bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 149 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
hazena-horka
26. 9. 2021 – SK HFP Prostějov
Po dvou domácích soutěžních kolech nás tento týden čekal první výjezd, na který jsme vyrazili do Prostějova.
Do prvního zápasu jsme nastoupili s velkým nadšením a energií. Bohužel se nám nedařilo předvádět herní prvky, které pilujeme na tréninku. Například křídla se téměř nedostala k míči.
V jednozápasové přestávce jsme s dětmi opět zopakovali principy hry a také zkusili procvičit přihrávky do pohybu hráče. V dalším zápase jsme tento nácvik chtěli zúročit, ale moc se nám to nedařilo. Přes počáteční drobné náznaky čekaly děti na přihrávky většinou staticky.
Naproti tomu obraně nelze téměř nic vytknout. V mnoha případech naši hráči dokázali úplně zablokovat útok protihráčů a nepustit je ke střelbě.
Napříště by se naši miníci měli oprostit od strachu a více využívat nacvičené dovednosti z tréninků a snažit se je aplikovat při skutečné hře na turnajích, kde se jim pro to nabízí jedinečná příležitost.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat rodičovské části výpravy za podporu a zajištění odvozu.
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 30 zobrazení
remira
Sváteční procházka z Vikštejna údolím Moravice
kolem papírenského náhonu do Zámku a parku Hradce nad Moravicí.
Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku ve Velké kotlině a po 100 km se vlévá u do řeky Opavy. Krajinářsky nejzajímavější je zhruba 35 km dlouhý úsek od hráze přehrady Kružberk po Hradec nad Moravicí, který v celé délce sleduje červeně značená trasa.
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 29.9.2021
 • 18 zobrazení
tomplzensky
Fotografie jsou pro zájemce VOLNĚ KE STAŽENÍ.
Případné příspěvky na lepší objektiv uvítám. Sami to oceníte na dalších fotkách :-). Budete-li chtít přispět, pošlete mi zprávu na instagram @tomikplzensky a já vám pošlu číslo účtu. Byli jste všichni skvělí !!! Děkuji Vám a přeji hodně tanečních úspěchů! Tomik Plzenský
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 128 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
krinicejitrenky
Na svátek Václava Hasiči a Jitřenky uspořádali pouštění draků. Vítr nefoukal, tak jak bychom si přáli, ale i tak draci vzlétky k oblakům. Děti dostaly malou sladkou odměnu zaúčast a také byly připravené opečené špekáčky. Akce byla vydařená a už se těšíme na další ročník zase za rok. Všem děkujeme za spolupráci. Také velký dík rodičům, prarodičům, že přišli se svými ratolestmi.
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 24 zobrazení
lukinho77
1. Vysoký Ostrý
2. Buková hora
3. Fláje
4. Rýchory z Maršova
5. Pec - Obřák - Sněžka - Luční - Bufet - Severka - Pec - Lučiny - Černohorské rašeliniště - Janské Lázně
6. Rýchory ze Stachlu
7. Pomezky na kole z Trutnova
8. Modrava - Březník - Modrava - Javoří pila
9. Zhůří a paseky u Křemelné
10. Modrava - Javoří pila - Poledník - Oblík - Modrava
11. Nová Hůrka - jezero Laka - Polom - Železná Ruda
12. Černé a Čertovo jezero
13. Javorná - Šukačka - Můstek - Pancíř - Železná Ruda
14. Chata Rovina - Březník - údolí Křemelné - Zadní Pajše - Přední Pajše - Velký Babylon - Chata Rovina
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 28.9.2021
 • 109 zobrazení
fernet-stock
Čachtický hrad, hrad Strečno, Jánošíkovi diery, Velký Rozutec, Štrbské pleso, Přední Solisko, Demenovská jeskyně Svobody
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 50 zobrazení
fotolezec
Poslední letošní venkovní volejbalový deblový turnaj, tradiční Rohlík Cup 2021, skončil zaslouženým vítězstvím Kuby Dvořáka s Majdou Novákovou. Vítězové nejdříve přehráli asi nejzkušenějšího a nejtechničtějšího deblistu současnosti Ondru Procházku s Terezkou Měšťákovou a pak vydřeli remízu s dalším velkým favoritem, Danem Odvárkem a Bárou Fremundovou, když v prvním setu ztratili vedení 6:1. Ostatní zápasy pak vyhráli jasně a s přehledem. Hrálo se systémem každý s každým, přičemž Majda s Kubou měli celkově nejlepší poměr setů i míčů. Velký dík a obdiv patří určitě organizátorovi Rohlíkovi - nejen za pěkné ceny, ale i za bojovný výkon se Soňou proti mnohem mladším a zdravějším soupeřům. #sport#dokumenty#události
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 77 zobrazení
komonova
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 148 zobrazení
bikejan
 • 28.9.2021
 • 1 088 zobrazení
jirfoto
Trasa z Velkého potoka po modré zn.,pak neznačenou cestou kolem lovecké chaty Klinská k chatě Hubertka a po červené na vrchol.Sestup na Ostravici.Níže neznačenou cestou pod vodopády Bučacího potoka.
Více  Zavřít popis alba 
43 komentářů
 • 28.9.2021
 • 62 zobrazení
demmark
Kolínský Deník CZ - 28. 9 . 2021
Český Brod selhal v koncovce. V předehrávce padl na Meteoru.
FK Meteor Praha VIII vs SK Český Brod 1 - 0

Český Brod: Přibyl – Poběrežský, Nekolný, Kejha (88. Malina), Václavík – Kubiš, Medek (75. Moravec), Begič (84. Palečko), Štětina – Fikejz.

Pomýšleli na zisk bodů, ale museli si nechat zajít chuť. Fotbalisté Českého Brodu nezvládli utkání na pražském Meteoru a v předehrávce 15. kola divizní skupiny B prohráli 0:1.

Zápas začal velkou šancí hostů, Nekolný ale hlavičkoval z osmi metrů těsně mimo. Pak se o slovo přihlásil Meteor a dlouho Brodu zatápěl. Největší šanci měl Ezeala, ale brankář Přibyl se vyznamenal a jeho lob vytlačil na břevno.

Poté se hra vyrovnala, dlouho se však hrálo bez šancí. Skóre mohl změnit opět Nekolný, jeho druhý hlavičkový pokus zneškodnil gólman Toma.

Druhý poločas začal pro Brod nešťastně. V jeho úvodu přišla velmi přísná, ne-li sporná penalta, kdy se Ezeala protahoval mezi dvěma obránci, upadl a sudí nařídil pokutový kop. Kostka ho proměnil.

Pak přišel festival neproměněných šancí českobrodských fotbalistů. Kubiš běžel sám na brankáře, dal těsně mimo. O chvíli později Begič pálil z deseti metrů, ale hradbu těl neprostřelil. Zanedlouho Kejha hlavou minul branku o pár centimetrů. Následně se dostal Sklenička do malého vápna na centr od Medka, ale v jasné pozici přestřelil.

„Meteor si za druhý poločas vypracoval jedinou pološanci , kterou měl Ezeala, ale ten dal vedle a již zmíněnou penaltu, takže v Libni bylo minimálně na bod,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Branka: 48. Kostka z PK. Poločas: 1:0.
Divize B / 9. kolo / 28. 9. 2021

Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/fotbal-divize/cesky-brod-selhal-v-koncovce-v-predehravce-padl-na-meteoru-20210928.html

Záznam ze zápasu zde: https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Fotbal/Soutez-Divize-B/Pohlavi-Muzi/Sezona-2021-2022/199598-FK-Meteor-Praha-VIII-SK-Cesky-Brod.htm
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 12 zobrazení
franti-franta
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 28.9.2021
 • 29 zobrazení
franti-franta
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 28.9.2021
 • 34 zobrazení
pohodovekolo
1. den Jihlava - Luka nad Jihlavou (oběd Kolonička) - Roštejn - Brtnice - Aleje - Zlatomlýn
2.den Zlatomlýn - Okříšky - Třebíč - Koněšín (keramický a výtvarný ateliér KVAK)
3.den Koněšín - Náměšť nad Oslavou - Velká Bíteš - Tišnov
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 35 zobrazení
drubezari
36. drůbežářské putování 16. - 18. 9. 2021 po Slezských i Moravskoslezských Beskydech.
1. den: Nýdek - Velká Čantoryje - Velký Sošov - Nýdek (17 km), polojasno, asi 20° C
2. den: Jablunkov, Velké Šance, Šance, škola - Pod Beskydem - Pod Skalkou - Beskyd - Kostelky - Kamenná chata - Velký Polom - Muřinkový vrch - Horní Lomná (14 km) dop. déšť, odp. cesta v mracích s přeháňkami, k večeru občas sluníčko, kolem 15°C
3. den: Mosty u Jablunkova - Girová - Markov - Hrčava - nejvýchodnější bod ČR - Bukovec, hranice CZ/PL (14,5 km) zataženo, odp. oblačno, kolem 15°C
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 183 zobrazení
zaba-007
V pátek jsme instalovali pomníček, aby na sobotní vzpomínkovou akci bylo vše připraveno. S drobným časovým posunem vše probíhalo dle plánu - 50ti kilový podstavec připevněn ke zdvihacímu vaku, žulová deska s fotografii i my v "plné polní". Jirka zapřáhl skútr a nás oba vzal do vleku a po hladině jsme se přemístili na druhou stranu lomu. Michal šel vybójkovat vyhlédnuté místo na valu. Při zanořování se nám na vaku vytrhl vypouštěcí ventil a podstavec spadl naštěstí jen do 5 metru. Vak se nám nepodařilo opravit, tak se Michal vydal na skútru do auta pro náhradní. Po připevnění vaku k podstavci Jirka pokračoval po provizorní lince po svahu dolů na vybrané místo. Přeci jen nasbírat kameny jako závaží k bojce a nasměrování podstavce a vložení desky se neobešlo bez zvíření dna. Instalace probíhala za nulové viditelnosti, pohmatem. Původně jsem měla fotit, ale nakonec jsem byla ráda, že jsem zvrchu nad neviditelností mohla pozorovat míhat se na dně alespoň Jirkovo světlo. Vynořovali jsme se za tmy.
V sobotu Radek přivezl stan a lavice, pípu. Potápělo se i připravovalo na večerní promítání. Každý něčím přispěl: zajištění dřeva na oheň, koláče, jednohubky i nezapomenutelné cibulové chutney, zapíjelo se Rebelem. Večer se panákovaly nejen rumy, které si Tomáš přivezl ze svých cest. Vzpomínalo na jeho hlášky a slova, kterými Tomáš obohatil nás slovník.
Tímto bych chtěla moc poděkovat Radkovi, že nám umožnil zorganizovat tuto sešlost a umístit pamětní desku. Jindře Kurfiřtové, která přijela a postarala se o naši řádnou hydrataci, Michalovi Kučerovi za organizaci sešlosti. A v neposlední řadě Jirkovi Soukupovi bez něj a jeho CCR "bedny" a skútru bychom instalaci nedali. Velký dík vám všem, co jste přijeli, třeba jen na otočku, zavzpomínali, dali si panáka na Toma i přispěli na pamětní desku. Díky, sešla se skvělá parta lachoutů!!!!
Více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 28.9.2021
 • 65 zobrazení
travelhonza
Druhá velká cesta do Tanzánie v Africe
Tanzanská sjednocená republika
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je stát na ve východní Afriky. Na severovýchodě s ní sousedí Keňa, na severu Uganda, na severozápadě Rwanda a Burundi, na západě Demokratická republika Kongo, na jihozápadě Zambie a Malawi a na jihu Mosambik. Wikipedie.
Hlavní město: Dodoma
Prezidentka: Samia Suluhu Hassanová
Populace: 58,01 milionů (2019)
Měna: Tanzanský šilink
Oficiální jazyky: Svahilština, Angličtina
na cestu jsem se vydal 16.srpna 2021 jel jsem sám aniž bych uměl nějaký cizí jazyk, o to to bylo zajímavější ale nakonec fantastické, nemusel jsem se nikomu a ničemu podřizovat a vše jsem absolvoval v klidu i když každý den jsem zažil překvapení a silný zážitek.
Cestoval jsem 4 týdny, které jsem si rozdělil do 3 částí. První bylo Viktoriino Jezero s centrem v Mwanze, druhé největší město Tanzánie přibližně 700 000 lidí.
pro tuto část jsem se domluvil se známou z minulého roku kdy jsme bydleli v Charmin Bungalow a Angel tam byla zaměstnaná. Angel mě slíbyla že mě provede po městě Mwanza a v okolí Viktoriina jezera což velice dobře splnila a nakonec se mnou absolvovala téměř celou cestu. Druhá část vedla po Národních Parcích a jezerech v okolí Arusha.
Arusha je město a zároveň správní středisko stejnojmenného regionu a districtu na severu Tanzanie. Arusha je kromě toho také sídlem Východoafrického společenství a v letech 1994 - 2015 zde sídlil Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Wikipedie
Nadmořská výška: 1 400 m
Počet obyvatel: 416 442 (2012)
Na tuto část cesty jsem požádal o pomoc známého také z loňského roku Hebrona který poskytl terénní auto na tuto část cesty a opět jsem viděl neskutečné kouty Severní Tanzánie. Cestu jsem zakončil cestou na Zanzibar a poslední dva dny na jihovíchodě Tanánie.
Zanzibar je ostrov v Indickém oceánu, oddělený od pobřeží východní Afriky Zanzibarským průlivem. V roce 2012 na ostrově žilo 896 721 obyvatel. Ostrov tvoří spolu s ostrovem Pemba autonomní stát Zanzibar v rámci Tanzanie. Wikipedie
Rozloha: 1 666 km²
Maximální délka: 83 km
Nadmořská výška: 135 m
Kilwa Kisiwani je historické sídlo na ostrově Kilwa, který je součástí regionu Lindi v Tanzanii. Město bývalo významným přístavem východní Afriky, v současné době se jedná především o archeologickou lokalitu. Na středověkých pozůstatcích města probíhá od 50. let 20. století archeologický výzkum. Wikipedie
A to je konec mé cesty ke které přikládám 3. části fotografií #cestování#příroda#krajina#lidé#země
Více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 187 zobrazení
seriftofp
Hlavní důvod naší návštěvy Hradce Králové jsou mažoretky. 11 let máme jednu doma a usuzuje že je čas skončit ativním soutěžením. MČR se konalo v hale Slávie Hradec Králové již od osmé hodiny raní, nám stačilo odpolední vystoupení Juniorek a seniorek v kategorii baton solo, duo, trio a miniformace. Fotky jsou i ze soupeřících týmů.
Velký dík patří pořadatelům akce.
Kategorie: dětisport
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 27.9.2021
 • 275 zobrazení
Reklama