Pravidla

 
 1. Provozovatelem internetové služby www.rajce.idnes.cz, jejích variant a obslužných počítačových programů (dále „Rajče“ nebo „služba“), je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 453 13 351, DIČ: CZ45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“).
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek Rajče a služeb Rajče se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek Rajče (dále také jen „uživatel“), který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám podle svých smluv s dodavateli jeho služeb.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služby Rajče (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky služby. Za tímto účelem povede provozovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.
 5. Uživatel je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 6. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 7. Registrace není zpoplatněna.
 8. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem Rajče a to kliknutím na příslušné tlačítko.
 9. Provozovatel umožní uživateli uložení, zpracování a sdílení jím uloženého obsahu stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Za ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá uživatel.
 10. Uživatel ukládá obsah na Rajče do alb, které se může skládat z 1 až 1 000 položek obsahu. Uživatel je oprávněn si zvolit při vytvoření alba režim jeho zobrazení na Rajče, a to buď a) režim běžný, kdy je album přístupné všem, b) režim skrytý, kdy je album přístupné pouze po zadání jeho přesné adresy, c) režim zakódovaný, kdy je album přístupné pouze po zadání správného kódu určeného uživatelem, který album vytvořil a d) režim 18+, kdy je album zpřístupněno pouze tomu, kdo potvrdí, že mu je minimálně 18 let. Režim zobrazení jím uloženého alba je uživatel oprávněn kdykoliv změnit.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit album, které obsahuje obsah nevhodný pro mladistvé (zejména erotický obsah), do režimu zobrazení 18+.
 12. Uživatel tímto provozovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nebude Rajče využívat pro podnikatelskou činnost. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing apod.). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by omezoval v užívání služby další uživatele či jinak omezoval poskytování služby. Uživatel zejména nesmí server, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 13. Uživatel Rajče souhlasí s tím, že na Rajče umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím služby Rajče a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím Rajče nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
 14. Na Rajče tedy není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky) a dobré mravy.
 15. Obsah zobrazující nahé osoby, zejména mladší 18ti let, je na Rajče povoleno umisťovat pouze do soukromých alb  chráněných kódem; ostatní ustanovení těchto pravidel, zejména zákaz umísťovat na Rajče pornografický obsah nebo obsah neoprávněně zasahující do práva na ochranu osobnosti třetích osob, zůstávají i v takovém případě nedotčena.
 16. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů jeho služby. Provozovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu obsahu ukládaného nebo šířeného uživatelem v rámci služby. V případě, že by tento obsah mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy provozovatele, je provozovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření anebo ukončit poskytování takové služby příslušnému uživateli. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený uživatelem v rámci služby, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.
 17. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na Rajče je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli ukončit, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.
 18. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů Rajče.
 19. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání Rajče.
 20. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 21. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Rajče uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní od data doručení. V případě ukončení z důvodu porušení těchto pravidel může být ukončení služby či její dočasné znepřístupnění provedeno bez dalšího, aniž by musel být uživatel předem informován. Uživatel může svůj účet na Rajče kdykoliv zrušit.
 22. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí českým právem. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 23. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 24. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro uživatele návštěvníky Rajče závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.