Pravidla

 
 1. Provozovatelem internetové služby www.rajce.idnes.cz, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „Rajče“ nebo „služba“), je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 453 13 351, DIČ: CZ45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“).
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Rajče a služeb Rajče se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Rajče (dále také jen „uživatel“), který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám podle svých smluv s dodavateli jeho služeb.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služby Rajče (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky služby. Za tímto účelem povede provozovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.
 5. Uživatel je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 6. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 7. Registrace není zpoplatněna.
 8. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Rajče a to kliknutím na příslušné tlačítko.
 9. Provozovatel umožní uživateli uložení, zpracování a sdílení jím uloženého obsahu stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Za ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá uživatel.
 10. Uživatel ukládá obsah na Rajče do alb, které se může skládat z 1 až 1 000 položek obsahu. Uživatel je oprávněn si zvolit při vytvoření alba režim jeho zobrazení na Rajče, a to buď a) režim veřejný, kdy je album přístupné všem, b) režim soukromý, kdy je album přístupné pouze uživateli, který album vytvořil, a ostatním uživatelům, které tento uživatel pozval, c) režim soukromý s přístupem přes odkaz, kdy je album přístupné pouze po zadání speciálně vygenerovaného zvacího odkazu uživatele, který album vytvořil a d) režim 18+, kdy je album zpřístupněno pouze tomu, kdo potvrdí, že mu je minimálně 18 let. Režim zobrazení jím uloženého alba je uživatel oprávněn kdykoliv změnit.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit album, které obsahuje obsah nevhodný pro mladistvé (zejména erotický obsah), do režimu zobrazení 18+.
 12. Uživatel tímto provozovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Rajče využívat pro podnikatelskou činnost. Na Rajče není povoleno umisťovat obsah zahrnující obchodní sdělení (reklamu). Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by omezoval v užívání služby další uživatele či jinak omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 13. Na Rajče není povoleno umisťovat obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky a Evropské unie) a dobré mravy.

  Výše uvedené zahrnuje mj. jiné zákaz umísťování obsahu, který:

  a) má pornografický charakter,

  b) podněcuje k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

  c) jehož šíření je trestným činem, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu (viz např. trestný čin „Podpora a propagace terorismu“ podle § 312e Trestního zákoníku), trestné činy týkající se dětské pornografie (viz např. trestný čin „Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií“ podle § 192 Trestního zákoníku) a trestné činy související s rasismem a xenofobií (viz např. trestný čin „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“ podle § 356 Trestního zákoníku).
 14. Uživatel Rajče dále souhlasí s tím a zavazuje se zajistit, že na Rajče umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby Rajče (tuto skutečnost je uživatel povinen provozovateli na požádání prokázat). Uživatel okamžikem umístění obsahu na Rajče poskytuje provozovateli za účelem naplnění podmínky stanovené v čl. 17 směrnice 2019/790/EU (a § 47 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona) bezúplatně svolení ke sdělování takového obsahu veřejnosti prostřednictvím serveru Rajče způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Svolení je takto uživatelem poskytováno z titulu autorského práva, popř. práv souvisejících s právem autorským
   
    a) jako nevýhradní,
    b) na dobu, po kterou bude takový obsah uživatelem uložen na serveru Rajče,
    c) pro území celého světa s tím, že obsah bude zpřístupňován provozovatelem pouze prostřednictvím serveru Rajče. 
   
  Uživatel prohlašuje provozovateli, že zpřístupněním jím uloženého obsahu prostřednictvím Rajče nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob).
   
  Uživatel se zavazuje, že v případě, kdy dojde k odstranění jím do služby Rajče uloženého obsahu pro porušení podmínek služby či porušení právních předpisů, nebude v rámci služby takovýto obsah opětovně ukládat.
 15. V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme uživatele, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách - zakázáno jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumí materiál, který:

  a) podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541 , pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán

  b) získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

  c) získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541

  d) poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

  e) vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

  S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji proti teroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů. Pokud by došlo k neoprávněnému odstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu, může uživatel, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu nebo znemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovuumožnění přístupu k němu a to buď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e-mail: pravni@mafra.cz, tel. 225063129. Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst. 4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členského státu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavce tohoto článku).
 16. Obsah zobrazující nahé osoby, zejména mladší 18ti let, či obsah erotického charakteru, je na Rajče povoleno umisťovat pouze do soukromých alb; ostatní ustanovení těchto pravidel, zejména zákaz umísťovat na Rajče pornografický obsah nebo obsah neoprávněně zasahující do práva na ochranu osobnosti třetích osob, zůstávají i v takovém případě nedotčena. Pro rozlišení pornografie a erotiky můžete využít např. definici na Wikipedii či rozbor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání .
 17. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů jeho služby. Provozovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu obsahu ukládaného nebo šířeného uživatelem v rámci služby. V případě, že by tento obsah mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy provozovatele, je provozovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření anebo ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený uživatelem v rámci služby, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.
 18. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Rajče je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli ukončit, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.
 19. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Rajče.
 20. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Rajče.
 21. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů. Služba neslouží jako bezpečná úschovna dat a uživatelům je doporučeno si nahrávaný obsah zálohovat na bezpečném místě.
 22. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Rajče uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí odeslanou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data odeslání. V případě ukončení z důvodu porušení těchto pravidel může být ukončení služby či její dočasné znepřístupnění provedeno bez dalšího, aniž by musel být uživatel předem informován. Uživatel může svůj účet na Rajče kdykoliv zrušit.
 23. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí českým právem. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 24. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 25. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro uživatele návštěvníky Rajče závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.