thomas211
Jednu jarní neděli jsme se vydali podel řeky Úslavy do Koterova. Koterov je v současné době součást města Plzně. Její náves plná historických, vesnických stavení je rozhodně zajímavá...#města#architektura
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 5 zobrazení
kreditka
 • minulou neděli
 • 8 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
trempoviny
Po sobotním vítání jara s kamarádským posezením u ohně jsem pak o první jarní neděli sám pokračoval putováním cca 20 km z Uhříněvsi do Kyjí. Krajinu i mě pokropil jarní déšť, ale byla pohoda.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.3.2021
 • 335 zobrazení
atana
Druhý chlapecký skautský oddíl – Dvojka Příbram.
Pojďte s námi vítat Jaro 21.3. 2004
The second boy scout troop – Two Pribram.
Come with us to welcome Spring. 21.3. 2004

„Pojďte s námi Vítat Jaro – akce vydařená i deštěm kropená.
21 Března, 2004, Neděle

Tato akce pro veřejnost byla plánována již od Ledna. Povolení od úřadů bylo včas, příslib pomoci od skautských oddílů a Roverského kmene taky. Vše se schylovalo k 21.3. 2004, vše připraveno.
V krásnou Jarní neděli, provázenou deštivými přeháňkami, se na náměstí 17. Listopadu, scházejí zástupci skautských oddílů : Brdská smečka, skautky ze čtvrtého dívčího oddílu – Amazonky a druhý chlapecký oddíl Dvojka. Jen někteří členové z Roverského kmene na svůj slib pomoci jaksi zapomněli, pouze sestra Bublina svým Baluem – házecí lev -, zachránila jeho čest.
Tak se z deseti připravených atrakcí pro veřejnost podařilo uskutečnit pouze : přetahovaná, hod na Balua, kreslení na chodníky, kreslení na destičky a chůze na chůdách. Další atrakce pro nedostatek lidiček z řad roverů nebylo možno uskutečnit, škoda.
V areálu Nového rybníka zase pátý skautský oddíl – Blesk, připravil provazovou lávku, pavoukodromy, lukostřelbu a jiné dovednostní hry, vše bylo velice zdařilé.
Od 13 hodiny odpolední do 17 hodiny podvečerní se akce Pojďte s námi Vítat Jaro, zúčastnilo z řad obyvatelstva, odhadem na 100 lidiček, z toho 80 z nich byli děti.
Každý získal koně a pár upomínkových předmětů.
Potom mohl navštívit Nový rybník a vyzkoušet si dle svého výběru nějakou dovednost, nebo se mohl podívat do středověkého sklepení a skautské klubovny Amazonek a Dvojky ve staré Příbrami.
Na Nový rybník přišlo odhadem 50 lidiček a do klubovny 40 lidiček.
Na závěr bych Poděkoval městskému úřadu Příbrami za umožnění uskutečnit tuto akci, dále mé Poděkování patří oddílům : Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka a sestře Bublině z Roverského kmene.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa
Veškeré stížnosti nebo připomínky, mi sdělte. Děkuji.

Dodatek :

Člověk je zde od toho, aby dělal chyby a žil v přesvědčení že se mu nemohou stát.
L.H.Ježek

Mojí drobnou chybou, při přípravě této akce bylo že jsem se spoléhal na větší účast Roverského kmene ( mládež od 15 let , sdružená mimo skautské oddíly, mají svůj vlastní program a náplň ).
Dvakrát jsem se s nimi setkal kde přislíbily pomoc i přípravu jednotlivých disciplín. Na druhé schůzce neměli žádnou otázku, žádost či prosbu k připravované akci.
Snad jsem mněl víc přesvědčovat nebo přímo úkolovat. To jsem však neměl a ani nebudu mít nikdy v úmyslu. Roveři a Rangers jsou ve věku kdy dobré slovo i rada, mohou být všelijak přijati.
Nic nezkazily a také si zaslouží Poděkování za pomoc při pořádání akce. Někteří jsou členové oddílů, kteří se účastnily akce.
Další chybou bylo špatnější počasí, to odradilo více lidí k účasti, ale počasí nelze ( zatím ) ovlivnit.
Propagace akce byla dle mého názoru dobrá - vynikající, letáky v počtu tří set kusů roznesly členové oddílů Dvojky a Amazonek. Dále příjemná propagace byla i v měsíčníku KAHAN v týdeníku PERISKOP i v rádiu, zato jim patří též Poděkování.
Hodnotit ekonomickou stránku nelze, nebyl zde cíl vydělat.
Co se týká bezpečnosti účastníků i pořadatelů, tak svůj úkol na mou žádost, plně splnila pouze Policie ČR, jejich hlídka byla k často vidění během pořádání akce. Zato „Policisté“ z Městské policie se vůbec neukázali. I když jsem přecházel z náměstí na Nový rybník a pak do klubovny na Děkanství, nezahlédl jsem ani jejich vozidlo nato je samotné. ( poznámka autora : zaparkovat špatně auto, tak by tam byli hned ). Naskýtá se otázka – proč je platit stále z našich daní.
Dovolím si zde napsat názory spolupořadatelů akce. Akce se nám líbila a splnila svůj cíl.
Být stále v povědomí širé veřejnosti. I když počítač i televize nebo mírná lenost mnohé děti nepustily ven. Díky všem kteří přišli.

Co říci závěrem :
Že další rok 2005 a jaro na nás čeká. Toto byla první zkušenost. A další VÍTÁNÍ JARA, by mnělo být lepší.
Ještě jednou Děkuji všem za účast a za pomoc při přípravě a při vlastní účasti na akci
Pojďte s námi Vítat jaro.

"Come with us Vítat Jaro - an event that was successful and sprinkled with rain.
March 21, 2004, Sunday

This event for the public has been planned since January. Permission from the authorities was timely, a promise of assistance from scout units and the Rover tribe as well. Everything was approaching on March 21. 2004, everything ready.
On a beautiful Spring Sunday, accompanied by rain showers, representatives of scout units meet in the square on November 17: Brdská smečka, scouts from the fourth girls 'section - Amazons and the second boys' section Dvojka. Only some members of the Rover tribe had somehow forgotten their promise to help, only Sister Bublina with her Balu - the throwing lion - saved his honor.
Thus, of the ten attractions prepared for the public, only one was completed: a tug-of-war, a throw at Balua, drawing on sidewalks, drawing on tiles and walking on stilts. Another attraction for the lack of people from the ranks of rovers could not be realized, a pity.
In the area of ​​Nový rybník, the fifth scout unit - Blesk, prepared a rope bridge, spider-trees, archery and other skill games, everything was very successful.
From 1 pm to 5 pm, the Come Come with Us Welcome Spring event took part in the population, an estimated 100 people, 80 of whom were children.
Each received a horse and a few souvenirs.
Then he could visit Nový rybník and try some skill of his choice, or he could look at the medieval cellars and the scout clubhouse Amazonek and Dvojka in old Příbram.
An estimated 50 people came to Nový rybník and 40 people to the clubhouse.
In conclusion, I would like to thank the Příbram Municipal Authority for making this event possible, and my Acknowledgments belong to the sections: Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka and sister Bublina from the Rover tribe.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
Let me know any complaints or comments. Thank you.

One is here to make mistakes and live in the belief that they cannot happen to him.
                                                                                                                              L.H.Ježek

My small mistake in preparing this event was that I relied on the greater participation of the Rover tribe (young people from the age of 15, associated outside the scout units, have their own program and content).
I met them twice where they promised to help and prepare individual disciplines. At the second meeting, they had no question, request or request for the planned event.
Perhaps I should have persuaded or tasked more. But I didn't and never will. The Rovers and Rangers are at an age when good words and advice can be accepted in all sorts of ways.
They did not spoil anything and also deserves Thanks for help in organizing the event. Some are members of the sections who participated in the event.
Another mistake was bad weather, it discouraged more people from participating, but the weather cannot (yet) be influenced.
The promotion of the event was, in my opinion, good - excellent, leaflets in the number of three hundred copies distributed by members of the Deuce and Amazon divisions. There was also a pleasant promotion in the monthly KAHAN in the weekly PERISKOP and on the radio, but they also own Thanks.
It is not possible to assess the economic side, there was no goal to earn.
As for the safety of participants and organizers, only the Police of the Czech Republic fully fulfilled its task at my request, their patrol was often seen during the event. On the other hand, the "Police" from the City Police did not show up at all. Even though I was moving from the square to Nový rybník and then to the clubhouse at Děkanství, I did not even see their vehicle afterwards. (author's note: park the car wrong, so they would be there right away). The question arises - why still pay them from our taxes.
I would like to write the opinions of the event's co-organizers here. We liked the event and fulfilled its goal.
To be constantly known to the general public. Although the computer and the television or mild laziness did not let many children out. Thanks to everyone who came.

What to say in conclusion:
That next year 2005 and spring awaits us. This was the first experience. And another WELCOME SPRING should be better.
Thanks again to everyone for their participation and for their help in preparing for and participating in the event
Come with us to welcome spring.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2020
 • 60 zobrazení
camel2
Aron hlídá, holky mu kradou kosti a tak všeobecně pohoda
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 19.5.2019
 • 36 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
camel2
Jinde sněžilo, u nás svítilo slunce ale chladno bylo. Smečka si to ale užívala .
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 5.5.2019
 • 43 zobrazení
vyletyjonas
Sešli jsme se už po osmnácté, aby nás Pavel Hrubý provedl Prokopským údolím pokaždé jinak. Počasí objednal jako vždy pěkné a pozesezní u Fandy Ve skalách nemělo chybu. Fanda a Pavel museli nanosit proviant na zádech, abychom si při buřtech a pivu užili jarní neděli. Patří jim veliký dík. Bylo nás 40 + batole a pes, ušli jsme 6 km, foto Jarka
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 7.4.2019
 • 74 zobrazení
ovyt
Jen šest se nás vydalo o první jarní neděli na výlet do Českého středohoří. Z Kravař jsme vyrazili jednak na procházku obcí (mj. kostel a Vísecká rychta - oboje, bohužel, zavřené) a hned poté i na procházku podél Bobřího potoka k zdejším vodopádům. Cesta díky nedávné vichřici trochu s překážkami, ale dalo se. Všude také spousta bledulí a cíl po 15-ti kilometrech v Horní Polici. Propozice zde: www.ovyt.cz/nase-akce2/k-bobrim-vodopadum/
více  Zavřít popis alba 
 • 24.3.2019
 • 57 zobrazení
charlottenstern
pro nás obě velmi nárčný návrat po 2 letech do sedla

ale věřím v dobré pokroky
více  Zavřít popis alba 
 • 18.3.2019
 • 96 zobrazení
lblanka
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • 22.4.2018
 • 26 zobrazení
pavla-s
 • 2.5.2017
 • 22 zobrazení
ivatko
Krásná jarní neděle zve na cyklovýlet. Tentokrát za jarem na Kyjovsko. Slunce nad námi, slunce v duši - krása :o) Poznáváme Bukovanský mlýn, sklepní uličky v Šardicích a Hovoranech, na závěr jsme krátce navštívili zámek Milotice a v Kyjově skvělý Kyjovský pivovar. Účastníků 12, na mém tachometru 64km.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2017
 • 85 zobrazení
ivatko
Nádherná jarní neděle a my opět na kolech. Tentokrát za rozkvetlými mandloněmi do Hustopečí a na exkurzi do Kurdějovského kostela. Počasí luxusní, partička taky, zážitků plno, někteří ztraceni a znovu nalezeni, srandy kopec :o) účastníků 13 a v mých nohách 69 km.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.4.2017
 • 92 zobrazení
pavelka123
Nouzová kolonie "Kostivárna" za světla i za dne, v předjaří i na jaře, za podvečerního šera, tmy i vonné jarní neděle...domečky, střechy, kočky, auta z dob minulých a vše zahaleno v květu...
více  Zavřít popis alba 
 • 20.4.2016
 • 212 zobrazení
heleho
 • 4.4.2016
 • 110 zobrazení
huhulak8
konečně se udělalo hezky, tak jsem se šel projít ... poletovali okolo dva žluťásci, ale nesedli a sotva jsem stihl v rychlosti pár cvaků pro důkaz ...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
28 komentářů
 • 27.3.2016
 • 63 zobrazení
brondo
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
47 komentářů
 • 14.2.2016
 • 132 zobrazení
paisr
2 komentáře
 • 19.4.2015
 • 42 zobrazení
Reklama