Hledání: or

Pro dotaz or jsme našli 1 244 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
etiengold
otec: Arpad Gold Vorašif
matka: Kysha D´or Lago Benea
více  Zavřít popis alba 
 • v pondělí
 • 3 zobrazení
atana
22.5. 2020
Čtvrtý Květnový pátek nás opět přivedl před pátou základní školu. Celkem se nás sešlo třináct dětí a tři vedoucí.
Šest sester z družiny Lišek a sedm bratrů z družiny Bobrů.
Začínáme hlášením družin, pokřikem družin a krátkým slovem co na nás dnes čeká.
Napřed jdeme na oblíbený plácek, kde si opakujeme jak uvázat lodní smyčku na vodorovné tyči, a jak na svislé. Někteří z nás se poprvé dozvídají, slova horizontální – vertikální.
Lodní smyčku vážeme, nenahazujeme jí. Uvázat jí na větvi je složitější, než jí uvázat na kmenu stromu. Říkáme si také, jak vypadá konstrukce lana, provazu, šňůry. Máme k tomu názornou pomůcku, destičku, kde je několik kousků rozpletených lan.
Lano se skládá z nití, z pramenů stočených nebo spletených nití, opletení pramenů, které mohou být opět stočené nebo spletené, z kontrolní nitě a z pásku na kterém jsou informace o lanu.
Už víme co je lano dynamické – pružné a lano statické – nepruží, nelze jej natáhnout jako „gumu“.
Od prolézaček naše kroky míří na Ponorku, což je odval šachty Prokop.
Cestou všude možně a na všem vážeme jen jeden uzel – LODNÍ smyčku.
Na Ponorce napřed hrajeme hru, při které se musí celá družina svázat Lodní smyčkou a to tak, že na levé ruce máte loďák, na pravé ruce loďák a jste takto propojeni s kamarádem. Ten je svázaný podobně. Nakonec zvítězila družina Bobrů.
Povídáme si i o významu První pomoci, to je odpověď do další odborky, kterou se snažíme splnit. Každý víme, že první pomoc je potřeba k ošetření nebo záchraně života, ale už nevíme, co je to Význam té První pomoci.

Význam první pomoci spočívá v záchraně lidského života, dále v poskytnutí ošetření při zraněních, aby poraněný člověk po uzdravení mohl dál normálně žít.

První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení.

Další část schůzky patří už jen jedné skvělé hře, Přesouvání se po papírech.
To jsme Vám zažily spoustu legrace.
Po takovéto náročně-legrační hře, následovalo náročné ztišení a Slovo z Písma. Výklad měl bratr Hop.
Čas na takovéto schůzce běží velmi rychle. Teď je akorát tak čas jít zpět ke škole, pronést naše družinové pokřiky, rozloučit se a jít do svých domovů.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram
www.rrpribram.cz

22.5.2020
The fourth Friday in May brought us again before the fifth elementary school. A total of thirteen children and three leaders met.
Six sisters from the Lišek party and seven brothers from the Bobrů group.
We start with the announcement of the companies, the shouts of the companies and a short word about what awaits us today.
First we go to the popular plot, where we repeat how to tie a boat loop on a horizontal bar, and how to tie a vertical one. Some of us first learn the words horizontal - vertical.
We tie the ship's loop, we don't throw it. Tying it to a branch is more complicated than tying it to a tree trunk. We also ask ourselves what the construction of a rope, rope, cord looks like. We have a visual aid for this, a plate with several pieces of untied ropes.
The rope consists of threads, of strands of twisted or braided threads, braiding of strands, which may again be twisted or braided, of a control thread and of a tape bearing information about the rope.
We already know what a dynamic rope is - flexible and static rope - does not spring, it cannot be stretched like a "rubber".
From the climbing frames, our steps lead to the Submarine, which is the dump of the Prokop shaft.
On the way everywhere possible and on everything we tie only one knot - the SHIP loop.
On the Submarine, we first play a game in which the whole party must tie up the Ship Loop, with a boat on your left, a boat on your right and you are thus connected to a friend. He is tied similarly. In the end, the Beaver party won.
We are also talking about the importance of First Aid, this is the answer to the next department, which we are trying to meet. We all know that first aid is needed to treat or save a life, but we no longer know what the Meaning of First Aid is.

The importance of first aid lies in saving human life, as well as providing treatment for injuries so that the injured person can continue to live normally after recovery.

First aid (PP) is defined as a set of simple actions and measures that, in the event of a sudden threat to human life or disability, limit the scope and consequences of this threat or disability.

The next part of the meeting belongs to just one great game, Moving on papers.
We had a lot of fun.
Such a challenging-funny game was followed by a difficult silence and the Word of Scripture. Brother Hop had an explanation.
Time for such a meeting runs very fast. Now is just the time to go back to school, make our group shouts, say goodbye and go to your homes.

19th Front Patrol Royal Rangers - Příbram
www.rrpribram.cz
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 151 zobrazení
lotusesprit
Dělostřelecká tvrz Adam - Dělostřelecká tvrz Adam je jedna z nejvíce dokončených tvrzí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1935-1938 na hranicích s Německem. Z 16 plánovaných dělostřeleckých tvrzí byla rozlohou nejmenší. Na tvrzi mělo být umístěno 8 srubů: K-S 39 „Hodek“, K-S 40 „U háječku“, K-S 41 „Pod vrškem“, minometná otočná věž K-S 44 „Za větrem“, vchodový objekt K-S 43a „Na sekyře“, dělostřelecká otočná věž K-S 42 „Trigonometr“, dělostřelecké sruby K-S 43 „Veverka“ a K-S 45 „Jabůrek“.Výstavba byla zahájena 10. srpna 1936. Ve dnech 26. května až 1. června 1937 proběhla betonáž prvního srubu K–S 38, který není přímo součástí tvrze, jako poslední byl vybetonován 6. až 12. srpna 1938 objekt dělostřelecké otočné věže. Po stavební stránce byla tvrz Adam v roce 1938 téměř dokončena. Betonáž všech sedmi zadaných objektů byla kompletně provedena. Objekt K–S 44 určený pro minometnou věž byl projekčně upravován ještě v průběhu září 1938, a proto se nezačalo ani s jeho hrubou betonáží, proběhly pouze zemními práce a došlo k vylamování šachty pro napojení s podzemím. Z plánovaného počtu pancéřových prvků se podařilo osadit pouze zvony do izolovaných pěchotních srubů K–S 37 (3 kusy), K–S 38 (3 kusy) a K–S 46 (2 kusy) a nebýt osudného září 1938 byly by osazeny ještě na podzim téhož roku i dva zvony a jedna kopule do tvrzového pěchotního srubu K-S 39. Tvrzi scházely především ale hlavní dělostřelecké zbraně (kasematní houfnice vz.38), které se z důvodu zpoždění ve vývoji a výrobě se do žádného z dělostřeleckých objektů v československém pohraničí nedostaly. Hlavní zbraň tvrze – dělostřelecká otočná a výsuvná věž také nebyla instalována, čímž se stal objekt nebojeschopný a vzhledem ke svému specifickému poslání nemohl vyzbrojen ani nouzově. Chybějící dělostřelecká výzbroj byla ale provizorně řešena alespoň u dělostřelecký srubů a to pomocí zastaralých horských kanónů vz. 15 ráže 7,5 cm umístěných po třech v dřevěných přístřešcích před sruby. V případě K–S 43 byly situovány hned před ochranný příkop a před nepřátelským pozorováním je chránila dřevěná konstrukce připomínající z dálky stodolu. U druhého dělostřeleckého srubu vzhledem k složité situaci na staveništi před ním nebylo možné umístit nouzovou dělostřeleckou výzbroj přímo k němu, a proto se nalézalo postavení trojice horských kanónů o několik stovek metrů dále v prostoru mezi pevnůstkami č. 235 a 236 druhého sledu lehkého opevnění. Z obdobných důvodů jako u dělostřelecké otočné věže se nepodařilo osadit ani pancéřovou kulometnou věž do objektu K–S 40. Vchodový objekt byl z trojice bezpečnostních vrat zabezpečen pouze vraty mřížovými, scházela ještě padací a zasouvací vrata. Pro výše zmíněné nedostatky ve výzbroji byly všechny objekty vybaveny pouze kulomety vz. 26 a vz. 37 a protitankovými kanóny vz. 36. Dne 30. září 1938 odpoledne obdržela velitelství sborů rozkaz MNO, který předala podřízeným útvarům. Rozkaz zněl: „Zařiďte ihned, aby ženijní skupinový velitelé vašeho úseku zastavili veškeré práce ne těžkém opevnění. Je nutno připraviti pro každý případ oddíly pro odmontování cenného zařízení tj. zbraní, strojů, spojovacích přístrojů, filtrů, optických přístrojů atd. Velitelé hraničářských pluků sestaví ihned oddíly schopného personálu k odmontování tohoto zařízení. Je v zájmu věci, aby v případě potřeby bylo odstraněno co nejvíce materiálu. Demontážní oddíly vašeho pluku sestavte ze schopného personálu a případný nedostatek mechaniků, strojníků, montérů apod. vyžádejte si okamžitě od velitele nejbližšího útvaru. K odbornému dohledu a technickému řízení práce použijte personálu ŽSV... Známost tohoto opatření a jeho účel omezte na nejmenší počet důstojníků. K dopravě vašich rozkazů použijte výhradně kurýrů. Rozkaz k případnému provedení demontáže bude vydán zvlášť.“ Na podzim 1938 začali důstojníci Wehrmachtu na tvrzi zkoumat účinky ostřelování z děl nejtěžších ráží na krátkou vzdálenost. Stopy po těžkém dělostřeleckém bombardování jsou dodnes dobře patrné především na dělostřeleckém srubu K–S 45 nebo K–S 39 a také třeba na K–S 40. Trhání zvonů a kopulí byla tvrz ušetřena neboť se žádný zvon se do září 1938 osadit nepodařilo. Po válce a únoru 1948 byly mohutné dělostřelecké tvrze shledány jako neefektivní a nepočítalo se s nimi ve vojensko – strategických plánech československé lidové armády. Tvrz Adam obsadila čs. armáda pro svoje účely v roce 1956 a její rozlehlé podzemní prostory přeměnila ve vojenská skladiště. Podzemí bylo rekonstruováno a v současnosti se jeho podoba blíží podzemnímu systému tvrze Hanička ( https://lotusesprit.rajce.idnes.cz/tvrz_hanicka_kahan/ ). Podzemí tvrze včetně vstupního objeku se nalézá ve vojenském prostoru a je nepřístupné. Zbylé sruby jsou zvenčí přístupné, leč zcela utopené ve vegetaci.

Tvrzové pěchotní sruby - Pěchotní sruby tvrze Adam tvořily souvislé pokračování linie izolovaných srubů. Byly umístěny v čele tvrze, neboť jejich hlavním úkolem bylo zabránit průniku nepřítele k týlově položeným dělostřeleckým a minometným srubů a samozřejmě též ke vchodovému objektu. Konstrukčně vycházely z izolovaných pěchotních srubů, od kterých se výrazně lišily zvýšenou odolností, nasáváním vzduchu a způsobem řešení vchodu. Posádka do tvrzových pěchotních srubů vstupovala zásadně podzemím a výstup na povrch jí umožňoval pouze malý nouzový výlez ústící do diamantového příkopu. Tato varianta byla použita u K–S 39 a K–S 41, kdežto K–S 40 neměl nouzový východ vůbec. Nasávání čerstvého vzduchu bylo zabezpečeno buď speciálním ventilačním zvonem (K–S 41) nebo zvláštním potrubím v týlové stěně (K–S 39 a K–S 40). Místo pro stěnové nasávání bylo chráněno granátovým skluzem nebo postřelováním ze sousedních srubů. Všechny tři objekty měly interiér rozdělen do dvou pater. Dolní patro obsahovalo ubikace mužstva, filtrovnu, muniční a proviantní sklady a sociální zařízení. V horním patře byla situována v pancéřových prvcích bojová stanoviště a střelecké místnosti hlavních zbraní. Výškové nerovnosti terénu si vyžádaly netradiční zalomení objektu K–S 40, je zalomen stupňovitě ve svahu a K–S 41, který je zalomen stupňovitě vlevo. Jako u každého tvrzového objektu byly stěny, které neměly střílny opatřeny čtyři metry silným obležením z lomového kamene tzv. „kamennou rovnaninou“. Kamenná rovnanina tlumila účinky nepřátelských granátů ještě před dopadem na stěny objektu. Svým přírodním travním maskováním napomáhala k dokonalému splynutí srubu s okolím. Výzbroj objektů obstarávaly kromě lehkých a těžký kulometů také 4,7 cm kanóny umístěné ve střeleckých místnostech – tzv. pod betonem. Srub K-S 40 měl být vybaven nadstandardní zbraní otočnou kulometnou věží Škoda „OR“ vyzbrojenou dvojčetem těžkých kulometů vz. 37. Potřebná věž však nebyla vyrobena a její dodání bylo plánováno až na druhou polovinu roku 1940. Nekrytý otvor ve stropě objektu představoval tak vážné ohrožení jeho odolnosti v případě odstřelování nebo bombardování. Palebný plán linie těžkého opevnění tohoto úseku byl sice tímto nedostatkem narušen, ale nebyl vážněji ohrožen.

Dělostřelecké sruby K–S 43 „Veverka“ a K–S 45 „Jabůrek“ - Dělostřelecké sruby patřily všeobecně k největším a nejmohutnějším objektům budovaným v rámci čs. opevnění. Na délku měřily téměř 50 metrů a na šířku zhruba 16 metrů. V sestavě projektovaných tvrzí býval většinou jeden, ve zvláštních případech dva takovéto objekty. U stavebně dokončených tvrzí má však dvojici těchto objektů pouze tvrz Adam. Hlavním bojovým úkolem dělostřeleckých srubů K–S 43 a K–S 45 bylo vedení dalekých paleb do předpolí linie králického opevnění a do intervalů mezi sousedními tvrzemi Hanička a Bouda. Oba objekty jsou postaveny na svazích odvrácených od nepřítele, čímž se minimalizovala možnost jejich přímého odstřelování protivníkem. Stavební řešení srubu K–S 43 „Veverka“ nevybočuje z běžného konstrukčního standartu typu této stavby. Raritou mezi dělostřeleckými sruby je ale K–S 45 „Jabůrek“. Konstruktéři se v případě projektování této stavby potýkali s velkým terénním převýšením, a proto museli srub rozvrhnou do tří pater a poslední houfnicovou střílnu umístit atypicky pod horizontální úroveň sousedních dvou. Toto netradiční řešení se ukázalo jako nevýhodné jak po stavební stránce tak i při zásobování spodní houfnice střelivem, a proto jej projektanti ŘOP už raději u žádného dělostřeleckého srubu nepoužili.Před týlovou stěnou objektů byl vybetonován hluboký ochranný příkop tzv. diamantový příkop znemožňující nepříteli kontakt se střílnami. Oba dva sruby mají nouzový východ, situovaný v ochranném příkopu, který ústil v případě K–S 43 z horního patra a u lomeného K–S 45 z dolního patra. Diamantový příkop byl chráněn čtveřicí granátových skluzů a lehkým kulometem v pomocné střílně. Srub Jabůrek má tyto střílny dvě, z nichž druhá postřeluje spíše okolí objektu. Blízkou ochranu ale obstarávaly především dva lehké kulomety v pancéřových zvonech na střeše. Hlavní výzbroj objektů tvořily tři 10 cm houfnice vz. 38, zasazené v ocelolitinových střílnách týlové strany srubu. Původně se podobně jako u dělostřelecké otočné věže počítalo s využitím 8 cm kanónů, ale jejich výroba byla po zkouškách v létě 1938 definitivně zastavena. Vzhledem ke zpoždění ve vývoji se do dělostřeleckých srubů nedostaly ani 10 cm houfnice vz. 38. Provizorní výzbroj Adama proto obstarávaly v září 1938 alespoň tři 7,5 cm horské kanóny vz. 15., umístěné v dřevěných přístřešcích před sruby. Po vyhlášení protektorátu 15. března 1939 nechalo velení německé armády dokončit 15 nejvíce rozpracovaných houfnic vz. 38. V roce 1940 v rámci zkoušek nacistického Wehrmachtu byla jedna z nich pokusně osazena do objektu K–S 43 tvrze Adam.

Dělostřelecká otočná věž K–S 42 „Trigonometr“ - Dělostřelecká otočná a výsuvná věž byla považována za hlavní a nejdůležitější složku každé tvrze. S typem této pevnostní stavby se proto setkáváme u všech dvanácti projektovaných a schválených dělostřeleckých tvrzí v úseku Odra – Krkonoše. Při jejím konstrukčním řešení se vycházelo ze vzorů budovaných na Maginotově linii. Úkolem věže bylo vést přehradné palby a prostřelovat nástupní prostory nepřítele v okruhu asi 12 km. V případě potřeby mohla svými zbraněmi rovněž podporovat linii izolovaných pěchotních srubů a likvidovat útoky nepřítele v blízkém okolí přímou palbou. Dělostřelecká věž K–S 42 je situována nedaleko hřebenu kóty Adam a zaujímá místo přímo ve středu tvrzového komplexu, čímž se vyloučila hluchá nepostřelovaná místa. Věž byla instalována v železobetonové části třípatrového srubu, který byl téměř celý zapuštěn v rovině okolního terénu, takže na povrch vystupovala pouze stropnice a pancéřový vrchlík věže. Samotný otočný mechanismus byl zasazen v tzv. předpancíři, což byl ocelolitinový prstenec pokrývající stěny šachty, v níž se věž nalézala. Do této šachty byla umístěna pohyblivá střelecká místnost, výtahy na munici a proti závaží. Instalační provedení celého komplexu bylo velmi náročné, neboť konstrukce věže vážila přibližně 420 tun. Z toho asi 180 tun připadalo na předpancíř a vlastní věž a protizávaží měly po 120 tunách. Věž se mohla otáčet a vysouvat buď pomocí elektromotorů nebo nouzovým ručním pohonem. Původně měla hlavní výzbroj tvořit dvojice 8 cm kanónů. Pro neustále závady a nedostatky však 8 cm kanón v letních praktických zkouškách neobstál, a tak byl jeho vývoj zcela zastaven. V rámci unifikace pevnostního dělostřelectva bylo rozhodnuto vyzbrojit tento objekt zdvojenými houfnicemi vzor 38. ráže 2 x 10 cm. Odvod vystřelených nábojnic byl řešen šroubovitou trubicí do plynotěsné komory v týlovém patře objektu. Houfnice dělostřelecké tvrze Adam měly svým dostřelem zasahovat až do palebných úseků sousedních tvrzí Hanička, Bouda a Hůrka a rovněž mohly vést palby na blízké území nepřítele (dostřel houfnic 11 950 m). Objekt neměl samostatný východ na povrch a výměnu vzduchu zajišťovala dvojice ventilačních zvonů ve střeše. V podzemních patrech se nacházely kromě ovládání a pohonu věže také filtrovna, stanoviště velitele, ubikace pro posádku sklad střeliva a proviantu. Na střeše K–S 42 nebyl umístěn zvon pro lehký kulomet, neboť sousední objekty svými pěchotními zbraněmi celou věž dokonale kryly. Osádku objektu „Trigonometr“ mělo při válečném stavu tvořit 54 mužů.

Vchodový objekt K–S 43a „Na sekyře“ - Na rozdíl od francouzské koncepce kde byly na některých velkých tvrzích Maginotovy linie budovány zvlášť objekty sloužící pro vstup osádky a zvlášť objekty pro zásobování municí, zajišťoval vstup do podzemí československých tvrzí pouze jediný tzv. vchodový objekt. Tento objekt byl postaven jako ostatní tvrzové sruby v nejsilnější IV. třídě odolnosti. Vchodový objekt K–S 43a se nalézá na odvrácené straně svahu Adam, aby tak byl lépe uchráněn před nepřátelským odstřelováním a pozorováním. Díky jeho poloze mohl být Adam bezpečně zásobován municí a proviantem i v průběhu boje v předpolí. Z objektu vyčnívala na povrch pouze jeho přední část s vjezdem do podzemí, vchodem pro pěší, střílnami a dvěma pancéřovými zvony zapuštěnými ve stropnici. Zbraně vchodového srubu sloužily především k jeho bezprostřední ochraně při napadení. K výzbroji proto patřily dva lehké kulomety vz. 26 v kopulích a dva 4,7 cm protitankové kanóny vz. 36 pod betonem. Tyto zbraně chránily především nedaleké okolí a měly zároveň též kontrolovat přístupovou komunikaci. Nedobytnost nitra tvrze dále zabezpečovala trojice bezpečnostních vrat. První z nich čtyři metry široká dvoukřídlá, mřížová vrata znemožňovala přístup do srubu nežádoucím osobám a umožňovala získat čas pro zavření mohutných, šest tun vážících vysouvacích, pancéřových vrat, za kterými následovala ještě plynotěsná vrata. Interiér vchodového objektu tvořil zejména odstavný prostor překladiště o délce 12,2 metru, kde mohla stát za sebou dvě velká nákladní auta. Neboť v případě potřeby musela být veškerá zásoba střeliva doplněna během jednoho dne. Vedle překladiště se nalézalo kolejiště úzkorozchodné dráhy (tzv. nádraží) se speciálními vozíky dopravujícími proviant a střelivo dále do hlubin tvrze. Vchodový objekt tvrze Adam spojovala s podzemím rovná galerie. Pomocí tohoto srubu byl také nasáván vzduch pro centrální filtrovnu, zajišťující přívod čerstvého vzduchu do nitra podzemí. Osádka vchodového objektu měla v případě válečného konfliktu čítat 26 mužů, kterým velel důstojník v hodnosti poručíka pěchoty.

Minometná otočná věž K–S 44 „Za větrem“ - Výkresová dokumentace tohoto objektu byla řešena již od roku 1935 a prošla mnohými změnami, aniž by bylo do září 1938 rozhodnuto o konečné podobě této unikátní stavby. Z původně plánované otočné a výsuvné věže s výzbrojí 2 x 9 cm minometů se ŘOP nakonec rozhodlo pro technicky méně náročnou a levnější variantu bez výsuvného mechanismu se dvěma minomety ráže 12 cm.Zpoždění při projektování a konstrukci otočné věže, bylo jednou z hlavních příčin proč se na žádné tvrzi v československém pohraničí nepodařilo minometný srub stavebně realizovat. Ředitelství opevňovacích prací plánovalo výstavbu minometných srubů u osmi tvrzových komplexů, přičemž tvrz Stachelberg měla mít tyto sruby dva. Přípravné stavební práce na objektu pokročily nejdále právě u tvrze Adam, avšak to pouze v rozsahu zemních terénních úprav a vylámání šachty pro napojení s podzemím. Minometná věž K–S 44 byla oproti zvyklostem projektantů situovat tyto objekty co nejvíce do středu tvrze umístěna spíše v týlu nedaleko od vchodového objektu, což se jevilo z hlediska celkového terénního upořádání bojových srubů jako vhodnější.Hlavním bojovým úkolem věže bylo totiž chránit co nejvíce tvrzových objektů ve svém okolí, postřelovat hluchá místa a až potom posilovat hlavní palebné přehrady v libovolném směru. Půdorysem a konstrukčním řešením se minometná věž podobala nejvíce dělostřelecké otočné věži. Srub měl být vyzbrojen speciální zbraní – dvojicí minometů ráže 12 cm s dostřelem 250 – 7 000 metrů (zbraň měla být vyráběna ve Škodovce pod kódovým označením B-12).Kadence této zbraně byla až 12 ran za minutu a palby mohly být vedeny díky rotační lafetě v úhlu 360°. Objekt se měl skládat ze tří pater. Horní tvořila vlastní pancéřová věž a střelecká místnost. Prostory ve středním patře sloužily jako skladiště munice, nádrže na vodu, ubikace pro pohotovostní obsluhu zbraní a horní stanici výtahu pro dopravu střeliva. Dolní patro bylo výrazně menší a obsahovalo filtrovnu, stanoviště velitele objektu, ubikace a sociální zařízení. Spojení s podzemím zajišťovalo obvodové schodiště nákladní výtah. Ostatní zařízení bylo obdobné jako u dělostřelecké otočné věže, chyběla pouze místnost na odpad vystřelených nábojnic (minometné střelivo nemá nábojnice).Přísun čerstvého vzduchu do nitra stavby obstarávala dvojice střešních ocelolitinových zvonů (jeden pro nasávání čerstvého vzduchu a druhý pro odtah zkaženého vzduchu). Pro obranu blízkého okolí sloužil zvon pro lehký kulomet. Objekt neměl vlastní východ a byl až téměř po střechu zapuštěn do okolního terénu, čímž byla minimalizována možnost jeho odstřelování nepřátelským dělostřelectvem. Osádku minometné věže mělo za války tvořit 42 mužů.

Podzemí tvrze - Všechny objekty tvrze Adam byly napojeny na rozsáhlý podzemní systém, který byl s vchodovým objektem spojen rovnou galerií. Nezranitelnost podzemních chodeb a sálů zajišťovalo jejich umístění nejméně 20 metrů pod povrchem. V hlavní přístupové chodbě tvrze se nalézalo v bočních stěnových kobkách stálé minové zařízení, které mohlo být v případě nepřátelského průniku do vchodového srubu odpáleno. Destrukce by tak zavalila jedinou přístupovou cestu do hlubin tvrze. Za stálým minovým zařízením byly v podzemí zřízeny sály pro filtrovnu a ventilaci, strojovna s dieselagregáty na výrobu elektrické energie a sklady pohonných hmot. Potom následovalo dlouhé překladiště a hlavní muniční sklady pro dělostřeleckou a pěchotní munici. Menší manipulační sklady střeliva byly také vybudovány pod všemi dělostřeleckými objekty a s jejich umístěním se počítalo rovněž pod plánovanou minometnou věž. Přibližně uprostřed tvrzového podzemí bylo v nejhlubším místě kopce vyraženo pět velkých sálů sloužících jako kasárna. V těchto sálech měly být umístěny ubikace mužstva i důstojníků, telefonní ústředna, kanceláře velitelství, sociální zařízení, kuchyně, ošetřovna a další pomocné skladovací prostory. Dopravu střeliva k jednotlivým dělostřeleckým objektům obstarávala úzkorozchodná dráha a přepravu munice k tvrzovým pěchotním srubů zajišťovaly místo kolejové dráhy manipulační vozíky s gumovými koly. Dodávka munice přímo ke zbraním byla potom realizována nákladními výtahy. Odvodnění tvrze bylo řešily její projektanti pomocí přímého drenážního potrubí bez speciální odvodňovací štoly. Pevnostní systém Adama neměl například narozdíl od tvrzí Bouda a Hůrka zvláštní nouzový východ a posádka mohla na povrch vystoupit kupříkladu některým z pomocných východů dělostřeleckých srubů. Celý tvrzový komplex byl koncipován jako naprosto soběstačný, a proto měla pevnost vlastní zdroje pitné vody a elektrické energie. V případě míru byla však zásobována elektřinou z nejbližší veřejné elektrické sítě. Množství munice a proviantu uskladněné v hlubinách tvrze mělo být natolik dostatečné, aby vystačilo posádce Adama i na několik týdnů bojů v obklíčení bez možnosti jakéhokoliv vnějšího způsobu zásobování.

text: http://www.pevnost.web2001.cz/
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 89 zobrazení
atana
Dvojka a Svojsíkův závod
Okresní kolo 8.5. 2003

Poměrně dobře jsme si vedli před dvěma lety, kdy náš druhý chlapecký oddíl ve své historii poprvé zvítězil v okresním kole Sv. závodu. A tak tomu bylo i po dvou letech.
Na okresní kolo Svojsíkova závodu, konaného dne 8.5. 2003, se náš oddíl moc nepřipravoval.
Soutěžní družina, která mněla reprezentovat "Dvojku", se však přece několikrát sešla a pilně trénovala.
Nadešel ten den kdy devět družin z různých oddílů se schází na Novém rybníce v klubovním domě třetího střediska. Zde na všech účastnících je vidět drobná nervozita a napětí, jak vše dopadne.
Ještě je čas se naučit to či ono, ještě je čas opravit nášivku na kroji i čas na malou svačinku. Po desáté dopolední je slavnostní nástup všech účastníků. Bratr Zmatlík vysvětluje pravidla a vybízí zúčastněné k dobrému výsledku i k zachování skautského slibu i zákona.
Naši Bobři jdou na start první, kontrola krojů, a pár minut na převlečení.
Nadchází čas pro prokázání jejich zdatnosti i znalostí. Jednotlivými kontrolami procházejí s větším i menším úspěchem.
Jak tomu už bývá tak po doběhnutí do cíle by brášci nejraději padli únavou. Stačí jen malá chvilka a jsou opět na nohou. To je ten zázračný dětský organismus, který obnoví síly během několika minut.
Stejně se vede i jiným družinám. A když už je jich v cíli několik jdou hrát poměrně náročnou hru. V podvečer se vyhlašují výsledky závodu. Bobři z Dvojky zvítězily již podruhé, díky brášci. Z děvčat zvítězila družina z Dobříše, na druhých místech se umístily sestry a bratři z Rožmitálu Pod Třemšínem. A tak jedeme společně na krajské kolo do Městce Králové.
Všem se však vedlo dobře. Počasí přálo a pocit z dobře prožitého dne je důležitější.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa

Dvojka and Svojsikuv sports race - basic
District round 8.5. 2003

We did quite well two years ago, when our second boys' division won the district round of Sv. race. And so it was after two years.
For the district round of the Svojsík plant, held on 8.5. 2003, our unit was not preparing much.
However, the competition team, which was supposed to represent "Dvojka", met several times and trained diligently.
The day has come when nine groups from different divisions meet at Nový rybník in the clubhouse of the third center. Here, all the participants can see a little nervousness and tension, how everything will turn out.
It's still time to learn this or that, it's still time to fix the applique on the costume and time for a small snack. After ten in the morning there is a ceremonial arrival of all participants. Brother Zmatlík explains the rules and encourages the participants to a good result and to keep the Scout promise and the law.
Our Beavers go to the start first, check the costumes, and a few minutes to change.
The time has come to prove their ability and knowledge. They go through the individual inspections with greater and lesser success.
As usual, after reaching the finish line, the brothers would prefer to fall tired. Just a little while and they are on their feet again. This is the miraculous child's body that restores strength within minutes.
Other groups are doing the same. And when there are several of them in the goal, they go to play a relatively challenging game. The results of the race are announced in the early evening. The beavers from Dvojka won for the second time, thanks to their brother. The girls from Dobříš won the girls, and the sisters and brothers from Rožmitál Pod Třemšínem took second place. And so we go together on a regional bike to Městec Králové.
However, everyone did well. The weather was nice and the feeling of a good day is more important.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2020
 • 14 zobrazení
atana
Druhý chlapecký skautský oddíl – Dvojka Příbram.
Pojďte s námi vítat Jaro 21.3. 2004
The second boy scout troop – Two Pribram.
Come with us to welcome Spring. 21.3. 2004

„Pojďte s námi Vítat Jaro – akce vydařená i deštěm kropená.
21 Března, 2004, Neděle

Tato akce pro veřejnost byla plánována již od Ledna. Povolení od úřadů bylo včas, příslib pomoci od skautských oddílů a Roverského kmene taky. Vše se schylovalo k 21.3. 2004, vše připraveno.
V krásnou Jarní neděli, provázenou deštivými přeháňkami, se na náměstí 17. Listopadu, scházejí zástupci skautských oddílů : Brdská smečka, skautky ze čtvrtého dívčího oddílu – Amazonky a druhý chlapecký oddíl Dvojka. Jen někteří členové z Roverského kmene na svůj slib pomoci jaksi zapomněli, pouze sestra Bublina svým Baluem – házecí lev -, zachránila jeho čest.
Tak se z deseti připravených atrakcí pro veřejnost podařilo uskutečnit pouze : přetahovaná, hod na Balua, kreslení na chodníky, kreslení na destičky a chůze na chůdách. Další atrakce pro nedostatek lidiček z řad roverů nebylo možno uskutečnit, škoda.
V areálu Nového rybníka zase pátý skautský oddíl – Blesk, připravil provazovou lávku, pavoukodromy, lukostřelbu a jiné dovednostní hry, vše bylo velice zdařilé.
Od 13 hodiny odpolední do 17 hodiny podvečerní se akce Pojďte s námi Vítat Jaro, zúčastnilo z řad obyvatelstva, odhadem na 100 lidiček, z toho 80 z nich byli děti.
Každý získal koně a pár upomínkových předmětů.
Potom mohl navštívit Nový rybník a vyzkoušet si dle svého výběru nějakou dovednost, nebo se mohl podívat do středověkého sklepení a skautské klubovny Amazonek a Dvojky ve staré Příbrami.
Na Nový rybník přišlo odhadem 50 lidiček a do klubovny 40 lidiček.
Na závěr bych Poděkoval městskému úřadu Příbrami za umožnění uskutečnit tuto akci, dále mé Poděkování patří oddílům : Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka a sestře Bublině z Roverského kmene.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa
Veškeré stížnosti nebo připomínky, mi sdělte. Děkuji.

Dodatek :

Člověk je zde od toho, aby dělal chyby a žil v přesvědčení že se mu nemohou stát.
L.H.Ježek

Mojí drobnou chybou, při přípravě této akce bylo že jsem se spoléhal na větší účast Roverského kmene ( mládež od 15 let , sdružená mimo skautské oddíly, mají svůj vlastní program a náplň ).
Dvakrát jsem se s nimi setkal kde přislíbily pomoc i přípravu jednotlivých disciplín. Na druhé schůzce neměli žádnou otázku, žádost či prosbu k připravované akci.
Snad jsem mněl víc přesvědčovat nebo přímo úkolovat. To jsem však neměl a ani nebudu mít nikdy v úmyslu. Roveři a Rangers jsou ve věku kdy dobré slovo i rada, mohou být všelijak přijati.
Nic nezkazily a také si zaslouží Poděkování za pomoc při pořádání akce. Někteří jsou členové oddílů, kteří se účastnily akce.
Další chybou bylo špatnější počasí, to odradilo více lidí k účasti, ale počasí nelze ( zatím ) ovlivnit.
Propagace akce byla dle mého názoru dobrá - vynikající, letáky v počtu tří set kusů roznesly členové oddílů Dvojky a Amazonek. Dále příjemná propagace byla i v měsíčníku KAHAN v týdeníku PERISKOP i v rádiu, zato jim patří též Poděkování.
Hodnotit ekonomickou stránku nelze, nebyl zde cíl vydělat.
Co se týká bezpečnosti účastníků i pořadatelů, tak svůj úkol na mou žádost, plně splnila pouze Policie ČR, jejich hlídka byla k často vidění během pořádání akce. Zato „Policisté“ z Městské policie se vůbec neukázali. I když jsem přecházel z náměstí na Nový rybník a pak do klubovny na Děkanství, nezahlédl jsem ani jejich vozidlo nato je samotné. ( poznámka autora : zaparkovat špatně auto, tak by tam byli hned ). Naskýtá se otázka – proč je platit stále z našich daní.
Dovolím si zde napsat názory spolupořadatelů akce. Akce se nám líbila a splnila svůj cíl.
Být stále v povědomí širé veřejnosti. I když počítač i televize nebo mírná lenost mnohé děti nepustily ven. Díky všem kteří přišli.

Co říci závěrem :
Že další rok 2005 a jaro na nás čeká. Toto byla první zkušenost. A další VÍTÁNÍ JARA, by mnělo být lepší.
Ještě jednou Děkuji všem za účast a za pomoc při přípravě a při vlastní účasti na akci
Pojďte s námi Vítat jaro.

"Come with us Vítat Jaro - an event that was successful and sprinkled with rain.
March 21, 2004, Sunday

This event for the public has been planned since January. Permission from the authorities was timely, a promise of assistance from scout units and the Rover tribe as well. Everything was approaching on March 21. 2004, everything ready.
On a beautiful Spring Sunday, accompanied by rain showers, representatives of scout units meet in the square on November 17: Brdská smečka, scouts from the fourth girls 'section - Amazons and the second boys' section Dvojka. Only some members of the Rover tribe had somehow forgotten their promise to help, only Sister Bublina with her Balu - the throwing lion - saved his honor.
Thus, of the ten attractions prepared for the public, only one was completed: a tug-of-war, a throw at Balua, drawing on sidewalks, drawing on tiles and walking on stilts. Another attraction for the lack of people from the ranks of rovers could not be realized, a pity.
In the area of ​​Nový rybník, the fifth scout unit - Blesk, prepared a rope bridge, spider-trees, archery and other skill games, everything was very successful.
From 1 pm to 5 pm, the Come Come with Us Welcome Spring event took part in the population, an estimated 100 people, 80 of whom were children.
Each received a horse and a few souvenirs.
Then he could visit Nový rybník and try some skill of his choice, or he could look at the medieval cellars and the scout clubhouse Amazonek and Dvojka in old Příbram.
An estimated 50 people came to Nový rybník and 40 people to the clubhouse.
In conclusion, I would like to thank the Příbram Municipal Authority for making this event possible, and my Acknowledgments belong to the sections: Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka and sister Bublina from the Rover tribe.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
Let me know any complaints or comments. Thank you.

One is here to make mistakes and live in the belief that they cannot happen to him.
                                                                                                                              L.H.Ježek

My small mistake in preparing this event was that I relied on the greater participation of the Rover tribe (young people from the age of 15, associated outside the scout units, have their own program and content).
I met them twice where they promised to help and prepare individual disciplines. At the second meeting, they had no question, request or request for the planned event.
Perhaps I should have persuaded or tasked more. But I didn't and never will. The Rovers and Rangers are at an age when good words and advice can be accepted in all sorts of ways.
They did not spoil anything and also deserves Thanks for help in organizing the event. Some are members of the sections who participated in the event.
Another mistake was bad weather, it discouraged more people from participating, but the weather cannot (yet) be influenced.
The promotion of the event was, in my opinion, good - excellent, leaflets in the number of three hundred copies distributed by members of the Deuce and Amazon divisions. There was also a pleasant promotion in the monthly KAHAN in the weekly PERISKOP and on the radio, but they also own Thanks.
It is not possible to assess the economic side, there was no goal to earn.
As for the safety of participants and organizers, only the Police of the Czech Republic fully fulfilled its task at my request, their patrol was often seen during the event. On the other hand, the "Police" from the City Police did not show up at all. Even though I was moving from the square to Nový rybník and then to the clubhouse at Děkanství, I did not even see their vehicle afterwards. (author's note: park the car wrong, so they would be there right away). The question arises - why still pay them from our taxes.
I would like to write the opinions of the event's co-organizers here. We liked the event and fulfilled its goal.
To be constantly known to the general public. Although the computer and the television or mild laziness did not let many children out. Thanks to everyone who came.

What to say in conclusion:
That next year 2005 and spring awaits us. This was the first experience. And another WELCOME SPRING should be better.
Thanks again to everyone for their participation and for their help in preparing for and participating in the event
Come with us to welcome spring.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2020
 • 21 zobrazení
atana
Capote, nebo-li kabát původních obyvatel Ameriky.
Ušil jsem jej podle návodů z internetu a z časopisu Březová kůra.
Který vydává skautskowoodcrafterský oddíl - kmen Shawnee, ze Zábřehu na Morave. Czech republik.

Capote, or the coat of the Native Americans.
I sewed it according to instructions from the Internet and from the magazine Březová kora.
Which publishes the scout-hooded squad - the Shawnee tribe, from Zábřeh in Moravia. Czech Republic.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2020
 • 22 zobrazení
costache
☀🏝⛱🗻✈👨‍👩‍👧‍👦

#travel#trip#cestování#holiday#dovolená#moře#žena#děti

Memorabilia.
Everywhere I go
I take a little piece of you
I collect, I reject
Photographs I took of you
Towns that I passed through
I´ve got to have a memory
Or I have never been there
I have never had you, I have never had you (had you, had you)
I can´t remember
Give me a reminder
I collect, I reject
Memorabilia...
více  Zavřít popis alba 
16 komentářů
 • 16.4.2020
 • 28 741 zobrazení
fjw
Závěr naší cesty po Vietnamu jsme strávili v listopadu 2016 v Saigonu - Ho ČVi Minově městě.
O Saigonu. Město, kde se kloubí starý francouzský koloniální styl, staré pagody, ale i mrakodrapy moderního velkoměsta. S ulicemi plných motorek, skútrů. Ve srovnání s Hanojí, hlavním městem Vietnamu, je Saigon výrazně dále. Zatímco Hanoj představuje spíše tradiční Vietnam, Saigon je ztělesněním moderního Vietnamu odrážející rychlý hospodářský růst země. Koncentrace obyvatel, finanční a ekonomické moci je prostě v Saigonu. HDP na obyvatele je v porovnání s vietnamským průměrem třikrát větší. Město také patří se svými 9 miliony obyvateli k největším metropolím jihovýchodní Asie. Saigon, to jsou široké bulváry, výškové budovy, zářivé neony a neuvěřitelný motocyklový frmol. Daleko víc se tu projevuje vliv západního stylu života.Bývalé hlavní město jižního Vietnamu Saigon bylo hned druhý den po dobytí prezidentského paláce a sjednocení se severním Vietnamem přejmenováno na Ho Či Minovo město (Ho Chi Minh City, HCMC). Je to oficiální název ale stále se mu říká Saigon.
Bazilika Notre-Dame, největší katedrála ve Vietnamu, vietnamsky: Vuong cung thánh đu?ng Chính toa Đ?c Ba Sai Gon or Nha th? Đ?c Ba Sai Gon; francozsky Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Saigon nebo Basilique-Cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, - Bazilika Panny Marie Neposkvrněného početí. Má dvě věže výšky 58 metrů. V těsné blízkosti je budova pošty, postavená až po stavbě katedrály.
Roku 1868 byl postaven palác Norodom pro francouzského guvernéra Indočíny. Po odchodu francouzských kolonizátorů ze země se palác stal sídlem prezidenta Ngo Dinh Diema. Palác byl v roce 1962 zničen bombami, které svrhli sami prezidentovi letci s cílem vládce usmrtit. Prezident však vyvázl a rozhodl se na stejném místě postavit nový palác, jeho dokončení se však nedočkal, protože byl v roce 1963 zavražděn. Nicméně nově postavená budova, původně nazvaná Palác nezávislosti (nezávislý Jižní Vietnam) se stala sídlem prezidenta Jižního Vietnamu Nguyen Van Thieua, který zde setrval až do roku 1975, kdy palác obsadila vojska Severního Vietnamu, A protože název by byl ironický, přejmenovali ho na Palác sjednocení. Čtyřpatrová budova má prostorné a zdobené haly, kabinety, studovny a slavnostní místnosti. Na střeše je střešní přistávací plocha pro vrtulník, casino a taneční sál. V suterénu je síť podzemních tunelů (jeden zajišťoval spojení s palácem Gia Long – dnes HCMC muzeum. PočátkyS tímto palácem je úzce spojena historie Vietnamu. V roce 1858 zahájila Francie útok na Đa N?ng a tím začala svou invazi do Vietnamu. V roce 1867 Francie dokončila dobytí jižního Vietnamu (Končičíny), zahrnující provincie Bien Hoa, Gia Đ?nh, Đ?nh Tu?ng, Vinh Long, An Giang, a Ha Tien. Upevnění pozice nové kolonie měl symbolizovat nový palác a dne 23. února 1868, Lagrandiere, guvernér Končičíny, slavnostně položil základní kámen paláce, který měl nahradit starý dřevěný palác z roku 1863. Tento nový Palác navrhl Charles Hermite, který byl také architektem radnice v HongKongu. Základní kámen o rozměrech 50x50x50 cm mel prohlubně ve kterých jsou vsazeny francouzské zlaté a stříbrné mince s podobiznu Napoleona III. Komplex se rozkládá na ploše 12 hektarů, včetně paláce s 80 metrů širokým průčelím, sálem pro 800 lidí s prostornou zahradou. Většina stavebního materiálu byla dovezena z Francie. Vzhledem k Francouzský-pruské válce v roce 1870 se stavba opozdila a byla dokončena až 1873. Palác byl pojmenován Norodom palác po tehdejším králi Kambodže, Norodom (1834-1904). Alej v přední části paláce nesla stejný název. Od roku 1871 do roku 1887 byl palác využíván francouzským guvernérem Končičíny (Gouverneur de la Cochinchine). Proto se někdy nazýval palác jako místodržitelský (Guvernérský palác). V letech 1887 do roku 1945 všichni tehdejší generální guvernéři francouzské Indočíny používali palác jako svoje sídlo včetně pracoviště. Druhá světová válka Dne 9. března 1945 Japonsko získalo vládu ve Francouzské Indočíně po úspěšném převratu prakticky beze zbraní a Norodom palác stal sídlem japonských koloniálních úředníků ve Vietnamu. V září 1945, kdy se Japonsko se vzdalo spojeneckým silám ve druhé světové válce, Francie se vrátila do Vietnamu a Norodom palác byl znovu používán jako sídlo guvernéra. Konec Francouzské nadvládyDne 7. května 1954 se Francie vzdala Vietnamcům (koalici Viet Minh) po porážce u bitvy Đi?n Bien Ph?. Francie po podpisu Ženevské dohody stáhla své vojáky z Vietnamu. Podle dohody byl Vietnam rozdělen až do konání všeobecných voleb na 17 rovnoběžce na dvě části. Severní Vietnam, který byl pod kontrolou komunistů, Viet Minh, a Jižní Vietnam s antikomunistickým postojem. Dne 7. září 1954 byl Norodom Palác předán premiérovi Jižního Vietnamu, Ngô Đinh Di?m a francouzskému zástupci v Jižním Vietnamu, generálovi Paul Ely. V roce 1955 se konalo referendum mezi premiérem Di?m a bývalým císařem B?o Đ?i. V tomto referendu zvítězil Ngô Đinh Di?m a následně se sám prohlásil prezidentem nově vyhlášené Vietnamské republiky a přejmenoval budovu na palác nezávislosti. Podle fengshui je palác u dračí hlavy. Proto bylo také stavba označována jako Dračí hlava paláce. Vietnamská válka V roce 1962 byl palác bombardován dvěma jihovietnamskými piloty (pučisty) Puč neuspěl. Při tomto útoku bylo téměř zničeno celé levé křídlo paláce. Di?m a jeho rodina unikla pokusu o atentát. Protože palác byl velmi poničen, bylo rozhodnuto budovu zbourat a postavit novou na stejném místě. Nový palác byl postaven podle návrhu Ngô Vi?t Th?, vietnamského architekta. Stavba nového paláce nezávislosti byla zahájena dne 1. července 1962. Mezitím Di?m a jeho rodina se přestěhovala do paláce Gia Long (dnes Ho Chi Minh City muzeum). V listopadu 1963 v puči vedeném generálem Duong Văn Minh byl bez soudu zavražděn prezident Ngô Đinh Di?m i se svým bratrem, kterého nazývali šedou eminencí Ngô Đinh Nhu. Dokončená budova byla slavnostně otevřena dne 31. 10. 1966 a předána národnímu výboru vojenské junty v čele s generálem Nguyen Van Thieu, Palác nezávislosti,The Independence pallace, sloužil generálu Nguyen Van Thieu až do 21. dubna 1975, kdy uprchl ze země před severovietnamskými komunistickými vojsky, Dne 8. dubna 1975, Nguyen Thanh Trung, pilot jihovietnamského letectva s letadlem F.5E pokládaný za severovietnamského špiona, bombardovat palác, ale naštěstí nezpůsobil významné škody. V 10:45 dne 30. dubna 1975, prorazil bránu severovietnamský tank a tím skončila Vietnamská válka. V listopadu 1975 Prozatímní revoluční vláda přejmenována na palác na Sjednocení (Hoi Truong Th?ng Nh?t). Palác je zobrazen na bankovce 200 VND
Roku 1868 byl postaven palác Norodom pro francouzského guvernéra Indočíny. Po odchodu francouzských kolonizátorů ze země se palác stal sídlem prezidenta Ngo Dinh Diema. Palác byl v roce 1962 zničen bombami, které svrhli sami prezidentovi letci s cílem vládce usmrtit. Prezident však vyvázl a rozhodl se na stejném místě postavit nový palác, jeho dokončení se však nedočkal, protože byl v roce 1963 zavražděn. Nicméně nově postavená budova, původně nazvaná Palác nezávislosti (nezávislý Jižní Vietnam) se stala sídlem prezidenta Jižního Vietnamu Nguyen Van Thieua, který zde setrval až do roku 1975, kdy palác obsadila vojska Severního Vietnamu, A protože název by byl ironický, přejmenovali ho na Palác sjednocení.
Cholon je největší čínská komunita ve Vietnamu, čínská čtvrť s kořeny sahající až do roku 1778 a je to také místo velkého historického a kulturního významu. Během vietnamské války Cholon byl obrovský černý trh pro americké vojáky, kteří zde obchodovali s dodávkami americké armády.
Nejstarší pagoda v Saigonu, Giac Lam Pagoda je uznána ministerstvem kultury jako národní historická a kulturní památka. Stavba původně pochází ze začátku 19. století. Na rozdíl od jiných pagod má Giac Lam pagoda skutečně typický jihovietnamský architektonický styl. (Většina ostatních má vliv severovietnamský nebo čínský) Prolíná se zde vliv etnických menšin i určitého vlivu západní a východní architektury. V Pagodě se zachovala celá řada cenných historických kulturních a sochařských předmětů. Při některých zvláštních příležitostech se vystavují
Vícee zde: http://www.vietnamista.cz/jizni-vetnam/saigon-hochiminh-city/
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2020
 • 88 zobrazení
atana
Čtrnáctý boj o vrch Ostrý – 25.5. 2002

Již čtrnáctý ročník BOJE O VRCH OSTRÝ se uskutečnil v krásnou slunečnou sobotu - 25.5. 2002.
Pár týdnů předem jsme připravovali papírové koule a různé druhy brnění nebo kyrysy.
V den bitvy o Ostrý se nás část přišla brzo ráno do klubovny, aby si vzala sebou oddílový štít. Ti nám dobře sloužily na loňském táboře LAM.
V šest čtyřicet pět se jinak scházíme na vlakovém nádraží a s námi je tam i spousta bojovníků z jiných oddílů.
Celkem nás z Příbrami odjíždí okolo sedmdesáti.
Do Rejkovic přijíždíme za několik minut. Výstup na vrch Ostrý je pro brášky kteří zde ještě nebyli zajímavou a náročnou zkouškou před vlastním bojem.
Na hradišti je již od včerejška rozložený tábor obránců a stavitelů pevnosti. Vyhledáváme svůj plac a připravujeme se na vlastní bitvu.
Stále přicházejí další a další skupiny bojovníků. Celkový počet dosáhnul nakonec 180 účastníků.
Přichází také čas na prohlídku pevnosti a rozmlouvání s obránci. Letošní opevnění je vylepšené a slabá místa zpevněna.
Před vlastní bitvou nám Náčelník opětovně zopakoval pravidla boje a v půl jedenácté dopoledne bitva začala.
Zpočátku byl vývoj velmi příznivý pro obranu, avšak postupem času a ubývajících sil se štěstí obracelo na stranu útočníků. Ti také využívali nejrůznějších dobývacích strojů, jako jsou beranidla a katapulty.
V závěru 120 minutového limitu pro boj, padla na severní straně pevnosti část zdi a na jižní straně byla ukořistěna, útočníky věž.
Při vlastním boji panoval pro nezasvěceného laika v pevnosti dokonalý chaos a zmatek, avšak opak byl pravdou. Zasažení bojovníci se museli jít rychle oživit a čerstvé síly nastupovali na jejich místo. Tentýž systém platil i pro útočníky.
Přibližně 40 minut před koncem bitvy se nápor útočníků stupňoval do té míry až se dokázali přehoupnout přes hradby a zahájit řež směrem k vlajce pevnosti.
Na jejich štíty mezitím dopadali stovky střel a z jejich řad mnohokrát bojovníci utíkali k oživovacímu stromu.
Linie útočníků se však nezadržitelně probíjela vpřed a obránci zoufale přihlíželi jak jejich pevnost pustoší hordy cizích bojovníků ve snaze strhnout na zem vlajku pevnosti a ve čtrnáctém ročníku opět zvítězit. I tak se také stalo.
A kdo z Dvojky byl na Ostrým letos ? Bobo, Hraboš, Skřítek, Pete, Mikulda, Klaun, Rudá Liška, Vrubi, Jezevčík, Jezevec, Dodo, Jerry, Houbička, Klobouček, Jožin a Lesní Hlodavec Ježek.

Fourteenth Battle for Ostrý Hill - 25.5. 2002

The fourteenth year of the fight for top OSTRA took place on a beautiful sunny Saturday - 25.5. 2002.
A few weeks in advance we prepared paper balls and various types of armor or cuirass.
On the day of the Battle of Sharp, a part of us came to the clubhouse early in the morning to take a troop shield. They served us well at last year's LAM camp.
At sixty-five, otherwise we meet at the train station and with us there are a lot of fighters from other sections.
About 70 of us leave Pribram.
We arrive in Rejkovice in a few minutes. Climbing the hill Ostrý is for bro, who have not been an interesting and difficult test before the fight.
The yard has been spread since yesterday camp of defenders and builders of the fortress. We look for our set and prepare for our own battle.
Still more and more groups of fighters are coming. The total number reached 180 participants.
It is also time to explore the fortress and talk to the defenders. This year's fortifications are improved and weak points strengthened.
Before the battle, the Chief repeated the rules of the battle and at half past eleven in the morning the battle began.
Initially, the development was very favorable for defense, but over time and diminishing forces luck turned to the attackers. They also used a variety of mining machines, such as pile drivers and catapults.
At the end of the 120 minute limit for combat, fell on the north side of the fort part of the wall and on the south side was captured by the invaders tower.
In his own struggle there was complete chaos and confusion for the uninitiated layman in the fort, but the opposite was true. The affected fighters had to be quick to revive, and fresh forces took their place. The same system applied to the attackers.
Approximately 40 minutes before the end of the battle, the onslaught of the invaders escalated to the point where they were able to swing over the walls and start cutting toward the fortress flag.
Meanwhile, hundreds of missiles had fallen on their shields, and many of them had fled to the recovery tree.
The line of invaders, however, unstoppably pushed forward, and the defenders desperately watched as their fortress ravaged hordes of alien warriors in an attempt to tear down the fortress flag and win the 14th year. Even so, it happened.
And who from Dvojka was on Ostrý this year? Bobo, Vole, Leprechaun, Pete, Mikulda, Clown, Red Fox, Vrubi, Dachshund, Badger, Dodo, Jerry, Sponge, Hat, Jozin and Forest Rodent Hedgehog.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.3.2020
 • 52 zobrazení
atana
Jedenáctá drobná soutěž. / The eleventh small competition.
Tvým úkolem bude poprosit rodiče, aby Ti vytiskli, nebo nechali vytisknout – stačí na obyč papír a černobíle – siluety ptáků. Pak se je nějakou chvilku uč nazpaměť. Připrav si tabulku úspěšnosti, takovou kam si zapíšeš úspěch – poznání siluety a neúspěch. Na to požádej sourozence, nebo někoho z rodiny, aby Ti ukazoval na přeskáčku obrázky ptáků, avšak jejich název musí zakrýt. 
Tak to to uskutečňuj po dobu nejméně pěti dnů. Pak pošli výsledky svého snažení. Vše můžete i natočit na video. 
Výsledky zašlete na adresu: ducer@volny.cz      nebo na adresu:  kupino@centrum.cz

Your task will be to ask your parents to print or have them printed - just on plain paper and in black and white - silhouettes of birds.
Then memorize them for a while. Prepare a table of success, where you write success - knowledge of silhouette and failure.
Ask your sibling, or someone in your family, to show you pictures of birds, but their name must cover them.
So do it for at least five days. Then send the results of your efforts. You can also record everything on video.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.3.2020
 • 7 zobrazení
atana
Tato výroba Mokasínů trvalo týden, asi tak dvě tři hodiny denně. Použil jsem na podrážku kůži Jelení krk a na svršek, kousky kůže, které jsem sešil. Jiný materiál je v současné době nedostupný.
K ozdobení jsem použil steh Líné ženy - Vraní steh.
Šedé Mokasíny , jsem vyráběl minulý rok. Použil jsem starou koženou zástěru, Mokasíny se však postupně rozpadají, díky nekvalitní kůži.
Přidávám i několik návodů z internetu.
This production of Moccasins takes a week, about two or three hours a day. I used the Deer Neck skin on the sole and the upper, the pieces of leather that I stitched. Other material is currently unavailable.
I used the lazy woman - Crow stitch to decorate.
Gray loafers, I made last year. I used an old leather apron, but Moccasins gradually disintegrate due to poor leather.
I also add some tutorials from the Internet.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.3.2020
 • 20 zobrazení
clippsasia
Jewelry Retouching for Professional Services
Jewelry retouching is often a sophisticated modification from the photographs with the assistance of an image editing software, for instance, Photoshop or Light source Room. Its aim may be to raise the photo quality, i. to make the particular photographed item more alluring utilize the light and coloration correction, making rocks brighter, removing locations or scratches. Every one of jewelry retouching offerings is widely called for mainly commercial intentions. Our jewelry incorporate keywords guarantees really eye-catching consequences that allure people from the brightness, deep colors and lack of photo drawbacks. Clip Asia ltd presents jewelry photo using or retouching services for professional Photography lovers & ecommerce web shop at lower values but make quality 100% using the fastest delivery time- usually only 24 hours. In accordance with jewelry photo superior quality and resolutions, our expert diamond jewelry designers zoom-in photography by 200%-300% when building the path.

We deliver giant jewelry projects for a passing fancy day; This may be possible because of much of our dedication Attention plus more than 8 numerous years of Photoshop past experiences, and 28 professionals which are Working with jewelry photos inside a lab only. Our jewelry photograph editing professionals are devoted to editing all types of jewelry.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2020
 • 47 zobrazení
clippsasia
Ghost Mannequin and Products Editing Services
The e-commerce industry is one of the biggest growth sectors worldwide. Especially, it is devoted to fashion industry products and solutions. People accept to display clothing in your catalog or on a website. As online shopping is dedicated to the digital supplier, whatever products they sell it requires Ghost Mannequin Company. On the whole, the neck-joint effect has a great impact on the online fashion marketplace.

To be correct, Photo shopping apparel products without using a model is known as ghost mannequin and also neck joint with image editing offerings. All the merchandise is manipulated around the online fashion community, e-commerce, and paper businesses by cat mannequin service. The online fashion industry stands out as the most substantial so that you can utilize ghost mannequins to be able to shape and fit the product perfectly. To the numerous shape, design together with effectively color fit in both males and female products and services are manipulated just by this invisible image service.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2020
 • 8 zobrazení
clippsasia
Shadow Creation Service Introduction
Darkness making service of solutions makes lifelike visuals that attract a customer who wants to buy a genuine supplement. All solid objects enjoy a shadow as a result of light reflection. This shadow can be re-created and edited in Photoshop for working with a more realistic effect for instance E-commerce product pics, clothing, shoe accessories. So, if you wonder that methods to remove background through Photoshop, we enjoy a complete solution with this.

We use Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Adobe Photoshop Lgt room for impression background remove. We have been working with renowned companies and designs since our store. Before on boarding as a customer, you can try us free of charge. Hit the free trial button below! You can also experience our majority photo editing works at an exceptional discount price.

Experience the difference! The Photoshop Shadow Service can be used for the various press including websites, e-commerce sites, product catalogs, brochures, digital media advertisements, printing media & journal ads, etc.

Darkness creation in Photoshop designed for product display is extremely important plus necessary. Generally, representation shadow, natural darkness, drop shadow and original shadow is put on product photographs just like clothing items (shirt, T-shirt, underwear, underwear, etc. ), item items (book, desk cloth, pen, cellular, wallet, flat merchandise, simple ring, toned chain, ear arena, various jewelry, and so on. ) Apart from coming from product photos, shadows could be applied to product photography, group illustrations or photos, natural images, inside and exterior shots.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2020
 • 6 zobrazení
clippsasia
IMAGE BACKGROUND REMOVAL SERVICES
Background removal service is a manipulation way to increase the picture clarity and decrease out the undesirable things presenting within an image or picture. For isolating particular things from photos, present an image in different ways, and to create a delicate photograph, we offer you to find the image background get rid of service from all of us. We full-heartedly edit to verify the artistic way to add value, color, and creative turn to the Photographs.

Wouldn't it be great to possess images that contain the attention just at first glance? It most definitely would be!. Should you agree, then this is just one of the numerous things the background removal service can perform for you. The advancement in technology hasn't left behind the actual photography industry that has led to the update in a variety of tools to meet people's desire to have better images.

You might have heard of history remove service within another name because photo cut away. Remove background in the image is recognized by this name since it implies customization of trimming away the backend associated with photographs. Under picture cut out support, we offer the actual best-suited background for the picture. As additional attributes, our editing renders power to add, change, change, enhance, remove, and thus for your picture background.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2020
 • 3 zobrazení
atana
Boj o odborku. 13.3.2020
Je pátek a ještě k tomu Třináctého. Pro nás je to však běžný datum. Ve čtyři hodiny odpoledne se scházíme u páté základní školy a po přivítání, nástupu a hlášení i pokřikách odcházíme na nedaleký plácek. Učíme se zde střílet gumičku na cíl. Je to cvičení jemné motoriky, ale děti to neznají. Je u toho velká zábava.
Sluníčko svítí, avšak vana ledový vítr, tak odcházíme do naší klubovny ve sborových prostorách. Dnes tam proběhl dezinfekční úklid, takže jdeme jakoby do sterilního prostředí.
V klubovně napřed vyhlašujeme výsledky bodování za měsíc Únor, odměnu získal tentokrát každý. Mohl si jí vybrat z menší hromádky. Nebylo to však tak snadné, oči by brali vše, avšak mohli jste si vzít jen jednu věc.
Pět bratrů opět uspělo v boji o nášivku Pět šípů. Splnili druhou část jedné podmínky z pěti. 100% docházka.
Nadešel nám čas, na boj o odborku Hudba, někteří členové oddílu by bojovat nemuseli, jelikož hudbu ovládají, hrají totiž na hudební nástroj, nebo zpívají ve sboru. Avšak, přece nebudou jen tak sedět a koukat. Takže soutěžili také. Napřed hod na cíl, se zavřeným jedním okem, pak uvázat uzel, udělat několik kotoulů k pódiu s otázkami a napsat odpovědi na list papíru. Kdo nevěděl odpověď na nějakou otázku, mohl doběhnout na vzdálený konec místnosti, cca 20 metrů, a odpověď si zapamatovat. Pak se opět vrátil a psal.
Po takovém vědomostním soutěžení následovalo trochu dovádění, pak uklidnění u slova z Písma, modlitby a úklid.
Odcházíme k páté základní škole, kde po pokřiku se loučíme.
19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Fight for expertise 13.3.2020
It's Friday, and the Thirteenth. But for us this is a normal date. At four o'clock in the afternoon we meet at the fifth elementary school and after welcoming, boarding and reporting and shouting we leave for a nearby square. We're learning to shoot a rubber band here. It's a fine motor exercise, but kids don't know it. It's a lot of fun.
The sun is shining, but the icy wind tub, so we leave to our clubhouse in the choir premises. Today there was a disinfectant cleaning, so we seem to be in a sterile environment.
In the clubhouse we announce the results of scoring for the month of February, this time everyone received the reward. He could choose from a smaller pile. But it wasn't so easy, the eyes would take everything, but you could only take one thing.
Five brothers again succeeded in the fight for the Five Arrows patch. They met the second part of one of five conditions. 100% attendance.
The time has come to fight for the music union, some members of the group would not have to fight because they control the music, because they play a musical instrument or sing in a choir. However, they won't just sit and watch. So they also competed. First throw at the target, with one eye closed, then tie the knot, make several rolls to the stage with questions and write answers on a sheet of paper. Who did not know the answer to a question, could reach the far end of the room, about 20 meters, and remember the answer. Then he returned and wrote.
Such a knowledge contest was followed by a little romp, then a reassurance of the Scripture, prayer and cleaning.
We leave for the fifth elementary school, where we say goodbye after shouting.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 13.3.2020
 • 29 zobrazení
slavek-m
Toto je již páté ohlédnutí se v pořadí - po předchozích: 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Už je zvykem, že zde předkládám průřez nejzajímavějšími momenty uplynulého roku - ať už zážitky z přírody či setkání se s novými či zajímavými druhy (ne vždy musí jít o technicky dobré a krásné snímky).

Vše je seřazeno chronologicky od nejstaršího po nejnovější.

Album is chronologically sorted. Link to a full album, Latin, Czech and English name (Conservation status in the Czech Republic, if applicable) and location can be found in the description below the corresponding photo.

Nové a/nebo pro mne významné druhy, se kterými jsem se setkal během roku 2019:
Species that are new and/or important for me during 2019:

Česká Republika (Czech Republic):
babočka jilmová (konečně s otevřenými křídly) - Nymphalis polychloros (Blackleg tortoiseshell - finally with open wings)
dřípatka horská - Soldanella montana
křivatec český skalní - Gagea bohemica subsp. saxatilis (subspecies of Early Star-of-bethlehem)
mařinka rolní - Asperula arvensis (Blue Woodruff)
švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis (Autumn Lady's Tresses)
večernice smutná - Hesperis tristis
violka nejmenší - Viola kitaibeliana (Dwarf Pansy)
vstavač nachový, albinotická forma - Orchis purpurea (Lady orchid - albinotic plant)
vstavač trojzubý - Neotinea tridentata (Three-toothed Orchid)
vstavač zvrhlý - Orchis ×hybrida (orchid)

Slovenská Repulika (Slovakia) a Rakousko (Austria):
řebčík kostkovaný - Fritillaria meleagris (Snake's Head Fritillary)
tořič pavoukonosný - Ophrys sphegodes (Early Spider-orchid)

Polsko (Poland):
aldrovandka měchýřkatá - Aldrovanda vesiculosa (Waterwheel Plant)
jeřáb popelavý - Grus grus (Common crane)
kapucínek kukačka - Ponerorchis cucullata (rare species of orchid)
měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa (Bog Orchid)

Spojené Státy Americké (USA):
bradáček - Neottia banksiana (Northwestern Twayblade)
bradáček srdčitý - Neottia cordata (Heart Leaved Twayblade)
čikarí Douglasův - Tamiasciurus douglasii (Douglas squirrel)
čipmank olympský - Tamias amoenus subsp. caurinus (Olympic Chipmunk)
čipmank západní - Tamias amoenus (Yellow Pine Chipmunk)
jelenec černoocasý - Odocoileus hemionus subsp. columbianus (Columbian black-tailed deer)
kandík Erythronium montanum (Avalanche Lily)
kandík Erythronium grandiflorum (Glacier Lily)
korálice Corallorhiza mertensiana (Western Coralroot)
korálice Corallorhiza maculata (Spotted Coralroot)
korálice Corallorhiza striata (Striped Coralroot)
kosatka dravá - Orcinus orca (Whale killer)
lachtan ušatý - Eumetopias jubatus (Steller seal)
okrotice Cephalanthera austiniae (Phantom Orchid)
orel bělohlavý - Haliaeetus leucocephalus (Bald Eagle)
pišťucha pika - Ochotona princeps (American pika)
plejtvákovec šedý - Eschrichtius robustus (Gray whale)
střevíčník horský - Cypripedium montanum (Mountain Lady Slipper)
svišť brýlový - Marmota caligata (Hoary Marmot)
svišť olympský - Marmota olympus (Olympic Marmot)
švihlík Spiranthes porrifolia (Western Ladies' Tresses)
tetřívek Dendragapus fuliginosus (Sooty Grouse)
tuleň obecný - Phoca vitulina (Harbour Seal)
vemeník Platanthera dilatata (White Bog Orchid)
vemeník Platanthera stricta (Slender bog orchid)
veverka popelavá - Sciurus carolinensis (Eastern gray squirrel)
více  Zavřít popis alba 
150 komentářů
 • 2.3.2020
 • 143 zobrazení
flightstolondon
Book your tickets in advance to get cheap air tickets easily. You can get discounts on air tickets with your flexible dates at our website flightstolondon.org or call our travel experts at 1-855-481-5341.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.2.2020
 • 1 zobrazení
martulka-bhckv
Dvoudenní otevřený oblastní turnaj železničářů ve střelbě ze vzduchových zbraní se konal 7.a 8.února 2020 v Děčíně ve střelecké hale SSK Boletice n.L. ve Sládkově ulici. Střelnice má 20 stanovišť s přitahovacími terči, pro větší počet přihlášených střelců byla naplněna první směna a druhá se pak střílela průběžně, tzn. když střelec z první směny směny dokončil závod, na jeho místo ihned nastoupil další závodník.

Střelci v pátek odpoledne a sobotu dopoledne změřili své síly ve dvou závodech. V každém z nich je čekalo, kromě libovolného nástřelu v čase 15 minut, také 60 soutěžních ran, na které měli časový limit 90 minut. Výsledky obou závodů se pak sčítaly do jednoho celkového. U střelby z pistole se zásahy hodnotí na celá čísla, u pušek, kde jsou terče menší, se zásahy hodnotí na desetiny bodu. Po oba dny proběhly závody bez problémů.

Závodníci z tohoto turnaje postupují na MČR ve střelbě ze vzduchových zbraní (24 střelců), které se koná opět v Děčíně a sice 27. a 28. března 2020. Vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme i nadále přesnou mušku.

Celkové výsledky :
PISTOLE
1. místo : Josef Jeremiáš (LEGIOS Louny) – 1115 b.
2. místo : Bc. Martina Boháčková (Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem) – 1100 b.
3. místo : Miloslav Plíšek (ČD OCP střed Praha) – 1096 b.

PUŠKA
1. místo : Pavel Kojzar (ČD, ROC Plzeň) – 1154,5 b.
2. místo : Josef Holba (ČD OCP východ Bohumín) – 1112,3 b.
3. místo : Ing. Petr Nádeník (ČD, ROC Plzeň) – 1108,5 b.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 20.2.2020
 • 45 zobrazení
atana
Přerušený signál, střelba gumičkou na cíl a Sluneční hodiny.

Pololetní prázdniny zapříčinily, že se nás sešla pouze polovina. Z Lišek byla na schůzce sestra Sandra a z kmene Bobrů chyběli bratři Kristián a Štěpán.
Přesto na přivítání zazněli, kmenové pokřiky a pak již ihned začíná hra přerušte signál vysílačky, tou vysílačkou byl vedoucí hlídky a děti jej měli polapit obestoupit a tak přerušit signál vysílačky. Když se vše povedlo, byl vybrán jiný bratr, nebo sestra, kteří představovali vysílačku.
Po této běhací hře na našem oblíbeném plácku, se snažíme dostřelit gumičkou co nejdále a také do terče. Jak se ukazuje tak, moderní děti již s gumičkovými praky, nebo jen se samotnou gumičkou střílet moc neumějí. I tak se našli dobří střelci. Cestou do klubovny se snažíme zapamatovat co nejvíce detailů, jelikož záludné otázky, kde co bylo, byli vyřčeny již ve dveřích klubovny.
Vyhodnocení uplynulého měsíce Ledna, přineslo jedno neočekávané překvapení, první tři místa obsadily sourozenci Poskočilovi.
Členové hlídky na základě dobrých školních výsledků obdrželi odborku – ŠKOLNÍ PROSPĚCH, jestli si jí na konci školního roku udrží, záleží již na nich.
Po této krátké části jdeme vyrábět Sluneční hodiny, napřed si ukazujeme, jak pracují a pak se pouštíme do jejich samotné výroby. Každý si může vyrobit dvoje různé rovinné hodiny a jeden Gnómon, sluneční hodiny pamatující ještě Egyptské faraony. Práce postupně ubývá a na stole naopak přibývají nové Sluneční hodiny, které budou ukazovat čas nejen doma, ale i na letním táboře.
Při této příležitosti, byla Tomášovi udělena odborka ASTRONOMIE, jelikož jak znalostmi, tak i výrobkem splnil všechny podmínky odborky. Blahopřejeme.
Po takovéto práci následuje slovo z Písma, krátká hra, úklid klubovna a cesta na místo k páté základní škole, kde se po zaznění pokřiků loučíme a odcházíme do svých domovů.

19. přední hlídka ROYAL RANGERS - Příbram

Interrupted signal, rubber band shooting at target and sundial.

Half-year holidays caused only half of us to meet. Siska Sandra was at the meeting from Lišky and the brothers Kristián and Štěpán were missing from the Bobrů tribe.
Yet, at the greeting, the tribal shouts and then the game immediately begins to interrupt the radio signal, the radio was the head of the patrol and the children were to trap him to interrupt the radio signal. When everything went well, another brother or sister was chosen to represent the radio.
After this running game on our favorite square, we try to hit the rubber band as far as possible and also to the target. As it turns out, modern children can no longer shoot with rubber slings or just with rubber slings alone. Even so, good shooters were found. On the way to the clubhouse we try to remember as much detail as possible because the tricky questions, where was what were already spoken in the door of the clubhouse.
The evaluation of the last month of January, brought one unexpected surprise, the first three places occupied siblings Poskočil.
On the basis of good school results, the patrol members were given an expert - SCHOOL PROSPER, if they retain it at the end of the school year, it depends on them.
After this short part we go to produce a sundial, first we show how they work, and then we start their production. Everyone can make two different planar clocks and one Gnomon, a sundial still remembering the Egyptian Pharaohs. Work is gradually diminishing and on the contrary, new sundials are added to the table, which will show time not only at home but also at the summer camp.
On this occasion, Tomáš was awarded the ASTRONOMY expert, because both the knowledge and the product met all the conditions of the expert. Congratulations.
Such work is followed by a word from Scripture, a short play, a cleaning clubhouse, and a journey to the fifth elementary school where we say goodbye and leave for our homes.

19th Front Watch ROYAL RANGERS - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 8.2.2020
 • 31 zobrazení
atana
Shackleton 2020

Shackleton 2020, je akce Royal Rangers, kterou každoročně pořádá 54. přední hlídka z Vlašimi.
Letošní Polární akce několika oddílů Royal Rangers se uskutečnila o víkendu
17 – 19. Ledna 2020.
Z Příbrami se zimního táboření účastnila 19. přední hlídka Royal Rangers pod vedením zkušených vedoucích.
V pátek se odjíždělo v odpoledních hodinách na jih Čech na turistickou základnu Dálava nedaleko Kaplice u Českých Budějovic.
Program byl na motivy skutečného příběhu polárníka Shackletona. Na 30 účastníků ve věku 8 až 15 let, si o víkendu muselo poradit s nepřízní počasí a dalšími náročnými úkoly, například orientace v lesním terénu jak za světla, tak za tmy, rozdělání a uvaření jídla v intenzivním dešti, kdy déšť vystřídal mokrý sníh. Udržení se v teple a suchu, zde se ukázalo u některých nedostatečné dobré vybavení. Přebrodění říčky na boso, kde teplota vody byla necelé tři stupně. A mnoho dalších dnes již málo známých dovedností se zaměřením na táboření. Inu aplikace rozdělání ohně, nebo aplikace zabalení batohu se v mobilním telefonu nevyskytuje.
V teplém zázemí základny, byl večerní program koncipován edukativním směrem, promítání dostupných materiálů z expedice sira Shackletna s následnou besedou, četba krátkých povídek a zpívání nejen tábornických písní. Vyráběl se lihový vařič z hliníkových plechovek, domlouval se postup na odpolední expedici.
Mnoho účastníků tak poznalo, kam mohou se svými silami dojít a kde mohou stále vylepšovat svoje znalosti a dovednosti.
Královská transatlantická expedice 2020, se plně vydařila a přinesla nevšední, neopakovatelné, zážitky dětem, pro něž pobyt v přírodě je stále víc než skvělé herní aplikace v mobilu.

19.přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Shackleton 2020

Shackleton 2020 is the Royal Rangers event, organized annually by the 54th Front Guard from Vlašim.
This year's Polar Action of several Royal Rangers sections took place on the weekend
17 - 19 January 2020.
From Příbram, the 19th Royal Rangers Front Guard took part in winter camping under the guidance of experienced leaders.
On Friday, they departed in the afternoon to the south of Bohemia for the Dálava tourist base near Kaplice near České Budějovice.
The program was based on the true story of Arctic Shackleton. At 30 participants aged 8 to 15, they had to cope with bad weather and other challenges during the weekend, such as navigating the forest terrain in both light and dark, making and cooking food in heavy rain, when rain was replaced by wet snow. Keeping warm and dry, there was some lack of good equipment. Wade barefoot, where the water temperature was less than three degrees. And many other little-known camping skills today. There is no application for making a fire or packing a backpack in a mobile phone.
In the warm base of the base, the evening program was conceived in an educational direction, screening of available materials from the Sir Shackletn expedition followed by a discussion, reading short stories and singing not only camping songs. Alcohol cooker was made of aluminum cans, negotiated for an afternoon expedition.
So many participants knew where they could go and where they could still improve their knowledge and skills.
The royal transatlantic expedition 2020, was a great success and brought an unusual, unrepeatable experience for children, for whom staying in the countryside is still more than a great game application in mobile.

19th Royal Guard Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 19.1.2020
 • 241 zobrazení
atana
První schůzka v Novém roce 2020.

První schůzka v Novém roce 2020 se odehrála v našem oblíbeném okolí. Scházíme se ve čtyři hodiny odpoledne u páté základní školy a za chvilku již jdeme hrát takovou drobnou bojovou hru se štítem a míčky.
Naše holky a chlapce hra zaujala, třikrát jsme jí opakovali. Úkolem hráčů bylo zasáhnout míčkem bojovníka se štítem. Jeho úkol byl jednoduchý, bránit se štítem proti míčkům, tedy odrážet je.
Po skončení hry, odcházíme již za šera do naší klubovny. Zde napřed luštíme drobnou šifru, pak vyhodnocujeme uplynulý měsíc Prosinec a povídáme si o nové nášivce, kterou každý z nás může dle svého snažení získat.
Jedná se o PĚT ŠÍPŮ. Pro její získání je potřeba splnit pět úkolů, nejsou ani jednoduché, ani těžké.
Při troše snahy lze nášivku získat a pak si jí našít na svůj maskáč nebo kroj.
Ve chvilce se přesouváme k další dobrodružné hře, rukonožní hlavolam, ruce a nohy jsou namalované na čtvrtkách a naším úkolem je přesně klást nohy a ruce na čtvrtky v pozici dané popisem. Zde zažíváme i vypadnutí již v prvním kole. Málokdo došel až na konec trasy.
Po hře si povídáme o nových stezkách a to o BRONZOVÉ AMBULANČNÍ SMYČCE, což je název odznaku, který můžeme získat po splnění podmínek ve stezce. Opět tady platí, kdo chce, dokáže to.
Závěr schůzky patří povídání o slovu z Písma a modlitba. Kroužily jsme sedmkrát okolo našich nových stezek, dle Jerišského zázraku, modlitba naše byla, aby padla naše lenost, nechuť a podobné věci. Naopak jsme povzbuzeni do plnění nový úkolů, jenž nás posunou výš.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

First meeting in New Year 2020.

The first meeting in the New Year 2020 took place in our favorite neighborhood. We meet at four o'clock in the afternoon at the fifth elementary school and in a moment we are going to play such a small fighting game with a shield and balls.
Our girls and boys captivated the game, we repeated it three times. The task of the players was to hit a fighter with a shield. His task was simple, defending himself with a shield against the balls, thus reflecting them.
When the game is over, we are leaving for our clubhouse at dusk. Here we decipher a small cipher first, then evaluate the last month of December and talk about a new patch that each of us can get as we wish.
It is FIVE ARROWS. To accomplish it, five tasks are required, neither simple nor difficult.
With a little effort you can get a patch and then sew it on your camouflage or costume.
In a moment we are moving on to the next adventure game, a rhinoceros puzzler, hands and feet are painted on Thursdays and our task is to accurately place the legs and hands on Thursdays in the position given by the description. Here we also experience falling out in the first round. Few have reached the end of the route.
After the game, we talk about new trails and the BRONZE AMBULANCING LOOP, which is the name of the badge that we can obtain after meeting the conditions in the trail. Again, whoever wants it can do it.
The conclusion of the meeting includes talking about the Scripture word and prayer. We circled seven times around our new paths, according to the miracle of Jericho, our prayer was to fall our laziness, dislike, and the like. On the contrary, we are encouraged to carry out new tasks that will take us higher.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2020
 • 23 zobrazení
msvotice
 • 7.1.2020
 • 83 zobrazení
Reklama