Hledání

1 204 vyhledaných výsledků

Pexeso pro děti
na prázdniny

Za pár korun spoustu legrace
a ještě dětem cvičíte paměť.
Kód: NaPrazdniny

199 s kódem
msvotice
 • minulý pátek
 • 28 zobrazení
 • 0
kattty
UNEDITED PREVIEWS, WHICH AREN´T FOR USE! If you want to buy some photos, write me please PM https://www.facebook.com/dog.horse.photo or e-mai: info@kattty.eu

NEUPRAVENÉ NÁHLEDY, KTERÉ NEJSOU VHODNÉ PRO PREZENTACI! POKUD MÁTE O NĚJAKÉ FOTKY ZÁJEM, NAPIŠTE MI PROSÍM NA E-MAIL: info@kattty.eu nebo do zprávy na: https://www.facebook.com/dog.horse.photo a domluvíme se. Děkuji!
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 310 zobrazení
 • 0
kozel83
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 16.6.2019
 • 14 zobrazení
 • 0
kozel83
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 15.6.2019
 • 16 zobrazení
 • 0
kozel83
Kategorie: kulturaudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 13.6.2019
 • 11 zobrazení
 • 0
raiben
Legend Airways “Liberty” DC-3C, N25641, serial number 9059 - Based out of Barkston Heath Airfield, England, part of the 61stTroop Carrier Group, Drop zone Normandy, Drop hour 02:32, 2ndBattalion, 507thPIR.

C-53-DO Skytrooper 42-68830 “D-Day Doll” N45366 – 434th Troop carrier group, 72nd Troop carrier squadron, RAF Aldermaston, England. Veteran of operations - Overlord (D-Day), Market Garden, Repulse (Bastogne), Varsity (crossing the Rhine).

C-47A-15-DK 42-92847 “That’s all, brother” – N47TB – 87th Troop carrier squadron, 438 Troop carrier group, RAF Green Common. In late hours of 5th of June 1944 was carrying members of the 2nd Battalion, 502nd PIR, 101st Airborne Division towards drop zone A, near St. Mere – Eglise. Drop hour 00:48. Other missions – Operation Dragoon (southern France 07/44), Market – Garden, the Siege of Bastogne, Varsity.

C-47 A-60-DL Skytrain “Daisy” - Daisy took part in the parachuting drop on D-Day on June 6, 1944, dropping members of “Easy Company”, 101st Airborne Division.

C-47 “Placid Lassie” N74589 - The Aircraft was built in 1943 in Long Beach, California by the Douglas Aircraft Company as a C-47. She was Army Air Force order number AC-20669 and cost $109,683.00. Her contract number (or serial) number was 9926. On 26 July 1943 she was turned over to the U.S. Government and assigned the military registration number 42-24064.
D-Day history
The leading parachute drops in the Normandy invasion were codenamed ALBANY (101st Division) and BOSTON (82nd Division). 13 waves of C-47s in ALBANY dropped pathfinders and troops into three Landing Zones (LZ) from 00:20 to 01:43. 14 waves of C-47s in BOSTON dropped pathfinders and troops into another three LZs from 01:21 to 02:44. Meanwhile back in England, Placid Lassie and the 74th took off at about 0200 towing Waco gliders. They were part of the CHICAGO mission carrying troops and equipment for the 101st. They took off from Aldermaston at 02:00, formed up at 1000 feet and flew to their first checkpoint. They dropped down to 500 feet and crossed the Channel. Checkpoints Austin, Elko, Flatbush, Gallup, Hoboken, Reno and crossed the coast at Muleshoe at about 03:49. A and B flights spread the formation laterally. LZ E was near Hiesville, France with one side along the road between Ste. Marine-du-Mont and les Forges about a mile behind Utah beach. One plane from CHICAGO (71st TCS) was shot down. The 74th came over the release zone at 450 feet six minutes early and released the gliders. About half of the gliders landed within two miles of the LZ.

Market Garden History
Placid Lassie and the 74th TCS flew four missions in four days consisting first of parachutes, then two glider missions and finally a resupply. 2nd glider mission was in extremely bad weather with gliders out of visual contact with the tow planes.
17 Sept: Southern Route: 74th was in the second serial, just a fewminutes behind the pathfinders, and dropped 2nd Battalion, 501st Parachute Regiment, 101st into LZ A (outside of Veghel) at 13:06. One C-47 from the pathfinders was shot down as one C-47 from the Lassie’s Serial was lost (from 73rd TCS)
18 Sept: Northern Route: Placid Lassie was in the first Serial taking off at about 11:20 and realeasing her glider carrying elements of 1st Bn, 401st Glider Infantry Rgt, 101st at 14:37 into LZ W. Two C-47s from her Serial were lost (from 72nd TCS)
19 Sept: Southern Route: The 74th flew in the 6th Serial of a 10 serial mission to bring artillery towing gliders with elements of the 321st Glider Field Artillery Bn, 101st to DZ W. The mission took off between 1130 adn 1320 into poor weather with clouds at 1200 feet. The weather deteriorated and was zero visability by the time that they hit the coast. Gliders could not see tow C-47s. Across the channgel the could cover was at 200 feet. 82 gliders aborted over England, 17 ditched in the channel, 31 broke free over Belgium and 213 made it to the target. The 74th made it the drop zone at 15:45 with could cover at 600 feet and visability less than 1 mile. Entense flak was encoutered en route. 17 C-47s were lost and 5 made hard landings. 70% of the planes took hits. 1st Lt. Lundgren (Placid Lassie’s former co-pilot) was killed when his plane crashed.
20 Sept: Southern Route: the 74th dropped supplies, mostly ammunition, for the 82nd in the late afternoon (16:48 to 17:49) at altitudes from 400 feet to 1800 feet into DZ-O
23 Sept: the 74th towed gliders to resupply the 101st.
26 Sept: the 74th dropped artillery shells to resupply the 101st into LZ W at 16:41.

C-47 N147DC “Mayfly” – Heavy glider unit, took part in Arnhem, D-Day operations.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2019
 • 48 zobrazení
 • 2
atana
Páteční elektrická činění.

Páteční elektrické činění 19.přední hlídky Royal Rangers – Příbram, přineslo opět něco nového do odpoledního slunečného pátku. Oddíl se sešel, jak už tomu bývá zvykem u páté základní školy. Bobři i Tygřice se dnes snažili být lepšími ve všem než jindy, šlo o body. Hodnotili sami sebe. Bobři hodnotili družinu Tygřic a družina Tygřic hodnotila družinu Bobrů.
První body přineslo jen sepsání toho kdo co sebou má, co si zapomněl a také včasný a hezký nástup s pokřikem.
Na Ponorce, na našem oblíbeném místě se začalo se stavbou elektrického obvodu. Multivibrátoru, prostě blikače. Chvilka šikovnosti a chvilka poznání něčeho nového přineslo očekávaný výsledek. První se rozblikalo zapojení Bobrů a i Tygřicím se vedlo dobře. Stavba pomalu přešla v nácvik obvazové dovednosti, správně zavázat ruku, nebo koleno či hlavu, není jen tak. Chvilku to vše vypadalo jako v mumifikační dílně.
Takovouto dovednostní část vystřídala část s fyzickou náročností, úpolové hry, přetahy a boje, při kterých hned tak boule nevzniknou a při kterých se menší prohra neobrečí, ba naopak, povzbudí do dalšího snažení.
Chvilka s Písmem a povídáním o Samaritánovi, ukončila schůzku. Byla rovněž vyhlášena soutěž o stavbu vesmírné lodi Apollo, nebo Měsíčního modulu.

19.přední hlídka Royal Rangers – Příbram
24.5.2019

Friday electric tanning.

Friday Electric Rangers - Pribram's Friday's Electric Patrol brought something new again in the afternoon sunny Friday. The section met, as is customary in the fifth primary school. Both beavers and tigers tried to be better in everything than ever before. They rated themselves. The beavers rated the Tygřic party and the team of Tigers evaluated Bobrová's retinue.
The first points brought only the writing of who has what to do with what he forgot and also the timely and nice arrival with a cry.
The construction of the electric circuit started at Ponorka, our favorite place. Multivibrator, just blinkers. A moment of skill and a moment of knowing something new brought the expected result. The first was the engagement of the Beavers, and the Tigers were doing well. The building has slowly moved into the practice of dressing skills, to properly tie a hand, or a knee or head, not just. For a moment it all looked like a mummification workshop.
Such a skill part was replaced by a part with physical difficulty, combative games, over-strokes and struggles, in which the bulge does not arise and in which the smaller loss does not cry, and vice versa, encourages further effort.
A moment with Scripture and talking about the Samaritan, she ended the meeting. A competition for the construction of the Apollo spacecraft or the Moon module was also announced.

19th Front Patrol Royal Rangers - Pribram
24.5.2019
více  Zavřít popis alba 
 • 24.5.2019
 • 6 zobrazení
 • 0
atana
Včera proběhlo další kolegium, 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha.
Naším cílem byla návštěva okraje Prahy, konkrétně Uhříněvsi.
Zde v odpoledním čase za drobného deště, jenž je požehnáním, jsme navštívili místní můzeum. V expozicích nám byla představena historie Uhříněvsi a také současnost. Měli jsme možnost vidět několik předmětů z doby druhé světové války a seznámit se s jejich historií. Jednalo se o předměty z válečné Operace Anthropoid. Několik příslušníků výsadkové skupiny (včetně Gabčíka a Kubiše) působilo v okolí Uhříněvsi. V muzejních sbírkách jsou umístěny cenné předměty z jejich výstroje a výzbroje.
Po prohlídce muzea, následovala naše cesta do míst kam pravděpodobně Jaroslav Foglar umístil část příběhu z knihy Tajemná řásnovka. Územní rozložení a popis v knize odpovídá těmto místům. Ulice - U satrého mlýna s velmi mírným sklonem od železničního přejezdu až k novému náměstí. Několik rybníků a další indicie.
Součástí této malé výpravy byla i návštěva zapomenuté skautské klubovny z druhoválečných let, na faře.
Trochu k historii klubovny. Budova je součástí fary. Za druhé světové války, se skupina chlapců ve věku 12 až 15 let, rozhodla pokračovat ve skautingu.
Vzhledem k tomu, že byli rovněž ministranti při zdejší farnosti, jim farář s povědomím dalších dobrých lidí umožnil si zde zřídit klubovnu. Po celou válku se tak chlapci scházeli na faře ke svým skautským schůzkám. Byl to velký Bobřík disciplíny. Nikdo nesměl nic říci ani se jinak prozradit. Bylo to po pod "pláštěm", studia písma a přípravy ministrantů na mše.
Pak v pokročilém deštivém večeru, jakoby podzimním Foglarovském, se rozcházíme rukou dáním a spřáním krásných dní, do svých domovů.
Yesterday was another college, 48th club oldskaut Jestřábi, Prague.
Our goal was to visit the outskirts of Prague, namely Uhříněves.
Here in the afternoon, during a small rain, which is a blessing, we visited the local museum. The expositions show us the history of Uhříněves and the present. We had the opportunity to see several items from the time of World War II and get to know their history. They were items from Operation Anthropoid. Several members of the airborne group (including Gabcik and Kubis) worked in the vicinity of Uhříněves. The museum collections contain valuable items from their equipment and armaments.
After a tour of the museum, our journey followed to places where Jaroslav Foglar probably placed a part of the story from the book Mysterious Yarns. Territorial distribution and description in the book corresponds to these places. Street - Near a small mill with a very slight slope from the railway crossing to the new square. Several ponds and other clues.
Part of this small expedition was also a visit to the forgotten Scout Clubhouse from the Second World War, at the rectory.
A little bit about the clubhouse history. The building is part of the rectory. During World War II, a group of boys between 12 and 15 years old decided to continue scouting.
Since they were also ministers at the local parish, the parish priest, with the knowledge of other good people, allowed them to set up a clubhouse. Throughout the war, the boys gathered at the rectory for their scout meetings. He was a great beaver of discipline. Nobody could say anything or divulge. It was under the "cloak", the scripture study and the preparation of the ministers for mass.
Then in the advanced rainy evening, as if in the autumn Foglarian, we divide our hands by giving and mating beautiful days to our homes.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.5.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
soukupjoseph
Album obsahuje fotky kapel: E!E (CZ), The Fialky (CZ), Totální Nasazení (CZ)
více  Zavřít popis alba 
 • 2.5.2019
 • 22 zobrazení
 • 0
soukupjoseph
Album obsahuje fotky kapel: Totální Nasazení (CZ), The Fialky (CZ), E!E (CZ)
více  Zavřít popis alba 
 • 2.5.2019
 • 14 zobrazení
 • 0
atana
Putování s historií.
Krásný slunečný pátek 26. 4.2019 přivítal v Příbrami skupinu kamarádů z Vlašimi a to 54. přední hlídku Royal Rangers. Kamarádi přijeli na domluvenou akci – Putování s historií.
Než se stačili rozkoukat po Příbrami, byli vysláni spolu s naší 19. ph RR – Příbram na skoro noční putování na místa s hornickou minulostí kolem Podlesí.
Sobotní část programu byla věnována jak Rudnému revíru tak i Uranovému.
Po prohlídce návštěvnických okruhů na dole Anna, Vojtěch, a Drkolnov, jsme uskutečnili návštěvu několika míst, kde se těžila Uranová ruda. Někteří chlapci si do svých ruksaků z těchto míst přibalili jeden i dva větší kameny na památku.
Na Padáku a přilehlých sportovištích proběhlo klání v několika tábornických dovednostech, ve znalostech místopisu a i ve znalostech událostí v Bibli.
Večerní sobotní čas spatřil v klubovně Duchovnímu zamyšlení nad lidskými vztahy a po několika hrách i zpívání chval se ulehlo k zaslouženému spánku.
V neděli dvacátého osmého Dubna budila všechny přítomné kamarády píseň doprovázená hrou na kytaru. Po nezbytném úklidu, snídani a vyhodnocení celé výpravy byli naši kamarádi pozváni na nedělní shromáždění sboru.
Krátce po poledním čase, se kamarádi z Vlašimi vydávají na pouť do svých domovů a my též.
Výprava se vydařila, poděkování patří bratrovi Vaškovi Knechtlovi za dobře připravený program a i vedoucím z obou předních hlídek.
19. přední hlídka Royal Rangers Příbram
Wandering with history.
A beautiful sunny Friday, April 26, 2019 welcomed a group of friends from Vlašim in Příbram, the 54th front patrol of the Royal Rangers. Friends came to an arranged event - Walking with History.
Before they were able to catch up with Příbram, they were sent along with our 19th ph RR - Příbram for an almost overnight journey to places with a mining past around Podlesí.
The Saturday part of the program was dedicated to both the Ore Valley and Uranus.
After visiting the visitor circuits at Anna, Vojtěch, and Drkolnov, we visited several places where Uranus ore was mined. Some boys packed one or two larger stones into their rucksacks from these places.
The Parachute and the adjacent sports grounds were held in several camper skills, in the knowledge of the topography, and in the knowledge of the events in the Bible.
On Saturday night, he saw Spiritual Reflections on Human Relationships in the clubhouse, and after several games and chanting, he went to deserved sleep.
On Sunday, the twenty-eighth day of April, all the friends in attendance woke up with a guitar. After the necessary cleaning, breakfast and evaluation of the whole expedition, our friends were invited to the Sunday church congregation.
Shortly after noon, friends from Vlašim set out on a pilgrimage to their homes and we also.
The expedition was successful, thanks to brother Vasek Knechtl for the well prepared program and also the leader from both front patrols.
19th Front Patrol Royal Rangers Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 28.4.2019
 • 41 zobrazení
 • 0
atana
109. sněm kmene Shawnee
S mírným zpožděním zaviněným velikonočními svátky přinášíme čtenářům našich webových stránek fotogalerii dokumentující již 109. šavanský sněm. Na jeho přípravě a průběhu se podílelo kompletní širší vedení kmene a díky jejich snaze jsme si mohli na naší zábřežské klubovně Chillicothe opět užít společné chvíle při dalším sněmovním ohni. O zábavu se starali nejen naši léty prověření kytaristé, ale také důmyslně promyšlené disciplíny bojů o tradiční skalpy nebo zápolení o titul Muže sněmu, které tentokrát prověřilo naše znalosti kmenového zápisníku OP. Tento čestný titul získala poprvé podnáčelnice Eddie, boj o Agitanovo roucho vyhráli v poměru 3:1 Káňata před Medvědy.

Že se na sněm důkladně připravovali také řadoví bojovníci kmene pak ukázalo množství žadatelů o udělení orlích per. Dva z nich dokonce zvedli další větvičku na své cestě na pomyslnou Horu – na Gaosedy byli pasováni Čivava a Vrabčák.

Jubilejní 110. sněm završí za 3 měsíce náš další letní tábor ve Štítech!

109th Shawnee Assembly

With a slight delay caused by the Easter holiday, we bring the readers of our web pages a photo gallery documenting the 109th Moravian Assembly. The entire wider leadership of the tribe took part in its preparation and course, and thanks to their efforts, we were able to enjoy a common moment with another party fire at our Chillicothe Clubhouse in Zábřeh. Not only our years of checking guitarists, but also ingeniously thought out the discipline of fighting for traditional scalps or the struggle for the title of the Man of the Assembly, which this time tested our knowledge of the OP's core notebook, took care of the fun. This honorary title was first won by a feudalist Eddie, winning a 3: 1 battalion of Buzzards in front of the Bears.
That the tribal warriors of the tribe were thoroughly prepared for the council then showed a number of applicants for eagle pens. Two of them even picked up another twig on their way to the imaginary Mount - Chihuahua and Sparrow were fed to Gaoseda.

The jubilee 110th Assembly will complete our next summer camp in Štíty in 3 months!
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2019
 • 13 zobrazení
 • 0
dadasulc
Hi choose what you want or to you friends id you want smthg let me know
více  Zavřít popis alba 
 • 15.4.2019
 • 16 zobrazení
 • 0
reditelflorbal
Ve středu dne 3. 4. 2019 a ve čtvrtek 4. 4. 2019 uspořádala ZŠ Benešov, Jiráskova 888, DDM Benešov, OR AŠSK Benešov za podpory Středočeského kraje okresní finále ve vybíjené žáků a žákyň pro školní rok 2018 – 2019. Turnaj byl určen chlapcům a dívkám 3. – 5. tříd základních škol(ročník narození 2007 – 2010) a probíhal ve Sportovní hale při ZŠ Benešov, Jiráskova 888.
Turnaje v kategorii otevřená se zúčastnilo 17 základních škol z celého okresu Benešov. Během středečního dopoledne a odpoledne byla družstva rozdělena do čtyř skupin. Nejlepší družstva postoupila do čtvrtfinále. Vítězové čtvrtfinálových duelů se utkali v semifinále a poté ve finále.

Konečné pořadí chlapců:
1. ZŠ Benešov, Jiráskova 888
2. ZŠ Čerčany
3. ZŠ Votice
4. ZŠ Benešov, Dukelská 1818
5. – 8. ZŠ Pyšely, ZŠ Jankov, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Bystřice
9. – 17. ZŠ Lešany, ZŠ Vlašim Sídliště, ZŠ Vlašim Vorlina
ZŠ Dolní Kralovice, ZŠ Netvořice, ZŠ Zdislavice, ZŠ Poříčí nad Sázavou, ZŠ Benešov, ZŠ Na Karlově, ZŠ Benešov, Jiráskova B

Na krajské finále, které se koná 22. května v Benešově postupují ZŠ Benešov, Jiráskova 888 a ZŠ Čerčany.

Turnaje dívek se zúčastnilo 9 základních škol z celého okresu Benešov. Během čtvrtečního dopoledne a odpoledne odehrála družstva turnaj každý s každým.
Konečné pořadí dívek:
1. ZŠ Benešov, Dukelská 1818
2. ZŠ Vlašim Vorlina
3. ZŠ Benešov, Jiráskova 888
4. ZŠ Poříčí nad Sázavou
5. ZŠ Lešany
6. ZŠ Benešov, Na Karlově
7. ZŠ Bystřice
8. ZŠ Vlašim Sídliště
9. ZŠ Pyšely

Na krajské finále, které se koná 23. května v Benešově postupují ZŠ Benešov, Jiráskova 888 a ZŠ Benešov, Dukelská 1818.
Organizační výbor pracoval ve složení Ivana Růžičková, Pravoslav Novák, Mgr. Filip Zafouk, Mgr. Zdeňka Varga, Mgr. Jindřich Slunečko, Mgr. Marcela Blažková.
Všichni účastníci turnaje obdrželi odměny od Středočeského kraje, DDM Benešov, Sport – Hobby Benešov, f. J. Pekař – hudební nástroje – sport , AŠSK ČR, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, poháry, diplomy a první tři družstva medaile. Pitný režim zajistila firma Ondrášovka a. s. .
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2019
 • 43 zobrazení
 • 0
ridemara
ride or die
více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2019
 • 6 zobrazení
 • 0
freeride
Vzacny 3-mistny lehky sportak s motorem uprostred, vynikajici jizdni vlastnosti predcici dobove Porsche 924 i 911! Mechanicky vyborny, bez rzi, pojizdny, nove celni sklo k vozu, kompletni, interier neposkozeny. Nalepena folie na puvodnim laku, karoserie bez poskozeni. Dost siroke pro 3 originalni sedadla vedle sebe :-) Vzadu za motorem dost velky kufr. 4 kotoucove brzdy, 900kg, 200 km/h.
1981, 2x dvojity karb. Weber, veteránské RZ.
5° prevodovka. Orig. ALU kola.

3 seats in one row
middle engine, rear wheel drive light rare French sport car.
130.000km, interieur very good, original Alu wheels, good tires, body was never damaged, body has few scratches but no dents or damages!
Mechanically very good, drives, rustfree, all parts incl.
Need putting in windshield (new included) ev. new paint, possible renovation on order after the sale, paintjob or low budget wrap and service up to the deal.

In the May 1981 issue of Car magazine automotive - article titled "Murena the marvellous", described the Murena as being "endowed with a suspension so superb that it need never go slowly". When it came to sustaining high speeds on winding roads "the Murena ranks high - better than the basic Porsche 924, every bit as good as the Lancia Monte Carlo, and losing only in sheer agility to the Fiat X1/9, while it shows up the Porsche 911 as ill-balanced and inept" and went on write that this "is one of the most sweetly responsive cars that ever offered a driver a choice of how to steer through a bend."
Race-tuned Murenas prepared by Politecnic produced the following results:

3 French Rallycross championship titles
1 European Champion title (2nd division)
1 French Mountain Cup championship
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 8.4.2019
 • 655 zobrazení
 • 0
atana
Tangram, přístřešek, zauzlované uzle.

Taková byla dnešní – 29.3.2019 - schůzka 19. přední hlídky z Příbrami.
Na začátku, kluci a jedna slečna skládali poprvé v životě hlavolam zvaný Tangram. Šlo jim to na poprvé docela dobře. Po nástupu a pokřiku obou družin – Bobrů a Tygřic, se oddíl vydal k nedalekému dolu Prokop. Po vystoupání strmého kopce, družiny dostali velkou celtu, provazy a jejich úkolem bylo postavit přístřešek. Což se povedlo.
Přístřešek byl využit i pro sdílení slova z písma, zpívání chvál a povídání o desateru zlatého zákona.
Po úklidu přístřešku nadešla soutěž v uzlovací regatě i stříhací běhací hra.
Schůzku si užili všichni, někteří bratři se i občerstvovali šnitlíkem divoce vůkol rostoucím, nebo se sami od sebe poutali uzlovačkami ke stromům.
Závěr schůzky patřil drobnému zhodnocení a po zaznění obou pokřiků jsme se rozloučili i rozešli do svých domovů.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Tangram, shed, knotted knots.

Such was today - March 29, 2019 - Meeting of the 19th Front Patrol from Příbram.
In the beginning, the boys and one girl composed a Tangram puzzle for the first time in their lives. It went pretty well for the first time. After the arrival and shouting of the two teams - the Beavers and the Tigers, the section went to the nearby Prokop mine. After climbing a steep hill, retinue got a large cell, ropes and their job was to build a shelter. Which did.
The shelter was also used to share the scriptural, chanting and talking about the Ten Commandments.
After the shelter was cleaned, the knotting regatta and the shearing run came.
Everyone enjoyed the meeting, some brothers were refreshing themselves with a sliver wildly growing, or tied themselves to the trees with knotters.
The end of the meeting belonged to a small appreciation, and after the two shouts, we said goodbye and went to their homes.

19th Royal Rangers Patrol - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 30.3.2019
 • 13 zobrazení
 • 0
freeride
1984 Honda GL1200 Gold Wing
1. majitel, vse v originalnim perfektnim stavu, pravidelne servisovano, po servisu, kompletni historie!

True to form, this GL1200 example features a Vetter Windjammer cockpit fairing, extended silencers, engine protector bars, and a full set of Vetter hard luggage. The bike is in perfect original condition, serviced. The machine was sold new to a doctor in Canada, who brought it to the UK and registered it here in 1996. A total of 91,184 miles is recorded on the odometer, and the machine comes with a V5C document, MoT to 2019, and expired MoTs dating back to the time of importation. The original exhaust system is included in the sale. Original documents and full history from new.

'Motorcycle or sci-fi fantasy?' was how Bike magazine greeted the arrival of Honda's GL1000 Gold Wing super tourer back in 1976. Fantastic it may have been, but 40-plus after its introduction the 'Wing is still going strong and enjoys a cult following worldwide. 'Quite simply the most advanced motorcycle ever made,' was Honda's preferred description, and given the mind-boggling specification - 1,000cc flat-four engine, water cooling, belt-driven overhead camshafts, shaft drive, triple disc brakes, etc - it was certainly complex if not, strictly speaking, that advanced. As owners began to fit more and more accessories - including trailers the size of small caravans - engine capacity was increased first to 1,100cc and then to 1,200cc to cope with the increasing demands for more power.
Kategorie: auta
více  Zavřít popis alba 
 • 25.3.2019
 • 18 zobrazení
 • 0
ozralabuchta
The main corpus of the complex is a large palazzo in Stalinist Gothic style, begun in 1951 ostensibly as a museum of the history of socialism, but clearly intended to become a memorial to Stalin, who died in 1953. The exhibits are divided into six halls in roughly chronological order, and contain many items actually or allegedly owned by Stalin, including some of his office furniture, his personal effects and gifts made to him over the years. There is also much illustration by way of documentation, photographs, paintings and newspaper articles. The display concludes with one of twelve copies of the death mask of Stalin taken shortly after his death.

The overall impression is that of a shrine to a secular saint.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.3.2019
 • 8 zobrazení
 • 0
reklama