Hledání: Schůzka 19.ledna 2011

Pro dotaz Schůzka 19.ledna 2011 jsme našli 46 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
📅 Naplánujte
celý nový rok.

Využijte 30% slevu na všechny kalendáře!
Kód: Kalendare2021
Kalendare2021
221mravenecci
 • 19.1.2015
 • 73 zobrazení
bilydelfin21
 • 19.1.2011
 • 39 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
atana
Hvězdná cesta s Jaroslavem Foglarem.
31. 1. – 1. 2. 2020

Je poslední odpoledne v měsíci Lednu, který nám připomíná spíš větrné Jaro. Vítr je docela silný a změnil několik plánů na dnešní schůzku 19. přední hlídky Royal Rangers – Příbram.
Sešlo se nás celkem patnáct, šest chlapců, šest dívek a tři vedoucí.
První náš počin byl na nedalekém plácku mezi domy, kde hrajeme první hru s názvem:
Podepiš svou planetu. Hráči mají ve dvojici za úkol podepisovat lístečky s názvy planet a při tom držíce se za ruce, musí být na pozoru před vesmírnými piráty, kteří by je mohli připravit o bod.
Hra byla zdárně ukončena a oddíl se odebral i s veškerou batožinou do klubovny. Zde v našich prostorách zavládla Vesmírná cesta skrz záludné otázky, je to vlastně edukativní hra.
Chlapci a dívky hrají proti sobě, na herním plátně je Vesmírná cesta, střídavě odpovídají chlapci a dívky na otázky z odborky Astronomie. Odpovědi jistě znají z několika předešlých schůzek a výprav. Avšak je vidět velké rozdíly ve znalostech.
Vítězí budoucí kosmonauti – chlapci z kmene Bobrů.
Co následuje dál? Čtení z Písma, beseda nad slovem a vyběhnutí z klubovny ven do ulic za hrou.
Když má být dnes to večerní čtení z knih Jaroslava Foglara, tak hra je opět z dílny bratra Jestřába. Hoši od Bobří řeky jistě znali souhvězdí a věděli jak podle nich určit sever, tak i naši chlapci a dívky již na setmělém místě za městem určovali základní souhvězdí na noční obloze a nejen na ní.
Po návratu do klubovny nadešel malý čas na přípravu večeře, zapojili se do vaření všichni, někdo rozbaloval, jiný vkládal chléb do sendvičovače a další již jej něčím dobrým obkládali. Uvařil se klubovní čaj a večeře byla hotová. Jak nám chutnala.
Po takovém hodování je nutné vše uklidit, zamést a vynést smetí. Hotovo, uděláno.
Do dveří vchází bratr Dan Kolinger, přivítání s ním je srdečné. Bude nám předčítat z knihy Stínadla se bouří, od Jaroslava Foglara.
Ve velkém sály sborových místností je již vše připraveno k četbě. Čtený příběh nás zavedl do pohnutých dob úzkých uliček, setmělých oken a rozzářených lamp. Můžeme zas na nejeden okamžik prožívat ten příběh Rychlých Šípů ve Stínadlech.
Krátce po půlnoci, usínáme a necháváme si zdát ten skvělý příběh dnešního dne znovu.

Je ráno prvního dne nového měsíce Února, probouzíme se skoro do Jarních dní, už brzo zazní píseň skutečného Jara. Teď nás čeká pořádná práce, zabalit si věci do batohů, provést hygienu, nasnídat se, uklidit v klubovně a v hlavní sborové místnosti, nechat zaznít kmenové pokřiky, rozloučit se, abychom se mohli opět sejít.

Druhý ročník čtení je již minulostí, kterou připomene několik fotografií a oddílová kronika.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Stellar Journey with Jaroslav Foglar.
January 31 - February 1, 2020

It's the last afternoon of January, which reminds us more of a Windy Spring. The wind is quite strong and changed several plans for today's meeting of the 19th Royal Rangers - Pribram.
We met a total of fifteen, six boys, six girls and three leaders.
Our first achievement was on a nearby square between houses where we play the first game called:
Sign your planet. Players are tasked with signing cards with planet names while holding hands, they must be wary of space pirates who could deprive them of a point.
The game ended successfully and the club went with all the baggage to the clubhouse. Here in our space the space journey reigned through tricky questions, it is actually an educational game.
Boys and girls are playing against each other, the Space Route is on the screen, boys and girls alternately answer questions from the Astronomy expert. They certainly know the answers from several previous meetings and expeditions. However, there are big differences in knowledge.
The future cosmonauts are winning - the boys from the Beaver tribe.
What happens next? Reading from Scripture, discussion over the word and running out of the clubhouse out into the streets for the game.
If it is supposed to be an evening reading from Jaroslav Foglar's books, the play is again from the workshop of brother Jestrab. Boys from Beaver River certainly knew the constellation and knew how to determine the north, and our boys and girls already in the dark place outside the city determined the basic constellation in the night sky and not only on it.
After returning to the clubhouse, it was time to prepare dinner, everyone was involved in cooking, unpacking someone, putting the bread in a sandwich, and others already wrapped it in something good. Club tea was brewed and dinner was ready. How she tasted.
After such a feast it is necessary to clean up, sweep and take away garbage. Done, done.
Brother Dan Kolinger enters the door, welcoming him warmly. He will read to us from the book Shadows with a Storm, by Jaroslav Foglar.
In the large hall of the congregation rooms everything is ready for reading. The story read led us into the troubled times of narrow streets, dark windows and lit lamps. We can once again experience the story of the Fast Arrows in the Shades.
Shortly after midnight, we fall asleep and let the dream of this day dream again.

It is the morning of the first day of the new month of February, we wake up almost to Spring days, and soon the song of the real Spring will be heard. Now we have a lot of work to do, pack things in our backpacks, do hygiene, have breakfast, clean up in the clubhouse and the main church room, let tribal shouts sound, say goodbye so we can meet again.
 
The second year of reading is already a thing of the past, recalled by several photographs and a section chronicle.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2020
 • 37 zobrazení
sycfini
 • 19.9.2019
 • 19 zobrazení
skautky-holesov
 • 19.10.2012
 • 145 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
druzinkahousenky
 • 19.12.2017
 • 23 zobrazení
tomoftalmo
 • 19.10.2017
 • 75 zobrazení
opvkgh
Machanika kapalin - určení povrchového napětí vody odtrhávací metodou za použití experimentálního měřícího systému - senzor siloměr. Studium závislostizměny povrchového napětí na teplotě a druhu kapaliny.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.2.2014
 • 25 zobrazení
hopik
 • 19.10.2012
 • 38 zobrazení
beryvery
 • 22.9.2011
 • 13 zobrazení
anycka
Zcela minimalisticky zachycené některé okamžiky. Ale vždyť jsou ty svátky...
více  Zavřít popis alba 
 • 20.12.2008
 • 135 zobrazení
pandybrno
 • 22.9.2011
 • 21 zobrazení
vlkbc
 • 19.12.2014
 • 57 zobrazení
poutnici
oslavení Vánočních svátků v klubovně e se všemi z oddílu
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2006 až únor 2007
 • 181 zobrazení
druhyoddilnovyjicin
 • prosinec 2015 až leden 2016
 • 99 zobrazení
Reklama