s dítěm žena, která je situačně dezorientovaná, posílám ji na cesu k záchrannému bodu. Sám pak dorážím k PS. Naposledy jsem zde byl po 1980. Klasika, louka od skal k potoku, z druhé strany též. A nyní? Jsem zklamán. Na straně přilehlé k dědině pokácené stromy, jakésik meandry, zarostlé keři. No, zajděte si tam. žádné lezení, žádná divočina, chodníček, kov.
Kategorie: cestování
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 7.11.2020
 • 177 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
kyjsky
Rozměry hlavy tohoto velmi povedeného citlivého ofensivního exempláře dřeva od firmy Vodák jsem zvolil větší -
a to 160 mm x 152 mm. Přesto je jeho váha pro mne optimální - a to pouze 88 gr.
Při "teoretických" rozměrech hlavy 157 mm x 150 mm by váha dřeva byla někde kolem 84 - 85 gr.
Držátko jsem nechal upravit tak, aby bylo trochu masivnější než původné standard z dílny mistra Vodáka, takže jeho původní obvody jsou nyní asi o dva mm větší. Estetika držení oproti držení dřeva původního tímto zásahem viditelně poklesla neboli není už tak hezké - viz fotografie. Ale já mám větší ruku a vyhovuje mně tudíž trošku masivnější držení bez nějaké nutné omotávky - nyní se mně drží fakt optimálně.
Více  Zavřít popis alba 
 • 24.10.2020
 • 127 zobrazení
wevecko
XV. ročník táborů pro děti a mládež. Pouze jeden turnus.
Více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2020
 • 171 zobrazení
globusjanci
Zveme Vás na 43. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár Janecký Globus, který pořádají sportovci z Jančí pravděpodobně v sobotu 18. 7. 2020 na čtyřech travnatých hřištích ve sportovním areálu obce Jančí (okres Opava).

V případě zájmu o účast Vašeho týmu, prosím oznámení Vaší plánované účasti a včasné zaplacení startovného.
Kontakt: Jan Turovský, jan.turovsky@seznam.cz, 732528633
Kategorie: sportvesnice
Více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 167 zobrazení
kyjsky
Staré dřevo Imperial Kirsten Kruger (přehlasované u ..), konkávní držátko, made in Germany, jeho rychlost je ALLplus, toto dřevo výborně točí a je pocitově měkké, má velmi dobrou kontrolu a dwell time. Jeho hlava je dost velká - konkrétně 159 mm x 153 mm, váha 86 gr. Tlouštka tohoto 5 vrstvého celodřeva je 5,5 mm, druhy použitých dřev (dýh) neznám, stav tohoto dřeva s ohledem na jeho stáří je velmi dobrý - viz fota.
S ohledem na to, že dřevo nese jméno německé špičkové hráčky sedmdesátých a osmdesátých let
( v roce 1981 byla tato Němka na světovém žebříčku na 21. místě - neboli tehdy byla nejlepší německou hráčkou - https://tabletennisengland.co.uk/etta_website/magazine-archive/1981-82/tt_issue320.pdf - v té době byla naše Ilona Uhlíková 16.tá na světě a Marie Hrachová 32. na světě), tak odhaduji, že toto dřevo s jejím jménem bude kolem 35 let staré. Toto bylo zakoupeno v roce 2019 v Německu.
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.6.2020
 • 451 zobrazení
jarpicanka
Od května do července 2020 na chalupě a s kamarády
Více  Zavřít popis alba 
 • květen až červenec 2020
 • 83 zobrazení
botanik
Podzim mne vždycky vezme jak proměňuje krajinu, přírodu a památky.
Více  Zavřít popis alba 
 • 24.3.2020
 • 27 zobrazení
pozkoc
Zrzavobílý Boreček je z Nového Boru, narodil se jedné z toulavek o které se stará hodná paní. Dospělé kočičky nechala kastrovat a koťata se pokusila umístit, na místě zůstal jen Boreček. A aby nebyl sám, přestěhoval se do Prahy, potažmo do Mníšku. Nicméně tenhle neviný klučina je pěkný raubíř. Ve dne pospává a v noci se nikdo nevyspí. Pobíhá, hraje si a lupačí.Ael to není nic divného jet přece kotě, zdravé a krásné , tak přece nebude ležet v koutě. Moc se mu líbí voliéra, nejraději, kdyby mohl úplně ven. Bude proto rád za bezpečný výběh na zahrádku. Čeká na první očkování.
Více  Zavřít popis alba 
 • 24.3.2020
 • 72 zobrazení
seniorbohumin
Pleteme ponožtičky pro nedonošená miminka i ponožky pro dospělé do domova seniorů.
Foto Hanka Práglová a Hela Vambleki
Více  Zavřít popis alba 
 • 22.2.2020
 • 123 zobrazení
skolavycvikupsu
Nově pro Vás připravujeme nejen trasy, které si na koloběžce v našem okolí můžete projet, ale také MOŽNOST SI VYZKOUŠET jízdu na těchto koloběžkách s našimi psy!!

KOLOBĚŽKY je možné vyzkoušet a objednat na míru! Pomůžeme s výběrem a vybavením.

Navíc! Pokud máte pejska zaučíme jak se zapojit a naučit jej tahat!!
Společně se připravíme na jaro a vyrazíme!!!

https://www.instagram.com/skola_vycviku_psu_kucerova/
https://skolavycvikupsu.rajce.idnes.cz/
#dalmatin#kostkakolobka#školavýcvikupsů#amstaf#staford#běhej#stafbul#jízda

Koloběžka KOSTKA MUSHING RACER MAX (G5) ( barva Antic Silver Fine)
Koloběžka KOSTKA MUSHING MAX (G5) (barva neon lemon)

#koloběžka#mushing#kostka#dalmatin#nonstopgear#staford#amstaf#stafbul#pomoraví#litovel#behame
#kolobka#kolobezka
Více  Zavřít popis alba 
 • zima 2019/2020
 • 95 zobrazení
onka7
Veronika M. studuje obchodní akademii v Náchodě..ráda cestuje a má ráda focení což je asi znát .-)
Více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 17.2.2020
 • 23 053 zobrazení
zsruska
Spolu s dětmi jsme vytvořili zamilovaný fotorámeček z kartonu. A pak jsme se v něm s kamarády vyfotili.
Více  Zavřít popis alba 
 • únor 2020
 • 43 zobrazení
vmikulecky
SK Olympik vs. RC Čechie Slaný
Kategorie: sport
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.2.2020
 • 39 zobrazení
autobusytrebic
Od 17. 2. 2020 dochází k několikaměsíčnímu přesunutí zastávky "Železniční stanice" (stanoviště č. 9) o cca 20 metrů dozadu (příčina: rekonstrukce přilehlé nádražní budovy).

Bohužel, odpovědné osoby z Městského úřadu Třebíč (coby tvůrce stránek doprava-trebic.cz) nebyly napoprvé schopny uvést správně název dotčené zastávky. Namísto správného údaje, byl uveden chybný údaj, že jde o zastávku Nádražní (která se nachází o kus dále a žádné omezení se jí týkat nebude).

O 2 dny později již byl chybný údaj opraven.
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.2.2020
 • 21 zobrazení
voset
 • 16.2.2020
 • 10 zobrazení
Reklama