Pravidla

 
 1. Provozovatel služby. Provozovatelem internetové služby www.rajce.idnes.cz, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „Rajče“ nebo „služba“), je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 453 13 351, DIČ: CZ45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“). Samostatným poskytovatelem služby výroby fotodárků na obchod.rajce.idnes.cz je společnost light Q spol s r.o., IČ: 27175979, která se při poskytování služeb řídí vlastními dokumenty.
 2. Věkové omezení. Služba není určena pro osoby mladší 15 let.
 3. Registrace. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Rajče a služeb Rajče se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Rajče (dále také jen „uživatel“), který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 4. Komunikační prostředky. Při uzavírání smlouvy o poskytování služeb se použijí komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám podle svých smluv s dodavateli jeho služeb.
 5. Doplnění dalších údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení v přiměřené lhůtě si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji. Provozovatel si vyhrazuje v případě pochybností o identitě uživatele si vyžádat vhodné ověření identity uživatele.
 6. Možnost odmítnout uzavření smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služby Rajče (může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které:
  a) dříve podstatným způsobem či opakovaně porušily podmínky služby,
  b) u nichž hrozí obava, že by službu využívaly k porušování právních předpisů či podmínek služby,
  c) jsou vůči provozovateli v prodlení s úhradou finančních částek, nebo byli v prodlení v posledních 24 měsících,
  d) jsou v konkurenčním vztahu k provozovateli anebo
  e) jim byla ze strany provozovatele ukončena jakákoliv jeho služba pro porušení jejích podmínek či zákona.

  Za tímto účelem povede provozovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.
 7. Pravdivé údaje. Uživatel je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivé a úplné.
 8. Formulář pro registraci. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 9. Bezúplatnost registrace. Registrace není zpoplatněna. Provozovatel však může zpoplatnit některé zvláštní služby.
 10. Souhlas s pravidly. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Rajče a to kliknutím na příslušné tlačítko.
 11. Zprostředkovatelská služba. Provozovatel umožní uživateli uložení, zpracování a sdílení jím uloženého obsahu stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení čl. 6 nařízení EU č. 2022/2065, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (dále jen „nařízení DSA“). Za ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá uživatel.
 12. Režim alb. Uživatel ukládá obsah na Rajče do alb. Provozovatel je oprávněn omezit počet alb či médií na jednoho uživatele. Uživatel je oprávněn si zvolit při vytvoření alba režim jeho zobrazení na Rajče, a to buď
  a) režim veřejný, kdy je album přístupné všem,
  b) režim soukromý, kdy je album přístupné pouze uživateli, který album vytvořil, a ostatním uživatelům, které tento uživatel pozval,
  c) režim soukromý s přístupem přes odkaz, kdy je album přístupné pouze po zadání speciálně vygenerovaného zvacího odkazu uživatele, který album vytvořil a dále
  d) režim 18+, kdy je album zpřístupněno pouze tomu, kdo potvrdí, že mu je minimálně 18 let.

  Režim zobrazení jím uloženého alba je uživatel oprávněn kdykoliv změnit, pokud však mění režim alba 18+, je tak oprávněn učinit pouze tehdy, pokud se v albu již nebude nacházet obsah, který by odůvodňoval jeho zařazení mezi tato alba. Právo provozovatele podle následujícího bodu tím není dotčeno.
 13. Zobrazení 18+. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit album, o kterém zjistí, že obsahuje obsah nevhodný pro mladistvé (zejména erotický obsah, obsah, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj mladistvých apod.), do režimu zobrazení 18+ a to bez ohledu na zařazení provedené uživatelem. Takové album může uživatel zařadit do jiné kategorie pouze se souhlasem provozovatele.
 14. Závadný obsah. Na Rajče není povoleno umisťovat obsah porušující obecně závazné právní přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony) České republiky, Evropské unie, ostatních členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor (státy EHS jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a dobré mravy.

  Výše uvedený zákaz šíření nezákonného obsahu zahrnuje mj. jiné zákaz umísťování obsahu, který:
  a) podněcuje k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,
  b) jehož šíření je trestným činem, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu (viz např. trestný čin „Podpora a propagace terorismu“ podle § 312e Trestního zákoníku), trestné činy týkající se dětské pornografie (viz např. trestný čin „Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií“ podle § 192 Trestního zákoníku) a trestné činy související s rasismem a xenofobií (viz např. trestný čin „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“ podle § 356 Trestního zákoníku),
  c) zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, anebo
  d) zasahuje do práv na ochranu osobnosti či osobních údajů třetích osob či do dobré pověsti třetích osob.

  Dále nesmí být v rámci služby umísťován obsah, který:
  e) vzbuzuje podezření, že by se mohlo jednat o nezákonný obsah,
  f) porušuje dobré mravy,
  g) obsahuje vulgarismy,
  h) má pornografický charakter (tento obsah nesmí být umísťován ani do sekce 18+, viz níže bod 21),
  i) zobrazuje neodůvodněné násilí či trestné činy,
  j) propaguje či adoruje násilí či trestnou činnost,
  k) propaguje či zobrazuje sebepoškozování,
  l) propaguje zboží či služby, jejichž prodej je zakázán či omezen způsobem, který obchází tato omezení,
  m) obsahuje formu nátlaku, vyhrožování, stalkingu apod.,
  n) šíří dezinformace či tzv. hate speech, anebo
  o) podporuje kyberkriminalitu či jiné formy jednání nebezpečného pro kybernetickou bezpečnost.

  U propagace postačuje propagace nepřímá.

  Uživatelé jsou dále povinni dodržovat další zejména technická omezení uložená jim poskytovatelem služby.
 15. Autorské právo. Uživatel Rajče dále souhlasí s tím a zavazuje se zajistit, že na Rajče umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby Rajče a k udělení svolení v těchto podmínkách předpokládaných (tuto skutečnost je uživatel povinen provozovateli na požádání prokázat).
 16. Svolení k užití. Uživatel okamžikem umístění obsahu na Rajče poskytuje provozovateli za účelem naplnění podmínky stanovené v čl. 17 směrnice 2019/790/EU (a § 47 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona) bezúplatně svolení ke sdělování takového obsahu veřejnosti prostřednictvím serveru Rajče způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Svolení je takto uživatelem poskytováno z titulu autorského práva, popř. práv souvisejících s právem autorským:
  a) jako nevýhradní,
  b) na dobu, po kterou bude takový obsah uživatelem uložen na serveru Rajče,
  c) pro území celého světa s tím, že obsah bude zpřístupňován provozovatelem pouze prostřednictvím serveru Rajče.
 17. Zákaz znovunahrání. Uživatel se zavazuje, že v případě, kdy dojde k odstranění jím do služby Rajče uloženého obsahu pro porušení podmínek služby či porušení právních předpisů, nebude v rámci služby takovýto obsah, obsah s ním totožný či jemu rovnocenný opětovně ukládat.
 18. Zákaz podnikatelské činnosti. Uživatel tímto provozovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Rajče využívat pro podnikatelskou činnost. Na Rajče není povoleno umisťovat obsah zahrnující obchodní sdělení (reklamu). Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení.
 19. Zákaz šíření závadných informací. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah.
 20. Zákaz narušování služby. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by omezoval v užívání služby další uživatele či jinak omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 21. Obsah nevhodný pro mladistvé. Obsah zobrazující nahé osoby, zejména mladší 18ti let, obsah erotického charakteru, či obsah jinak nevhodný pro mladistvé (osoby do 18 let věku) je na Rajče povoleno umisťovat pouze do soukromých alb, resp. alb označených jako 18+; ostatní ustanovení těchto pravidel, zejména zákaz umísťovat na Rajče pornografický obsah nebo obsah neoprávněně zasahující do práva na ochranu osobnosti třetích osob, zůstávají i v takovém případě nedotčena. Pro rozlišení pornografie a erotiky můžete využít např. definici na Wikipedii či rozbor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 22. Dobrý samaritán. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v nařízení DSA odpovědný za činnost uživatelů jeho služby. Provozovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu obsahu ukládaného nebo šířeného uživatelem v rámci služby. V případě, že by tento obsah porušuje nebo by mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy provozovatele, je provozovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich nahrání do služby, šíření anebo ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli či přijmout další opatření; podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2.
 23. Slib odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit provozovatele za veškerou škodu, která vznikne provozovateli tím, že uživatel umístí do služby závadný obsah.
 24. Uplatňování práv třetích osob. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený uživatelem v rámci služby, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy či přijmout další opatření; podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.
 25. Opatření vůči závadnému obsahu. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Rajče je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli ukončit, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy či přijmout další opatření; podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.
 26. Součinnost při obraně proti nárokům třetích osob. V případě, že v souvislosti obsahem uloženým do služby uživatelem či s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat provozovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost. Uživatel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti ve lhůtě stanovené provozovatelem může vést k tomu, že provozovatel bude oznámení třetí osoby o závadném obsahu považovat bez dalšího za oprávněnou.
 27. Omezení objemu dat. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu může být provozovatelem omezen na jím stanovenou velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Rajče. Provozovatel je oprávněn jednostranně tyto parametry změnit.
 28. Změna parametrů služby. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Rajče.
 29. Odpovědnost za ztrátu dat. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů. Služba neslouží jako bezpečná úschovna dat a uživatelé jsou, pokud mají zájem na uchování obsahu, povinni si nahrávaný obsah zálohovat na bezpečném místě.
 30. Ukončení smlouvy ze strany provozovatele. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Rajče uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí odeslanou uživateli na adresu jeho elektronické pošty či jinak doručenou uživateli, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data odeslání. V případě ukončení z důvodu porušení podmínek služby či zákonných předpisů může být poskytování služeb ukončeno okamžitě, podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2.
 31. Ukončení smlouvy ze strany uživatele. Uživatel může svůj účet na Rajče kdykoliv zrušit výpovědí s okamžitou účinností. Informace ohledně uchovávání údajů po zániku smlouvy naleznete v našem poučení o zpracování osobních údajů.
 32. Rozhodné právo. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí českým právem. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu podle nařízení DSA (bude vykonávat) vykonává Český telekomunikační úřad.
 33. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Informace o možnostech mimosoudního řešení sporů podle nařízení DSA naleznete v příloze č. 2.
 34. Změna pravidel. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé jejich přílohy měnit, tyto změny jsou pro uživatele služby Rajče závazné uplynutím 2 dnů od okamžiku jejich zveřejnění v rámci služby Rajče, popř. od oznámení uživateli, podle toho, co nastane dříve.
 35. Verze pravidel. Tato pravila jsou účinná od 17. února 2024.

 

Příloha č. 1

 1. V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme uživatele, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách - zakázáno jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumí materiál, který:
  a) podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 , pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán,
  b) získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
  c) získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541
  d) poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
  e) vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541.

S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji proti teroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů. Pokud by došlo k neoprávněnému odstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu, může uživatel, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu nebo znemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovuumožnění přístupu k němu a to buď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e- mail: pravni@mafra.cz, tel. 225063129. Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst. 4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členského státu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavce tohoto článku).

 

Příloha č. 2

Informace podle nařízení EU č. 2022/2065, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (dále jen „nařízení DSA“).

 1. Popis služby
  Rajče je tzv. online platformou podle čl. 3 písm. i) nařízení DSA. Na Rajčeti není provozována žádná služba, která by byla online platformou umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku. Služba výroby fotodárků na obchod.rajce.idnes.cz je společnost poskytována mimo službu Rajče samostatným poskytovatelem, společností light Q spol s r.o., IČ: 27175979.
 2. Informace o omezeních, která provozovatel uplatňuje
  Informace o omezeních, která provozovatel uplatňuje v souvislosti s využíváním služby Rajče s ohledem na informace poskytnuté příjemci služeb:
  a) skrytí profilu, v takovém případě profil nebude možné na službě dohledat,
  b) zablokování/odblokování profilu (účtu) na dobu stanovenou provozovatelem, obvykle v rozmezí 1 týden až 6 měsíců,
  c) úplné zrušení profilu (účtu), tzn. ukončení poskytování služby,
  d) nastavení alba jako nevhodného pro mladistvé (18+),
  e) skrytí alba, v takovém případě album nebude možné na službě dohledat
  f) znepřístupnění alba,
  g) úplné smazání alba,
  h) další akce proti jedné nebo více určitým položkám nezákonného obsahu, na základě příkazu, který vydaly příslušné vnitrostátní justiční nebo správní orgány na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 9 nařízení DSA), nebo
  i) poskytnutí požadovaných informací justičním nebo správním orgánům členských států EU (případně EHS, bude-li se pro ně nařízení DSA uplatňovat) na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 10 nařízení DSA).

  Provozovatel uplatňuje opatření týkající se celého alba i v případě, kdy pouze jedna z položek v něm uvedených je závadná.

  Ve vhodných případech provozovatel může před učiněním kroků uvedených výše:

  a) upozornit uživatele na nevhodný obsah se žádostí zjednání nápravy
  b) upozornit uživatele na nevhodný obsah se žádostí o vyjádření k upozornění jiné osoby.

  Podle nařízení DSA a dalších právních předpisů je provozovatel povinen v některých případech informovat o závadném obsahu orgány státní správy a to i z jiných členských zemí EU (či EHS). Provozovatel si vyhrazuje právo tak učinit i v jiných případech.
 3. Informace o zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu
  Moderování obsahu probíhá na základě stížností třetích osob či na základě vlastního zásahu provozovatele zjištěného díky namátkové kontrole služby či v rámci automatických kontrolních systémů (viz níže).

  Kontrola nahrávaného či do služby již uloženého obsahu je prováděna jak automatizovaně, tak ručně prostřednictvím administrátorů služby.

  Automatizovaná kontrola (kontrola založená na algoritmech) probíhá tak, že jsou využívány filtry nahrávaného obsahu, které na základě jeho vlastností určují, zda se nejedná o obsah protiprávní či obsah porušující podmínky služby. Zároveň může provozovatel využívat systémy umělé inteligence, které analyzují nahrávaný či do služby již uložený obsah, zda se nejedná o obsah protiprávní či obsah porušující podmínky služby, zejména obsah s pornografickým charakterem či obsah porušující autorská práva (kde provozovatel zejména plní povinnosti podle čl. 17 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu). Takto určený obsah je následně předáván ke kontrole administrátorům, kteří přijímají finální rozhodnutí.

  Pro zabránění tomu, aby docházelo k opětovnému zřízení účtu ze strany osob, jimž byla služba zrušena, případně jejichž profil byl zrušen či pozastaven, provádí provozovatel kontrolu běžných informací získaných o uživatelích služby prostřednictvím vhodných technických nástrojů. Takto určený obsah je následně předáván ke kontrole administrátorům, kteří přijímají finální rozhodnutí.

  Při zablokování profilu (účtu) se přiměřenost doby blokace určuje podle těchto pravidel:
  a) závažnost porušení pravidel/zákona včetně povahy závadného obsahu, a důsledků jeho umístění do služby,
  b) počet opakování porušení, vč. toho, zda byl uživatel již na nahrání závadného obsahu upozorněn,
  c) absolutní počty položek zjevně nezákonného obsahu či porušujících podmínky
  d) relativní podíl položek zjevně nezákonného obsah či porušujících podmínky ve vztahu k celkovému počtu položek nahraných uživatelem,
  e) úmysl příjemce služby, osoby, subjektu nebo stěžovatele, je-li možné jej vyvodit,
  f) zda se závadný obsah týkal osob mladších 18 let,
  g) zda podání podal důvěryhodný oznamovatel,
  h) zda závadný obsah porušil práva podnikatele či nepodnikatele,
  i) hlediska uvedená čl. 14 odst. 4 DSA.

  Při zrušení profilu (účtu) se zohledňují pravidla uvedená výše s tím, že se musí jednat o opakované či závažné porušení.

  Výše uvedená opatření mohou být přijata i vůči osobám, které šíří obsah, u nějž bude podle pečlivého posouzení provozovatele hrozit, že se bude jednat o závadný obsah. Tak tomu může být např. tehdy, pokud třetí osoba uvede závažné skutečnosti, které budou indikovat závadnost obsahu, nicméně nebude možné je zcela ověřit či uživatel nebude poskytovat součinnost.

  Provozovatel zavedl ve smyslu čl. 16 nařízení DSA systém pro vyřizování upozornění na závadný obsah. Upozornění můžete podat kliknutím na ikonku „(!)“ u jednotlivého příspěvku, fotografie nebo videa nebo na tomto odkazu. Upozorňujeme, že čím přesnější bude Váš popis závadnosti nahlášeného obsahu a odkaz na něj, tím jednodušší bude pro nás věc vyřídit. Podání upozornění na závadný obsah Vám bude potvrzeno automatickým e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou udáte ve svém upozornění; neuvedete-li jej, nebudeme Vás informovat.

  Pokud provozovatel přijme některé z opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení DSA, vyrozumí o tom uživatele, jehož se toto opatření bude týkat na jeho registrační e-mail. Toto vyrozumění není třeba tehdy, pokud se jedná o:
  a) klamavý obchodní obsah ve velkém objemu
  b) příkazy podle čl. 9 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený,
  c) příkazy podle čl. 10 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený.
 4. Pravidla postupu v rámci systému pro vyřizování stížností (odvolací systém)
  Provozovatel zavedl interní systém pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 20 nařízení DSA. Pokud chcete podat stížnost proti rozhodnutí provozovatele, které Vám bylo doručeno, zašlete ji e-mailem na dsa@rajce.net a do předmětu e-mailu zadejte referenční číslo případu, které bylo uvedeno v odpovědi ze strany provozovatele na původní stížnost, resp. v rozhodnutí o uplatnění některého z opatření uvedených pod bodem 2. Zároveň ve stížnosti uveďte podrobně, proč s naším rozhodnutím nesouhlasíte.

  Tento systém mohou využít jak stěžovatelé, jejichž stížnost nebyla vyřízena či byla vyřízena způsobem, s nímž nesouhlasí, tak registrovaní uživatelé, vůči kterým bylo aplikováno některé z těchto opatření:
  a) rozhodnutí o tom, zda odstranit dané informace či k nim znemožnit přístup nebo omezit jejich viditelnost, či nikoliv
  b) rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit poskytování služby příjemcům, a to zcela nebo částečně, či nikoliv
  c) rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit účty příjemců, či nikoliv
  d) rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit schopnost zpeněžit informace poskytnuté příjemci, či nikoliv

  Interní systém pro vyřizování stížností je možné využít bezplatně. Stížnost v rámci tohoto systému musí být podána (doručena provozovateli) do šesti měsíců ode dne, kdy byl stěžovatel informován o rozhodnutí v souladu s čl. 16 odst. 5 nebo článkem 17 nařízení DSA. Ve stížnosti prosím specifikujte, proč nesouhlasíte s naším rozhodnutím a našimi argumenty.

  Uživatel může využít také systém mimosoudního řešení sporů ve smyslu čl. 21 nařízení DSA.
 5. Použité doporučovací systémy pro obsah
  V rámci služby nepoužíváme personifikovaný systém pro doporučování obsahu.