Hledání

607 vyhledaných výsledků

Pexeso pro děti
na prázdniny

Za pár korun spoustu legrace
a ještě dětem cvičíte paměť.
Kód: NaPrazdniny

199 s kódem
ingpek
21.6.2019
Akce KVV JH - BAŽINA - Fotodokumentace z každoročního setkání Klubů výsadkových veteránů ČR v Jindři hově Hradci, pořádaného Klubem výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr Jindřichův Hradec
Copyright a grafika :
Josef Pekárna ing. des. v.v.
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 9 zobrazení
 • 0
ingpek
18. 6. 2019
Fotodokumentace ze zájezdu Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr Jindřichův Hradec a KVV Tábor do Vojenského muzea v Lešanech.

Copyright foto a grafika : Josef Pekárna ing. des. v. v. (pegys)
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • minulý pátek
 • 38 zobrazení
 • 0
ingpek
18. 06. 2019
Fotodokumentace z účasti delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr Jindřichův Hradec na oslavách 74. výročí hrdinného boje skupiny Anthropoid v kryptě kostela v Praze - Reslově ulici.
Copyright - foto a grafika : J. Pekárna ing. des. v. v.
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 17 zobrazení
 • 1
kostelaci-v-akci
Cvičení výsadkářů Armády ČR u naší obce.
Odkaz na video: https://youtu.be/pB8pXZEy2Ag
více  Zavřít popis alba 
 • minulé úterý
 • 75 zobrazení
 • 0
aniger
 • minulé pondělí
 • 23 zobrazení
 • 0
aniger
 • 16.6.2019
 • 48 zobrazení
 • 0
atana
Včera proběhlo další kolegium, 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha.
Naším cílem byla návštěva okraje Prahy, konkrétně Uhříněvsi.
Zde v odpoledním čase za drobného deště, jenž je požehnáním, jsme navštívili místní můzeum. V expozicích nám byla představena historie Uhříněvsi a také současnost. Měli jsme možnost vidět několik předmětů z doby druhé světové války a seznámit se s jejich historií. Jednalo se o předměty z válečné Operace Anthropoid. Několik příslušníků výsadkové skupiny (včetně Gabčíka a Kubiše) působilo v okolí Uhříněvsi. V muzejních sbírkách jsou umístěny cenné předměty z jejich výstroje a výzbroje.
Po prohlídce muzea, následovala naše cesta do míst kam pravděpodobně Jaroslav Foglar umístil část příběhu z knihy Tajemná řásnovka. Územní rozložení a popis v knize odpovídá těmto místům. Ulice - U satrého mlýna s velmi mírným sklonem od železničního přejezdu až k novému náměstí. Několik rybníků a další indicie.
Součástí této malé výpravy byla i návštěva zapomenuté skautské klubovny z druhoválečných let, na faře.
Trochu k historii klubovny. Budova je součástí fary. Za druhé světové války, se skupina chlapců ve věku 12 až 15 let, rozhodla pokračovat ve skautingu.
Vzhledem k tomu, že byli rovněž ministranti při zdejší farnosti, jim farář s povědomím dalších dobrých lidí umožnil si zde zřídit klubovnu. Po celou válku se tak chlapci scházeli na faře ke svým skautským schůzkám. Byl to velký Bobřík disciplíny. Nikdo nesměl nic říci ani se jinak prozradit. Bylo to po pod "pláštěm", studia písma a přípravy ministrantů na mše.
Pak v pokročilém deštivém večeru, jakoby podzimním Foglarovském, se rozcházíme rukou dáním a spřáním krásných dní, do svých domovů.
Yesterday was another college, 48th club oldskaut Jestřábi, Prague.
Our goal was to visit the outskirts of Prague, namely Uhříněves.
Here in the afternoon, during a small rain, which is a blessing, we visited the local museum. The expositions show us the history of Uhříněves and the present. We had the opportunity to see several items from the time of World War II and get to know their history. They were items from Operation Anthropoid. Several members of the airborne group (including Gabcik and Kubis) worked in the vicinity of Uhříněves. The museum collections contain valuable items from their equipment and armaments.
After a tour of the museum, our journey followed to places where Jaroslav Foglar probably placed a part of the story from the book Mysterious Yarns. Territorial distribution and description in the book corresponds to these places. Street - Near a small mill with a very slight slope from the railway crossing to the new square. Several ponds and other clues.
Part of this small expedition was also a visit to the forgotten Scout Clubhouse from the Second World War, at the rectory.
A little bit about the clubhouse history. The building is part of the rectory. During World War II, a group of boys between 12 and 15 years old decided to continue scouting.
Since they were also ministers at the local parish, the parish priest, with the knowledge of other good people, allowed them to set up a clubhouse. Throughout the war, the boys gathered at the rectory for their scout meetings. He was a great beaver of discipline. Nobody could say anything or divulge. It was under the "cloak", the scripture study and the preparation of the ministers for mass.
Then in the advanced rainy evening, as if in the autumn Foglarian, we divide our hands by giving and mating beautiful days to our homes.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.5.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
ingpek
9.5.2019
Fotodokumentace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr Jindřichův Hradec
z účasti na pietním aktu - pohřbu M. Opuštila plk. v.v. - v Českých Budějovicích.

Copyright - foto a grafika :
J. Pekárna ing., P. Valenta, O. Friedrichová
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 12.5.2019
 • 34 zobrazení
 • 0
zirkon
Ze setkání výsadkových veteránu k výročí osvobození.
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 12.5.2019
 • 77 zobrazení
 • 7
ingpek
24.4.20194
Fotodokumentace z účasti Klubů výsadkových veteránů ČR na vzpomínlové akci u příležitosti 77. výročí seskoku paraskupiny Out Distance v Ořechově .
Copyright : Foto J. Smělík a archiv J. Pekárna
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2019
 • 33 zobrazení
 • 0
emikes
CLAY-EVA VOLÁ LONDÝN
Eva Mikešková
Bystřice pod Hostýnem / K letošnímu 75. výročí seskoku skupiny Clay a začátku jejího odbojového působení vystoupilo v Bystřici pod Hostýnem břeclavské ochotnické divadlo Bod s divadelní hrou CLAY-EVA VOLÁ LONDÝN. Divadelnímu představení dokumentárního typu v komorním prostředí zámecké konírny se dostaly ovace ve stoje.
„Jde o příběh obyvatel protektorátu, kteří denně zažívali tvrdého chleba nacistické krutovlády a pod hrozbou trestu smrti neváhali být nápomocni jak při plnění úkolů spojených se zpravodajskou činností, tak poskytnutí úkrytu samotným parašutistům,“ uvádí hru scénář Michala Šefara.
Téma odboje během 2. světové války oslovilo nejen herce, ale i diváky. Břeclavští mají blízko k jednomu z hrdinů, který pocházel z nedalekého Lanžhota. Bystřičanům zas leží v srdci osud statečných rodin, které parašutistům pomáhaly. „Město Bystřice pod Hostýnem si velmi váží odkazu těchto statečných hrdinů. Udržovalo kontakt s žijícími členy skupiny a později s jejími rodinnými příslušníky, cení si hrdinství bystřické občanky Bohunky Zicháčkové a její rodiny, kteří poskytovali parašutistům zázemí i pomoc,“ pronesl starosta Zdeněk Pánek.
Formu divadelního dokumentu si soubor zvolil z důvodu užšího přiblížení problematiky děje, zejména pro případné mladší publikum. Ve hře se objevily čtené pasáže čerpající z knihy „Clay Eva volá Londýn,“ které se střídaly s činoherním ztvárněním vybraných momentů, jež prožívali členové výsadku a jejich spolupracovníci v neutěšených časech druhé světové války. „Tato hra je poděkováním nás, kteří tuto dobu neprožili, ale jsme si plně vědomi, že bez odvážného přispění k osvobození naší vlasti výsadkem Clay a jejich spolupracovníků bychom možná nestudovali na školách v českém jazyce, neprožívali vítězství českých sportovců na mezinárodních hrách a neobdivovali přínos české vědy přinášející užitek globálního významu,“ uvedl režisér Lubor Schmidt.
Při premiéře byla na souboru znát lehká nervozita. Hercům se však podařilo na minimalistické scéně předvést vlastenectví, netrpělivost českých vojáků v Anglii, snahu obyčejných lidí něco udělat, jejich touhu po svobodě a odvahu nevzdávat se. Svůj umělecký prožitek přenesli na publikum, představení vyvolalo silně emotivní dojem. Obzvláště dojat byl Antonín Bartoš ml., syn velitele skupiny, který byl po roce 1948 donucen i se svou rodinou za dramatických okolností opustit svou vlast, za niž bojoval. Na premiéru divadla přicestoval do Bystřice pod Hostýnem z USA: „Všem bych chtěl poděkovat, že jste na toto představení přišli. Nebylo určitě lehké vtěsnat tolik osob a událostí do scénáře, vám se to povedlo. Prožíváme tento příběh spolu s vámi znovu,“ pochválil soubor potomek hrdiny.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.4.2019
 • 205 zobrazení
 • 0
suaz
Generálmajor Rudolf Severin Krzák - zakladatel Československého výsadkového vojska
více  Zavřít popis alba 
 • 9.4.2019
 • 214 zobrazení
 • 1
pkpb
Fotografie z pochodu "Operace: CHALK" upořádaného u příležitosti 75 let výročí tohoto výsadku do protektorátu.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.4.2019
 • 303 zobrazení
 • 0
ingpek
5.4.2019
Fotodokumentace z pietní vzpomínkové akce u hrobu generála Rudolfa Severina Krzáka v Bernarticích, za účati spřátelených Klubů výsadkových veteránů ČR a 44. lmopr čs armády z Jindřichova Hradce.
Čestný titul generála Rudolfa Severina Krzáka nese Klub výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.
Copyright : foto Josef Pekárna ing. (Pegys)
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.4.2019
 • 111 zobrazení
 • 2
ingpek
28.3.2019
Fotodokumentace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka pří 44. lmopr Jindřichův Hradec ze slavnostního nástupu 44. lmopr u příležitosti jmenování nového velitele útvaru
Foto copyright : Josef Pekárna ing.
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 30.3.2019
 • 78 zobrazení
 • 1
ingpek
25.3.2019
Fotodokumrntace z účasti delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudokfa Severina Krzáka při 44. lmopr jindřichův Hradec na pietním aktu u památníku partizánské skupiny Mistr Jan Hus v Leškovicích.
Copyright : foto ing. Joset Pekárna
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2019
 • 37 zobrazení
 • 2
ingpek
15.3.2019
Fotodokumentace z účasti Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina při 44. lmopr
Jindřichův Hradec, na pietním aktu u hrobu generála Ereta, "patrona" 44. lmopr Jindřichův Hradec
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2019
 • 26 zobrazení
 • 1
ingpek
9.-10. 2. 2019
Fotodokumentace z účasti delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr Jindřichův Hradec na výroční schůzi KVV Prostějov.
Copyright :
Foto a grafika : Josef Pekárna ing. (Pegys)
a foto zde, na závěr uedených fotek fotografů
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 12.2.2019
 • 54 zobrazení
 • 1
drnkalek
PLEJADY STERNBERK
více  Zavřít popis alba 
 • 27.1.2019
 • 41 zobrazení
 • 0
ingpek
15.12.2018
Fotodokumentace z účasti delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka na výroční členské schůzi Klubu výsadkových veteránů generála Jaroslava Klemeše 2018 v Chrudimi

Copyright :
Josef Pekárna ing. des. v.v. (pegys)
Jiří Smělík des.v.v. (smolda)
více  Zavřít popis alba 
 • 28.12.2018
 • 124 zobrazení
 • 0
ingpek
5.12.2018
Fotodokumentace z výroční členské schůze Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr v Jindřichově Hradci
Copyright :
Foto a grafika : Josef Pekárna ing. des. v. v.
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 28.12.2018
 • 73 zobrazení
 • 2
reklama