Podmínky soukromí

 
 

Poučení o zpracování Vašich osobních údajů v rámci služby Rajče

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany MAFRA, a.s. pokud se jedná o uživatele služby Rajče – fyzické osoby.

Správcem osobních údajů je provozovatel portálu Rajče - společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351 (dále jen „MAFRA).

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) a navazujícími předpisy.

Registrovaní uživatelé služby

Tato část poučení shrnuje základní zásady zpracování Vašich osobních údajů ze strany MAFRA, pokud jste registrovanými uživateli služby Rajče.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Údaje získané v rámci služby Rajče jsou využívány k těmto účelům:

 • Primárním účelem je provozování služby Rajče (vč. Rajče fórum – dále jen „diskuzní fórum“), tzn. poskytování služby Rajče, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů. To se týká i smluvních vztahů vzniklých v souvislosti s objednávkou placených služeb, tedy výroby fotoproduktů pro Vás
 • ochraně našich práv či práv třetích osob (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb či fotografií/videí (dále také jen „fotografie“) zveřejněných na Rajče a vymáhání pohledávek)
 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • měření návštěvnosti stránek Rajče (zejména prostřednictvím aplikace Google Analytics)
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte)
 • zlepšování obsahu stránek Rajče a jejich vývoji (např. prostřednictvím měření Hotjar)
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání právního základu pro zpracování Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení
 • plnění našich povinností jako poskytovatelů služby pro sdílení obsahu online ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a ohledně videoobsahu plnění našich povinností podle zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů). K Rajčeti se můžete přihlásit také prostřednictvím naší aplikace pro iOS a Android. Aplikace Vám umožní přihlášení na vlastní účet, přístup k vlastním albům, vytvářet nová alba, nahrávat do nich obsah a editovat  stávající alba. K diskuznímu fóru se můžete hlásit prostřednictvím svého účtu v hlavní službě Rajče.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek pokud se jedná o samotné využívání služby Rajče či dodání objednaných produktů, oprávněné zájmy MAFRA (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob zobrazených na fotografiích) a v souvislosti s plněním zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud budete na Rajče umísťovat tzv. zvláštní kategorie údajů. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli naší služby Rajče, budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat:

 • vyplněné přihlašovací údaje (přezdívka, e-mail),
 • Vaše heslo do služby (uložené ve formě hash),
 • přístupové kódy k albům,
 • uložené fotografie/videa vč. tzv. EXIF (název souboru, použitý fotoaparát, datum vytvoření snímku, použitou hodnotu ISO, geolokaci pořízení snímku),
 • profilovou a úvodní fotografii, které do služby zadáte vč. EXIF,
 • oblíbená alba a autory,
 • informace o sdílených albech vlastních i cizích, do kterých jste přizván(a),
 • komentáře, které zadáte k fotografiím jiných osob nebo v rámci diskuzního fóra a v případě objednávky placených služeb také
  • adresu,
  • kontaktní údaje pro dopravce a
  • fakturační údaje a údaje o úhradách, vč. příslušného čísla účtu.
 • Zároveň Vám přidělíme
  • uživatelské ID generované naším systémem.
 • Dále budeme zpracovávat údaje o tom,
  • jakým způsobem jste se registrovali, či případně
  • jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
 • (obvykle uložením informací o způsobu a době registrace/udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.
 • V rozsahu, v němž naše služby umožňují zasílání vzkazů mezi uživateli, budeme ukládat v systému i texty takových vzkazů, které však nijak neanalyzujeme, vyjma konkrétních případů podezření na protiprávní jednání (např. spam) či ochrany proti němu a společně s nimi i údaje o odesílateli.
 • Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření
  • logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu.
 • V této souvislosti o Vás budeme shromažďovat s tím související informace, tedy
  • IP adresu, pomocí které se přihlašujete k našim službám či z níž jste provedli akci,
  • datum a čas přístupu k těmto službám,
  • provedené změny.

Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní identifikační údaje, údaje o registraci a jejím zrušení a případně udělení/odvolání souhlasů, logy aktivity a důvod zrušení služby po přiměřenou dobu zejména za účelem ochrany našich práv a práv třetích osob a možnosti doložení zákonnosti zpracování Vašich údajů.

Pokud se přihlásíte do některé soutěže, budeme si s tím související údaje ukládat po celou dobu trvání Vašeho účtu.

Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

V rámci našich služeb jsou také užívány tzv. cookies. Jejich přehled naleznete zde a obecná pravidla pro jejich užití naleznete zde.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Veškeré údaje získané v rámci registrace u samotné služby Rajče a po dobu využívání registrované služby Rajče jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále 3 měsíce po jejím zrušení, po tuto dobu lze tedy účet reaktivovat. Po dobu 3 měsíců po zrušení účtu či jejich smazání jsou zálohovány i fotografie/videa do služby původně uložené a to za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob a možnosti doložení zákonnosti zpracování Vašich údajů. Tyto zálohy jsou po uplynutí 3 měsíců smazány, vyjma případů, kdy je aktuálně řešen v souvislosti s danými údaji nějaký incident anebo případů, kdy jsme byli upozorněni na porušení autorského práva, kdy si ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, uložíme oznámené fotografii/video či jejich zmenšenou verzi či jejich hlavní vlastnosti, abychom mohli zabránit jejich znovunahrání do naší služby; takové údaje pak budou uloženy po časově neomezenou dobu. Následně jsou ukládány po přiměřenou dobu (odvozenou zejména od doby, kdy by bylo možné proti naší společnosti vznášet právní nároky) pouze základní registrační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a bezpečnostní logy aktivity v rámci účtu.

U diskuzního fóra nejsou v případě zrušení účtu (o zrušení účtu prosím požádejte administrátory) příspěvky automaticky mazány, pouze je u nich nahrazena přezdívka uživatele pseudonymizovaným údajem (je to u tak proto, aby nebyla narušena kontinuita diskuzních příspěvků). Při zrušení účtu se však již nebude možné do účtu přihlásit. O samotné smazání příspěvků je tak třeba zvlášť pořádat administrátory. V případě definitivního smazání příspěvků a tím konečného zrušení účtu jsou pak texty smazaných příspěvků a další registrační údaje zálohovány ještě po dobu 6 měsíců.

I po zrušení výše uvedených účtů si můžeme po delší dobu uložit informaci o tom, že takový účet existoval, kdy byl zřízen a kdy zrušen.

Informace o využívání placených služeb (objednávky fotoproduktů, údaje o platbách apod.) jsou ukládány obvykle po dobu 10 let od dodání za účelem doložení našich plnění. U registrovaných uživatelů jsou podkladové fotografie uloženy v jejich profilu, kde je možné je smazat.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete zde.

U účtů, které nebudou uživatelem po přiměřenou dobu využívány či které budou vykazovat vady, si vyhrazujeme právo je znepřístupnit či smazat.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola regulačním orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek: (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení služby

Užívání naší služby Rajče, můžete kdykoliv ukončit (netýká se placených produktů). V případně zájmu o zrušení účtu kontaktujte za tímto účelem administrátora služby, který s Vámi proces zrušení dokončí, nebo je proveďte přímo z Vašeho uživatelského účtu (zrušení účtu pro diskuzní fórum je možné pouze prostřednictvím administrátora). Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k samotnému poskytování služby, vyjma zveřejňování příspěvků
u diskuzního fóra, o jejichž smazání je nutné administrátory zvlášť požádat (příspěvky jsou standardně ponechávány z důvodu kontinuity jednotlivých diskuzních vláken).

Upozorňujeme také, že - jak je uvedeno výše - i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů a účetnictví.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V rámci služby můžeme také zpřístupňovat údaje o Vás dodavatelům jiných služeb či v případě incidentů.

Pokud si u nás objednáte placenou službu (např. vytvoření fotoalba, tisk fotografií apod.), pak zpřístupníme vybrané údaje o Vás našim partnerským společnostem, které takové produkty vyrábějí. Základní identifikační údaje také budou sdíleny se systémem The Pay, který umožňuje provádět platby za objednávky fotoproduktů (samotná platba však probíhá v rámci tohoto systému a naše společnost získává pouze přehledové soustavy bez čísla účtu a k podrobným údajům o platebních metodách nemá přístup).

V rámci plnění povinností podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, můžeme umožnit v rámci činnosti tzv. důvěryhodných oznamovatelů blokovat jednotlivé fotografie také nositelům příslušných autorských práv, nicméně tito nositelé nemají žádný speciální přístup přímo k údajům o registrovaných uživatelích.

Jinak může MAFRA zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. MAFRA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 • dodavatelům externích služeb pro MAFRA (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb MAFRA,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům MAFRA a auditorům MAFRA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb MAFRA,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek MAFRA
 • v případě řešení konkrétního incidentu (např. tehdy, pokud třetí osoba bude rozporovat oprávněnost uveřejnění fotografie), mohou být zaslány stížnost a reakce na ní příslušné druhé straně k vyjádření,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také příslušným orgánům veřejné správy.
 • pokud si prostřednictvím našeho rozhraní objednáte u našeho partnera fotoprodukty, bude mít tento partner přístup k informacím nezbytným pro vyřízení takové objednávky.

Samozřejmě pokud budou Vaše příspěvky určeny ke zveřejnění (fotografie v nechráněných albech, diskuzní příspěvky), zveřejníme je na internetu a budou přístupné bez omezení, vč. indexace vyhledávači.

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete MAFRA dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, či si objednat placený produkt, vyžadujeme některé údaje jako povinné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu Rajče využívat či si objednat placené produkty). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Naše služby a děti

Nařízení resp. zákon č. 110/2019 Sb. omezují v některých případech zpracování údajů v souvislosti s webovými službami, pokud by je měly využívat děti mladší 15 let. Zároveň stanoví vyšší práva na výmaz údajů těm uživatelům, kteří do služby zadávali údaje v době, kdy jim nebylo ještě 18 let.

V rámci registrace si vyhrazujeme právo přímo vyžadovat, aby registrující se osoba uvedla, zda je starší či mladší 15 let proto, abychom mohli prověřit, zda není k její registraci nutný souhlas jejího rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se přesto budete registrovat do naší služby jako osoba, která je mladší 18 let, upozorňujeme Vás, že máte zvýšené právo požadovat výmaz všech o Vás zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Vašemu požadavku na výmaz se tak vždy budeme snažit vyhovět. Pokud jste při registraci do služby nebo zadávání údajů do ní byli mladší než 18 let a následně od nás budete požadovat výmaz takových údajů, dejte nám prosím vědět, že se jedná o tento případ, abychom mohli Váš věk dostatečně a řádně zohlednit.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit.

Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas (udělený typicky volbou v nastavení služby), můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat buď přímo v rozhraní služby či na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Propojení se sociálními sítěmi

Svůj účet na Rajčeti můžete propojit se sociální sítí Facebook nebo se svým účtem u společnosti Google. V takovém případě od těchto služeb získáme a v rámci Vašeho účtu si uložíme Vaši e-mailovou adresu, jméno a profilovou fotografii.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by MAFRA neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby MAFRA takové údaje i nadále zpracovávala.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání obchodních sdělení), je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Automatizované rozhodování a umělá inteligence

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do naší služby z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení operátorem.

Abychom zlepšili ochranu naší služby před jejím zneužíváním, budeme zavádět automatizovanou kontrolu nahrávaného obsahu z hlediska jeho protiprávnosti. Za tímto účelem využíváme umělou inteligenci, která analyzuje jednotlivé fotografie a následně jsou jejím prostřednictvím upozorňováni naši operátoři na potenciálně závadné fotografie. Operátoři takové fotografie prověří a případně smažou či kontaktují osobu, která je uložila. Námi používaná umělá inteligence však neslouží k rozpoznávání jednotlivých osob formou sledování biometrických údajů.

Obchodní sdělení (newslettery)

Údaje o současných či minulých uživatelích našich služeb či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména služby Rajče, resp. dalších obdobných služeb naší společnosti.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle párkrát měsíčně. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).

Zasílání obchodních sdělení budete mít vždy možnost odmítnout v rámci každé doručené zprávy, případně na níže uvedených kontaktech.

Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Funkce „nahlásit nevhodný obsah“

Služba Rajče je tzv. službou informační společnosti. To znamená, že za obsah uložených fotografií odpovídá primárně osoba, která je uložila. Služba Rajče ovšem umožňuje nahlásit nevhodný obsah pomocí jednoduchého formuláře. V souvislosti s odesláním formuláře ukládáme údaje do formuláře zadané, IP adresu, z níž byl odeslán a čas odeslání. Pokud nahlášení provádí registrovaný uživatel, je informace, že využil tuto funkčnost a jak uložena. Pokud máte pocit, že některá ze zveřejněných fotografií či jiný vložený obsah porušuje Vaše práva nebo práva třetích osob, využijte prosím k nahlášení závadnosti takového obsahu výše uvedenou funkci. My bezodkladně takové hlášení prověříme. Samozřejmě nás můžete kontaktovat i jiným způsobem. 

V odůvodněných případech (zejména pokud důvodem hlášení bude zneužití fotografie), můžeme s obsahem hlášení konfrontovat uživatele, který fotografii uložil. Stejně tak jeho odpověď můžeme předat k vyjádření stěžovateli. K řešení incidentu můžeme využít i další údaje, např. EXIF údaje příslušné fotografie a dalších obdobných fotografií, které nám mohou pomoci zjistit, zda se jedná o fotografie pořízené stejným uživatelem či nikoliv.

Funkce „komentář“

Služba Rajče umožňuje komentovat jednotlivé fotografie jak registrovaným, tak neregistrovaným uživatelům. Komentáře jsou zobrazovány veřejně na webové stránce Rajče. Společně s komentáři (jejich textem) jsou ukládány IP adresy, z nichž byly zaslány, u neregistrovaných uživatelů použitá přezdívka a text a čas odeslání komentáře. Pokud jste komentovali fotografii jako nepřihlášený uživatel a chcete ji smazat, kontaktujte nás prosím.

Funkce vytváření fotoproduktů

Služba Rajče umožňuje jak registrovaným, tak neregistrovaným uživatelům vytvářet různé fotoprodukty prostřednictvím spolupracující třetí strany, která také odpovídá za toto poskytované plnění a je samostatným správcem dotčených údajů.

Pro objednání fotoproduktů, u nichž mají být fotografie importovány ze služby Rajče, musí být uživatel přihlášen do svého rozhraní, kde jsou pak uloženy po celou dobu trvání účtu informace, jaké fotografie využil.

Rozpracované fotoprodukty vč. nahraných fotografií jsou u registrovaného uživatele ukládány po dobu 6 měsíců a uživatel má možnost je kdykoliv vymazat (i přesto ale mohou být po přiměřenou dobu uloženy v systému zpracovatele k vyřešení reklamací).

Pokud nepřihlášený uživatel importuje fotky do rozhraní a neprovede objednávku, jsou takové fotografie automaticky smazány po 31 dnech a přístup k nim je po tuto dobu zajištěn díky cookie uložené do počítače, z něhož byly fotografie nahrány.

Fotografie sdílené a objednané jsou ukládány po dobu stanovenou dotčenou třetí stranou.

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

V rámci stránky Rajče používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů.

Přehled cookies používaných na Rajčeti naleznete zde.

Informace o dalších cookies využívaných MAFRA a obecná pravidla pro užití cookies naleznete zde.

Služba Rajče také může umožňovat funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, tedy prostřednictvím příslušné funkce sociální sítě Facebook (Meta) a dále sdílení v rámci sociální sítě Twitter. Tyto aplikace mohou samostatně sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách MAFRA.

Toto případné zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Služba Rajče také umožňuje aktivovat měření prostřednictvím Google Analytics. Bližší podrobnosti o této službě naleznete zde. Zásady soukromí služby Google Analytics naleznete zde, pravidla cookies pak zde.

Pokud nechcete, aby na Vašem počítači služby Google Analytics fungovala, můžete využít opt-out add-on.

Služba Rajče využívá pro zlepšování služby a lepší porozumnění toho, jak naši návštěvníci službu využívají, čas od času také cookies služby Hotjar. Podrobnosti o cookies v rámci této služby naleznete zde. Možnost odmítnout zpracování údajů v rámci služby Hotjar naleznete zde.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • U fotografií vždy zvažte, zda je vhodné je zveřejnit, či zda nemají zůstat zamknuté pouze pro uživatele, kteří budou znát kód k nim. Pokud jsou na fotografii
  rozpoznatelní konkrétní lidé, měla by být přístupná všem jen tehdy, pokud je to umožněné zákonem, tedy zejména v případě fotografie umělecké, zpravodajského charakteru či se souhlasem zobrazené osoby. Roli hraje i to, kde byla fotografie pořízena, zda na veřejné akci či v rámci akce s omezeným počtem účastníků. Zvlášť přitom dbejte na ochranu dětí. Někdy Vám může pomoci také jednoduché pravidlo – sami si řekněte, zda byste chtěli v případě, kdybyste na zveřejňované fotografii byli Vy nebo Vaši blízcí, aby byla bez omezení přístupná. U fotografií, které už ztratily na aktuálnosti, zvažte jejich skrytí nebo zabezpečení kódem. Samozřejmě umisťujte na náš web jen fotografie, kde jste jejich autorem nebo máte jeho souhlas. Snažíme se sice provádět namátkovou kontrolu obsahu zadávaného na náš server z toho pohledu, zda neobsahuje obsah porušující právní předpisy, nicméně ne vždy můžeme takový obsah rozpoznat, či zachytit. Budeme rádi, pokud zjistíte takový obsah, když nás na něj upozorníte pomocí příslušného tlačítka či na našich kontaktech.
 • Služba Rajče není určena k náhradě zabezpečeného úložiště důvěrných dokumentů, pokud chcete s někým sdílet důvěrné dokumenty s vysokým stupněm zabezpečení, využijte některou ze specializovaných služeb. Ochrana alb kódem Vám pomůže znepřístupnit obsah třetím osobám, nicméně taktéž neslouží jako plnohodnotná náhrada specializovaných zabezpečených služeb. Pokud album pouze skryjete (bez ochrany kódem), mějte na paměti, že pokud jste někomu předali odkaz na fotografie v něm uvedené, nebo tyto fotografie byly zaindexovány vyhledávačem předtím, než jste album skryli, bude tento odkaz fungovat i nadále, případně nelze zcela vyloučit i to, že někdo získá tento odkaz náhodně. Případně proto raději takové fotografie přesuňte do nového alba, které bude skryté už od počátku.
 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob, v příspěvcích v diskuzím fóru (fotografie Vašich rodinných příslušníků či třetích osob apod.), zamyslete se nad tím, zda je vhodné je zveřejňovat jako všem přístupné a zda je vůbec vhodné je zveřejňovat. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto osob
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů
 • Každá fyzická osoba musí mít jeden vlastní přístup do příslušné služby, sdílení přístupu je striktně zakázáno
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte. U osob mladších 15 let si můžeme vyžádat speciální souhlas jejich rodičů či zákonných zástupců
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem MAFRA. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla. Pokud budete svá alba chránit kódem, vždy využijte kód odlišný od Vámi používaných hesel, tento kód je chráněn méně, než přístupová hesla do služby!
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete zde
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech podle GDPR

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 Nařízení),

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že MAFRA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00
e-mail: osobni.udaje@mafra.cz
tel.: 225061234 (vyžádejte si prosím přepojení na právní úsek společnosti)
ID datové schránky: tu3cfw9

 

Můžete kontaktovat také přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mail: dpo@mafra.cz
tel.: 225063133