Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 30 052 výsledků (0,1695 sekund)

reklama
650 fotek, 13.7.2015, 1 176 zobrazení | děti
seznámení s okolím a průchod branou do pravěku
19 fotek, únor 2008, 9 588 zobrazení
6 fotek, 18.2.2008, 310 zobrazení
36 fotek, 13.2.2008, 367 zobrazení
20 fotek, 25.2.2008, 544 zobrazení
36 fotek, říjen 2013 až květen 2014, 76 zobrazení
9 fotek, červenec 2015, 56 zobrazení
02: Medvěd a Island

Poslední dobou všude píšou, že maskota bere na cesty úplně každý. A proto šel Medvěd s dobou a na Island mě vzal zase s sebou.
44 fotek, 2.10.2015, 51 zobrazení | krajina, příroda
Předpověď počasí slibovala krásný teplý den babího léta. Vzal jsem si tedy dovolenou a vyrazil do míst, která mám rád - do kraje skalních měst u hranic s Polskem. Moje putování by se dalo ve zkratce popsat slovy "od kláštera ke klášteru". Začínal jsem totiž u kláštera v Polici nad Metují a přes skalní hřbety jsem doputoval až do Broumova. Prostřednictvím obrázků se můžete vydat na tuto cestu společně se mnou. :-)
8 fotek, červenec 2014 až prosinec 2015, 321 zobrazení | děti, klasická-fotografie, příroda, rodina-přátelé, vesnice
Zatímco otec se svým bratrem pilně stavěli postupně jednu chatu za druhou, my byli ubytováni u pana Přenosila ve vesnici a užívali jsme si prázdnin při hrách s kamarádem Jirkou (vnuk pana Přenosila) a kozou Mandurynou.
165 fotek a 5 videí, září 2013 až září 2015, 716 zobrazení
Parta kamarádů z Brna, kteří po 4 roky obětavě a aktivně pomáhali Trampskému muzeu z Hor. Jelení na akcích v Čechách, na Moravě a na Slovensku, se letos dostala do situace, že se začaly více prohlubovat vzájemné neshody s vedením muzea, které k 1.7. spolupráci ukončilo. Proto brněnská skupina založila od 1.8. 2015 "Expozici trampingu" a chce na různých trampských akcích vystavovat nejen bývalé časy trampingu, ale hlavně současné dění a akce mezi trampy a tím je propagovat a podporovat. Přijeli jsme se tedy prezentovat na tento potlach, hlavně našimi novými panely, připravovanými v krátké době před i v době konání 22. ČS potlachu s tím, aby se daly vystavit venku za každého počasí a při tom měly svoji vypovídající a kvalitativní hodnotu. Že se to kamarádům líbilo svědčí značné množství zápisů v naší nové kronice, ale i v účasti na soutěži "Naučná stezka". Formou otázek z trampské historie na ně kamarádi odpovídali na lístcích, správné odpovědi nacházeli na panelech. Vylosovaní jedinci byli oceněni zajímavými cenami. V našem stánku mohli kamarádi také koupit sešitky Trampské kuchařky a Trampských vtipů, některá čísla trampského časopisu Oslavské boudy a knihu kamarádky Mývaly z kanadského Dawsonu na Yukonu o jejich životě v drsné krajině. Byla vystavena jedinečná kronika Old pardů brněnských osad a Old Boysu a všechna čísla brněnského časopisu Brněnský kurýr od jeho vzniku v r.1993 do r. 2002. Také byl k nahlédnutí původní cyklostylovaný výtisk Historie brněnského trampingu z r. 1969 nazvaný Z dýmu táboráků, který sestavil Kami, Mirek Karela, žijící ve Švédsku. Za tuto naši aktivitu v rámci 22. ČS potlachu byla naše parta oceněna organizátory potlachu krásným vyřezávaným totémem.
Nám se líbilo místo konání 22. ČS potlachu, umístění potlachoviště v blízkosti pódia, organizace stanového městečka a místa pro parkování a samozřejmě kouzlo přírody v bezprostřední blízkosti vodní plochy Křetínské přehrady a jejího okolí. Také o závody na zapůjčených dračích lodích byl velký zájem značné části kamarádů jak soutěžících, tak i na břehu. Přijelo i hodně kamarádů - muzikantů a tak se stále někde u stanů nebo pod slunečníky hrálo a zpívalo. Na poradě šerifů se dohodlo, kdo bude organizovat 23. SČ potlach. Na pódiu pak kamarád Šuga převzal štafetu Slovenských organizátorů od šerifa současného potlachu Dundyho. Ten předával ceny z jízdy dračích lodí, oceňoval ty, co pomáhali připravovat potlach. Kamarád Zlóťa pak předával sošky Oskarů aktivním trampským kamarádům. Ještě za světla v 18 hod. byl zapálen potlachový oheň a pak začal maraton na pódiu hraní a zpívání skupin a jednotlivců. Asi největší zájem byl o kapelu Pekaringo z Bratislavy. Zase se hrálo i mimo potlachoviště, ale také v hospůdce "U Kuličky" a v restauraci v budově obecního úřadu, kde to hřmělo dlouho do noci. Ve velkém sále této budovy bylo vystaveno Mobilní trampské muzeum, o které bylo mezi kamarády velký zájem.
Naše poděkování patří všem organizátorům a všem těm, kteří 3 roky připravovali toto velké setkání trampských kamarádek a kamarádů, kteří se vždycky rádi zase uvidí buď častěji, nebo po létech. Všichni rádi na tato setkání vzpomínají a těší se na další. Děkujeme, kamarádi !
3 fotky, květen 2014 až leden 2015, 43 zobrazení
Hana Prymusová
"Emancipační hnutí českých žen na severní Moravě a ve Slezsku od konce 19. do poloviny 20. století"
(magisterská diplomová práce)
http://is.muni.cz/th/146022/ff_m_b1/magisterska_prace_konecna_verze.txt

Spolek Jednota slovanských žen se v Moravské Ostravě ustavil po přednášce zakladatelky Jednoty Bohumily Smolařové - Čapkové z Prahy, kterou měla 15. března 1936 v Národním domě na téma „O slovanské vzájemnosti". Byla pozvána předsedkyní dámského odboru ve Slezské Ostravě Annou Petákovou a přednáška měla ohlas u členů Matice osvěty lidové, Sokola a u dalších spolků. Přednášející vyložila přítomným program a účel spolků JSŽ a po ní pokračovala jednatelka JSŽ v Brně Tereza Sulcová. Ustavující valná schůze se konala 11. května 1936. /172/

Program Jednoty byl následující:
,Jednota slovanských žen [...] má členky i členy, spolupracuje s mnoha spolky, rozvětvena jest v Československu v Cechách, na Moravě, Slezsku, Slovensku a v Podkarpatské Rusi a v slovanském zahraničí má čilá, široce rozvětvená střediska, která vedou v Bulharsku Bulharky, v Polsce Polky, v Jugoslávii Jugoslavenky [...]. Tohoto úkolu ujala se Jednota slovanských žen od r. 1929, starajíc se o to, aby nejen ve vědeckých ústavech, společnostech a mezi nadšenými jednotlivci, ale přímo v jádře lidu zakotvil správný názor na ideu všeslovanskou, na skutečné poměry mezislovanské a na význam Slovanstva jako celku, který by všechny slovanské větve spojoval, ponechávaje každé samostatnost vývoje. Účelem JSŽ jest: sblížení všech větví slovanských na podkladě společné a vzájemné práce kulturní, hospodářské a sociální, aby zachována byla svéráznost slovanské kultury a síla slovanské rasy." /173/

Ústřední spolek v Praze se snažil propagovat slovanskou kulturu a vzájemnost. Pomáhal v propagaci a zachování slovanské kultury, měl působit na výchovu mládeže pro národní uvědomění. Byl ve styku s Jednotou českých dam v USA a s dalšími spolky. Členkou se mohly stát jen „slovanská" žena od 18 let a po doporučení dvou již stálých členek. Spolek měl své pobočky v Brně, Bratislavě, Kralupech nad Vltavou, Trenčíně, Hořicích v Podkrkonoší, Olomouci, Košicích, Užhorode i v Moravské Ostravě. Místní pobočky mohly být ustaveny v minimálním počtu patnácti členek./174/

Předsedkyní moravsko-ostravské pobočky byla Anna Petáková, choť báňského inženýra v Moravské Ostravě, která působila léta jako jednatelka a později i předsedkyně dámského odboru SMOL ve Slezské Ostravě a byla činná i v lycejním spolku Vlasta ve Slezské Ostravě.
Místopředsedkyní byla Eugenie Vorálková, choť báňského ředitele Severní dráhy Ferdinandovy.

Další výbor byl zvolen až v roce 1948 a tehdy byla předsedkyní Františka Klicperová a místopředsedkyní Marie Fialová. Ve výboru z roku 1936 jsou uvedeny další činovnice dámského odboru SMOL ve Slezské Ostravě (jednatelka Humplíková), Adéla Nábělková, odborná učitelka a předsedkyně Jednoty učitelek mateřských škol ve Slezské Ostravě, členka dámského odboru SMOL a také spolku Dobromila v Moravské Ostravě. Zbytek tvořily učitelky, manželky vysoce postavených mužů a dva ředitelé středních škol./175/
Z běžné činnosti spolku můžeme uvést zájem o Všeslovanskou besedu v Praze, návštěvy výtvarných galerií, např. výstava Kruhu výtvarných umělkyň v Praze, výstava K.H. Máchy, zájem o přednášky./176/
O aktivitách spolku máme informace z roku 1937. Styky zachovával spolek s Kulturní radou pro širší Ostravsko, s Všeslovanskou besedou v Praze, Československou jihoslovanskou ligou, Ceskopolským klubem. S dámským odborem SMOL ve Slezské Ostravě a spolkem Vlastou ze Slezské Ostravy připravila Jednota slovanských žen přednášku spisovatelky Marie Calmy „O vzniku a zániku rodinného života". S Ceskopolským klubem oslavila výročí vydání Kollárova spisu „O slovanské vzájemnosti". Se Štefánikovou společností nacházela Jednota společné cíle a zúčastnila se jejího přátelského večera se slovenskými spisovateli. S Ruskočeskou Jednotou v Moravské Ostravě podnikla vzpomínkový večer na A. S. Puškina./177/

Po vzniku Protektorátu spolek dále fungoval prokazatelně až do roku 1940, více nelze podle pramenů zjistit. Další informace o spolku máme až po válce. V roce 1946 pořádal vzpomínkový večer k 70. výročí úmrtí Františka Palackého. V roce 1947 se konal večírek o 28. říjnu 1918.
Spolek fungoval až do 7. března 1949, kdy přijely předsedkyně Ústředí Slovanských žen v Praze Smolařova - Čapková a zástupkyně Československého svazu žen Cihlářova a provedly včlenění jednoty do Československého svazu žen, jelikož Ústředí v Praze již sloučení provedlo. Jmění pobočky ve výši 11 200 Kčs převzaly také. Úředně byl spolek rozpuštěn 23. května 1951./178/

172/ Přípravný komitét Jednoty slovanských žen v Ostravě. Věstník Jednoty slovanských žen, roč. IV., č. 2., 30. dubna 1936, s. 12.
173/ Tamtéž, s. 1.
174/ ZAO, KNV Ostrava, kart. č. 521, Jednota slovanských žen, Moravská Ostrava, Stanovy Jednoty slovanských žen.
175/ ZAO, PŘMO, kart. č. 2170, katastr 1368, Jednota slovanských žen Mor. Ostrava 1936 -1951, Spis spolku Jednota slovanských žen, P.T. Policejní ředitelství v Mor. Ostravě 21.12.1936.
176/ Věstník Jednoty slovanských žen, toč. V, č. 2, 28. dubna 1937, s. 19.
177/ Tamtéž.
178/ ZAO, PŘMO, kart. č. 2170, katastr 1368, Jednota slovanských žen Mor. Ostrava 1936 -1951, P.T. Policejnímu ředitelství 26.1. 1940, Pozvánka JSŽ, Jednota slovanských žen 22. října 1947, Spis spolku Jednota slovanských žen.
31 fotek, 6.2.2015, 245 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Kostel stojí nad Žukovovou ulicí, v rozštěpu mezi ní a Jeseniovou. Od konce 80. let 20. století ho při pohledu z města zakrývá panelový dům. Farní kostel Nejsvětější Trojice na Střekově byl postaven s podporou Georga Schichta, majitele někdejší největší továrny na zpracování tuků v Evropě, nyní Setuza, (proslavená také privatizací p. Pitrem), v letech 1901-1903. Základní kámen byl položen 19.5.1901, svěcení proběhlo 1.7.1903. Projekt v novobarokním slohu vypracoval teplický architekt Max von Loos. Kostel přestál bez větších škod bombardování na konci II. světové války. Po jejím skončení postupně silně chátral. Velkou opravou prošel na konci 90, let 20. století, dodnes plní farní funkci pravobřežní části města a přilehlé obce. Z většiny snímků je zvláště patrné, že toto zimní období je opravdu vhodné na focení takových objektů, protože v létě by pro zelené stromy z mnoha míst nebyl kostel vlastně viděn. Posledních 5 snímků jsem fotil s přilehlého vrchu Sedlo, hledal jsem nějaký pohled shora na kostel a na město.
228 fotek a 8 videí, listopad 2013 až červen 2015, 189 zobrazení
1:29:54... Olomoucký půlmaraton
247. místo z 3.999 doběhnutých ....
Tak nejsem zas tak starej .... .;-)

Celý závod se vyvíjel krásně , do 12 km jsem si dokonce myslel, že by to mohlo být i okolo 1:28... . Počasí se po dlouhé době v Olomouci povedlo, vcelku fajn teplota ( cca 17 stupňů, svěží větřík vál... .).
Díky svému "dvornímu " masérovi Vaškovi Šonkovi jsem byl den před závodem a ještě hodinku před startem na masáži - a jak mi pomohla ! Na start jsem dorazil včas spolu s Pavlína Pavlíková a její rodinkou a kamarádem Davidem. Trošku mě vyvedlo z míry to, že jsem startoval až ze sektoru B a tudíž, že se mi bude hůře předbíhat část idí, ale naštestí jsem se před startem dostal hned na konec A, takže ta ztráta nebyla moc výrazná, pouze šest sekund- nicméně jsem se vyhnul "sluchátkařům a jim podobným"... . Aspoň jsem doufal... .
Jako vždy mne hned po startu předběhlo asi tisíc běžců , ale na to už jsem zvyklej, že je zase budu dalších 15km předbíhat... .;-)

Diváci byli jako vždy skvělí... .
Jediná slabina trati- jako VŽDY : KOSTKY ... . Já se jich snad nezbavím kdyby nebyly , jsem rychlejší (možná
:-) ).
Překvapilo mě , že mě nějak nedobíhá vodič na 1:30, až ...na 16km ze zadu zaútočil... . Ale říkám si, hele je to pohoda, zkusím běžet s nimi a ono to šlo... .a pak na 18km si říkám , hele já mám dopcela dost síli a ..zrychlil jsem a odběhl , najednou vidím Daniel Bubla s Vaškem Purem (má u mě komplimenty- skvělý běžec !) a ze zadu mě dobíhá Jiří Sladký...a nakonec jsem spolu doběhli i do cíle - ve stejném čase , no príma : zrovna časomíra ukázala 1:30:00
Emotikona smile
. Pak masáž a schůzka s přáteli : jediná ale dost velká slabina Olomoucký 1/2Maraton - ve startovní tašce nebyl kupon na papánín ani na pivo a pak chceš večer zajít na jídlo a VŠUDE ZAVŘÍNO - nebo už nevařej . Jediný se nás zželel ve Študácké resturaci a jídlo bylo hotovo v 0:30....ale bylo ... no a ráno to samé... .Ale to je za námi , ještě že mám přátele v hotelu Clarion a měli dobrou snídaňku -... .
A mimo jiné rád bych poděkoval Tomáš Mirovsky za pomoc s klíčema a Policii v Olomouci !

PS: Mirek Kratochvíl- super čas !

Co se týká Beskydského turné : Éňa skákal ve třech hlavních závodech daného turné ( v prvním "jen" na malém můstku, proto nemohl být jeho výkon poměřován s ostatními.. .). Celkové 21.místo z 32 v jeho kategorii 9- 10 let (kde byl postaršený, je mu 7 let...) je myslím výborný, navíc kdyby skočil velmi průměrný skok v prvním závodu mohl být celkově desátý, takto měl chlapec smůlu a měl hodnocené jen tři závody ...ale o to nejde...HLAVNĚ ŽE HO TO BAVÍ !!!
Celkové výsledky: Frenštát p. R. - nehodnocen, Rožnov p.R. - 15.místo, Kozlovice - 14. místo, Nýdek- 11. místo. Tak držme palce a ať to mladej létá !
a z tisku:

Mary Keitany proletěla půlmaraton ve čtvrtém nejrychlejším čase roku, Josphet Kiptis z týmu RunCzech Racing překvapivě zvítězil

21. 6. 2015

?Mary Keitany si z šestého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc odváží vítězství a čas světové extratřídy 1:06:38. Keňská běžkyně vylepšila rekord závodu o více než dvě minuty a zaběhla čtvrtý nejlepší výkon tohoto roku.

Výsledek mužského závodu předčil veškerá očekávání, když jednadvacetiletý mladík a člen týmu RunCzech Racing Josphat Kiptis zaběhl životní výkon a v novém osobním rekordu 1:00:21 si doběhl pro vítězství. Za rekordem závodu zaostal jen o čtyři vteřiny, daleko za zády nechal bývalého světového rekordmana Wilsona Kipsanga i olympijského vítěze a mistra světa Stephena Kiprotiche. Skvělý závod zažil i Jan Kreisinger a výkonem 1:05:50 vytvořil nový nejlepší český čas Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Petra Kamínková po jednoroční pauze získala zpět titul nejlepší Češky a zaběhla svůj nejlepší čas za poslední dva roky.

Olomouc si rychle získala pověst závodu, kde nic není nemožné a o překvapení není nouze, zvláště pokud se jedná o situace, kdy takřka neznámý atlet překoná daleko slavnější běžecké kolegy. Loni způsobil senzaci vodič Geoffrey Ronoh, který porazil velká maratonská jména a běžecké hvězdy Wilsona Kipsanga a Dennise Kimetta. Tentokrát to byl Josphet Kiptis, kdo si vysloužil největší potlesk olomouckých diváků. Kiptis, který běhá v barvách týmu RunCzech Racing, nejenže porazil Wilsona Kipsanga a Stephena Kiprotiche, ale předčil i sedm dalších běžců s rychlejšími osobními rekordy. Kipsang se závodem protrápil, celou dobu ho trápily žaludeční potíže.

„Věděl jsem, že budu čelit bývalému světovému rekodmanu a olympijskému vítězi, ale neměl jsem z toho trému. Věděl jsem, že jsem velmi dobře připraven,” řekl Josphat Kiptis, jenž se držel v čele po celou dobu závodu.

Po osmi kilometrech se Kiptis spolu s Birechem a Maiyem oddělili od zbytku startovního pole a toto trio dlouho tvořilo čelo závodu. První s nimi ztratil kontakt Birech, dva kilometry před cílem se Kiptis utrhl i druhému Maiyovi. „Jsem nadšený z nového osobního rekordu,” raduje se Kiptis, pro nejž byl Mattoni 1/2Maraton Olomouc teprve druhým půlmaratonem v životě. Jeho dosud největším výsledkem byla bronzová medaile na 10 000 m z Afrického juniorského mistrovství v atletice 2013.

Zatímco při odjezdu do Olomouce Mary Keitany málem zmeškala vlak a dobíhala ho na poslední chvíli, při závodě jí správné načasování nechybělo. Tisíce diváků sledovalo v sobotu její fantastické představení. Na pátém kilometru byla za neuvěřitelných 15:16, což je mezičas světového rekordu. Potom lehce zvolnila, ale její tempo napovídalo, že se můžeme těšit na výjimečně rychlý čas. Vedena svým manželem Charlesem Koechem doběhla do cíle za neuvěřitelných 1:06:38, což znamenalo vylepšení rekordu závodu, který byl až dosud v držení Edny Kiplagat, o celé dvě minuty a 15 vteřin.

„Byl to skvělý závod, moc jsem si ho užila,” sdělila poté Mary Keitany. Bývalá světová rekordmanka na půlmaraton se nyní plánuje vrátit do Keni a rozhodnout se, kde poběží na podzim. „Příští rok bych v Riu de Janeiru chtěla bojovat o zlatou olympijskou medaili.”

Vynikající výkony podaly i atletky na druhém a třetím místě - Rose Chelimo s časem 1:08:33 zaostala za svým osobním rekordem jen o 11 vteřin, Angela Tanui doběhla třetí v novém nejlepším osobním výkonu 1:08:41.

Čeští muži se celý závod drželi britského běžce Matty Hyneseho. V tradičním souboji Kresinger-Homoláč byl stejně jako na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary silnější Jan Kreisinger. Cílem proběhl v čase 1:05:50, čímž vylepšil nejlepší český olomoucký výkon takřka o dvě minuty. „Po závodě mám fantastické pocity, všude nás dopředu hnaly davy diváků,” libuje si Jan Kreisinger, který letos běhá ve skvělé formě sní o tom, že se mu příští rok podaří zaběhnout maraton za 2:15 a tímto časem si říci o kvalifikaci na Olympijské hry do Ria de Janiera. Druhým Čechem v cíli byl Jiří Homoláč (1:06:16), třetí doběhl Pavel Dymák (1:09:46).

Olomoucká rodačka Petra Kamínková se radovala nejen z vítězství mezi českýmki ženami, ale i rychlého času 1:17:44, který je jen devět vteřin pomalejší než nejlepší výkon na této trati. „Plán byl takový, že se budu snažit běžet s Ivanou Sekyrovou, ale místo toho jsem od začátku běžela vlastní závod. Vždy jsem se snažila chytit nějakého muže, protože místy foukalo, ale běželo se mi skvěle. Olomouc byla vždy kvalitní závod, ale rok od roku se mi zdá krásnější,” popisuje Petra Kamínková. „Snad dva roky jsem neběžela takto rychle.” Ivana Sekyrová brala tentokrát druhé místo (1:17:54).

Celý záznam přímého přenosu bude brzy ke shlédnutí na www.stream.cz ve video sekci RunCzech. Kompletní výsledky naleznete na www.runczech.com.

Výsledky Mattoni 1/2Maratonu Olomouc

Muži:

1.Josphat KiptisKEN1:00:21

2. Jonathan MaiyoKEN1:00:32

3. Cosmas Birech KEN 1:01:01

4. Felix KandieKEN 1:02:05

5.Wilson Kipsang KEN 1:02:09

6. Atalay Yirsaw ETH 1:02:12

7.Polat Arikan TUR 1:02:12

8. Essa RashedQAT 1:02:25

9.Abdi NagegyeNED1:04:42

-------

14.Jan KreisingerCZE1:05:50

15.Jiří HomoláčCZE1:06:16

17.Pavel DymákCZE1:09:46

Ženy:

1.Mary Keitany KEN 1:06:38

2.Rose Chelimo KEN 1:08:33

3. Angela Tanui KEN 1:08:41

4.Helah Kiprop KEN 1:09:25

5.Eunice Chumba BRN 1:10:50

6.Lucy Karimi KEN 1:11:33

7.Atsedu Habtamu ETH 1:11:47

8.Viola Jelagat KEN 1:12:35

-------

11.Petra KamínkováCZE1:17:44

12.Ivana SekyrováCZE1:17:54

14.Eva FilipiováCZE1:23:58
52 fotek, 20.2.2015, 399 zobrazení | architektura, cestování, příroda
Dolský mlýn - Vodní mlýn poprvé zmňovaný v roku 1515. Do roku 1814 byl využíván hospodáři z okolních vsí k mletí úrody. Oroku 1814 se zde začala pálit kořalka. Místo bylo hojně navštěvováno po roce 1881, kdy byl zahájen provoz na lodičkách ve Ferdinandově soutězce mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem. Od roku 1945 po odsunu německých obyvatel začal chátrat. Dolský Mlýn byl také hojně nevštěvován filmaři. V roce 1952 se zde natáčela legendární pohádka "Pyšná princezna" režiséra Bořivoje Zemana a v roce 2008 pohádka "Peklo s princeznou" režiséra Miloslava Šmídmajera.

Před mnoha lety tady mlynář s mlynářkou pro peníze zabili pocestného, nevěda, že je to jejich syn, který se po letech vrátil z ciziny. Jakmile zjistili, jaké hrůzy se dopustili, on si připravil oprátku, ona skočila do náhonu. Od té doby jejich černé duše bloudí mlýnem a hledají klid. Marně...

Někdy počátkem šestnáctého století žili ve mlýně mlynář, mlynářka a jejich jediný syn. Mlynářově rodině se dařilo. Ale jak už to na světě chodí, peněz není nikdy dost. A hamižnost je zlá nemoc, zachvátí duši i srdce.

Když odešel syn do světa, mlynář s mlynářkou se uzavřeli do sebe a po večerech jen počítali, kolik jim jejich živnost vynesla. Léta plynula a kromě sedláků s obilím se ve mlýně nezastavil žádný pocestný. Až jednoho večera kdosi zabouchal na dřevěná vrata. Mlynář vyhlédl špehýrkou a ve světle lucerny spatřil postavu statného muže. Byl oblečen do pláště z kvalitního sukna, na hlavě měl pěkný klobouk, na nohou vysoké kožené boty, přes rameno mošnu. Jeho tvář byla zarostlá hustým plnovousem, ale usmíval se přátelsky. Neznámý požádal mlynáře o nocleh. Starý mlynář se poradil se ženou a hosta ubytovali na seníku. Zdálo se, že jde o bohatého muže, předem mlynářovi za nocleh štědře zaplatil. Ale jemu to bylo málo...

V noci se mlynář se ženou dohodli, že pocestného zabijí. Mlynář si došel do stodoly pro sekyru a tiše vystoupal po dřevěných schodech. Muž na seně tvrdě spal. Ani nehehlesl, když mu úder sekyrou prorazil lebku. Mrtvolu mlynář s mlynářkou rychle zabalili do režného pytle a zakopali v lese. Radovali se, kolik zlaťáků jim z měšce nešťastného pocestného do truhly přibylo. Druhý den přijeli sedláci s nákladem obilí. "Už jste viděli svého syna?" ptali se. "Vrátil se z ciziny, stal se z něho boháč. Povečeřel v hospodě a hned se vydal domů - chtěl vás překvapit!" Tu se mlynář s mlynářkou uvědomili, k jakému zločinu je dohnala jejich nenasytnost! Mlynář se oběsil a mlynářka skočila v zoufalství do náhonu. Od té doby se prý v okolí mlýna toulají jejich nepokojné duše a marně hledají klid a odpuštění. Nedoporučuje se být na místě ve "vlčí hodinu", tedy mezi 02:00-03:00 hodinou. (http://www.tajemnamista.cz/clanky/2497-strasidelny-dolsky-mlyn)
90 fotek, červenec 2014, 169 zobrazení
338 fotek, leden 2006 až červenec 2014, 773 zobrazení | děti
27 fotek, 11.6.2006, 98 zobrazení | rodina-přátelé
163 fotek, březen až září 2018, 236 zobrazení
DOMA I MEZI KAMARÁDY
A KOLÁŽE ZA ROK 2018

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron