bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • 30.9.2021
 • 149 zobrazení
baa94
Žehnání úrody a křest nového hasičského auta.
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 78 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
remira
Sváteční procházka z Vikštejna údolím Moravice
kolem papírenského náhonu do Zámku a parku Hradce nad Moravicí.
Weisshuhnův kanál, také nazývaný Papírenský náhon, je umělý vodní kanál z roku 1891. Postavil ho průmyslový továrník Carl Weisshuhn pro dopravu vody a dřeva do nově budované papírny.
Kanál měří 3,5 km a jsou na něm vybudovány dva akvadukty a tři tunely. Je vytesán v tvrdém skalním podloží a stále funkční. Pro výrobu byl využíván až do roku 1966.
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 29.9.2021
 • 451 zobrazení
nawostro
První hraní pro veřejnost v novém složení kapely po roce a sedmi měsících nucené přestávky kvůli covidu, úrazu a ukončení činnosti tří členů kapely, ze zdravotních a rodinných důvodů
Více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2021
 • 11 zobrazení
lukinho77
1. Vysoký Ostrý
2. Buková hora
3. Fláje
4. Rýchory z Maršova
5. Pec - Obřák - Sněžka - Luční - Bufet - Severka - Pec - Lučiny - Černohorské rašeliniště - Janské Lázně
6. Rýchory ze Stachlu
7. Pomezky na kole z Trutnova
8. Modrava - Březník - Modrava - Javoří pila
9. Zhůří a paseky u Křemelné
10. Modrava - Javoří pila - Poledník - Oblík - Modrava
11. Nová Hůrka - jezero Laka - Polom - Železná Ruda
12. Černé a Čertovo jezero
13. Javorná - Šukačka - Můstek - Pancíř - Železná Ruda
14. Chata Rovina - Březník - údolí Křemelné - Zadní Pajše - Přední Pajše - Velký Babylon - Chata Rovina
Více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 28.9.2021
 • 109 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
dodo66
 • 28.9.2021
 • 37 zobrazení
voroshagyma
Přestože jsem měla auto spravené provizorně,daly jsme to tam i zpět a ještě s odbočkou na naši oblíbenou Hartu a Kružberk.
Co se samotné výstavy týká,tak zázemí,občerstvení i parking na jedničku s hvězdičkou.
Atmosféra ....tož já mám vždycky s kým pokecat .Posuzování takové,že se v tom nevyznal nikdo.Ani po staru,ani po novu....holt každý má jiný styl.Co se mi ovšem líbilo,že pan rozhodčí od loveckých psů zachoval dekórum a stejně tak jako na jejich akcích,tak i zde každému podal ruku,což samozřejmost nebývá.
S Hromčiným výkonem jsme byla ovšem nadmíru spokojená,byť se vůbec neumístila.Místo toho si ale užila blbnutí s malým "Kikim" -Kristiánkem od paní Nepožitkové z Krnova,která pro změnu při řeči s mámou zmínila Cvilínské schody,což mě zaujalo.
Prostě vždy se najde někdo,s kým se dá bavit a dovědět se o zajímavých akcích.
Taky s paní Nohejl jsem prohodila pár slov,neboť se známe z Frýdku.Jiní přátelé byli jinde,nebo doma.
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2021
 • 36 zobrazení
otabr
Nová krásná trať,super
Více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 411 zobrazení
fotograf-milan-svoboda
#lidé#kultura#události#zábava

V Nových Hradech se uskutečnil Jihočeský kytarový festival. Jeden z koncertů se uskutečnil i v rakouském městečku Weitra. Jeden večer se uskutečnil i koncert Pražského kytarového kvarteta, další Flaco de Nerja Quartett.
Více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2021
 • 106 zobrazení
sochorovi-rodina
Tradiční návštěva u babičky v Novém Strašecí.
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 34 zobrazení
mskamaradnoveveseli
Děkujeme Verči a Františkovi Chlubnovým za pečení pizzy v hliněné peci, panu Šimůnkovi z farmy MIDORI za účast na našich trzích a Káti Klimešové za pořízení fotek☺. Poděkování patří také hasičům z Újezda a z Nového Veselí za zapůjčení stanů pro tržiště a ZD Novoveselsko za poskytnutí balíků slámy pro dekoraci ☺.
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.9.2021
 • 147 zobrazení
bikovec
Cesta do okolí Mikulova, rozhledna Slunečná, Vrbic a Nového Poddvorova #koníčky#rodina_přátelé#příroda#cestování#krajina
Více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 26.9.2021
 • 198 zobrazení
fotohruska
Energetické Třebíčsko ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč, Energoregionem 2020 a Občanskou bezpečnostní komisí uspořádalo kulatý stůl s francouzskou společností EdF ve středu 22. září v aule Střední průmyslové školy Třebíč. Přítomné přivítal Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko. Důvodem uspořádání diskuze u kulatého stolu bylo seznámení se s nabídkou technického projektu pro výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech a představy managementu společnosti EdF o vzájemné spolupráci při výstavbě nových bloků s regionem a českými firmami.
Více  Zavřít popis alba 
 • 25.9.2021
 • 78 zobrazení
cryingboys
Vítám Vás zde ctěný pane, dovolte abych se představila, mé jméno se Romanelka. Kromě poskytování sexuálních služeb jsem zde, abych vám v rámci budoucí přehlednosti sdělila pokyny při tvorbě názvu nových alb. "Takto bude vypadat název alba prvního zadávajícího 2021Romania-1 , další dle pořadí následujícího alba jen mění koncovou číslici případně název, rok konání je vždy na prvním místě" Dále zde mohu rovněž sloužit pro vaši vzájemnou komunikaci při zadávání alb apod. Vaše virtuální společnice R.
Více  Zavřít popis alba 
 • 25.9.2021
 • 13 zobrazení
obecmackov
26.07.2021
Více  Zavřít popis alba 
 • 24.9.2021
 • 16 zobrazení
monikash
Muzeum vystavuje fotografie boskovického ghetta a stolní hry
Ve čtvrtek 23. září 2021 v 17 hodin byly v sále Muzea regionu Boskovicka zahájeny hned dvě výstavy. První nazvaná Řekni synagoga, jenž je zaměřená na dobové fotografie z židovského ghetta, které pořídil muzejní fotograf Vladimír Miloš Bláha v druhé polovině 20. století a Kamil „Vočko“ Altrichter, zastupující střední generaci Boskovických fotografů, který se rovněž zabývá fotografováním židovského ghetta. Výstavu uvedla nová koordinátorka akcí a výstav, náměstkyně ředitele Taťána Bártová Pavelková. Kurátorkou výstavy je Alice Hrbková, která moderovala svoji část výstavy. Jelikož pan Bláha v roce 2018 zemřel, poutavě zavzpomínala Helena Janíková na jeho působnost v muzea. Na svého otce zavzpomínal i fotografův syn Aleš Bláha, který na vernisáži vystupoval coby člen Blanenského jazzového seskupen Šnek. Výstava se uskutečnila za podpory Nadačního fondu obětem holokaustu, rodiny Vladimíra Miloše Bláhy, která poskytla osobní předměty pana Bláhy a Kamila Altrichtra, který poskytl svoje fotografie.
Druhá výstava nazvaná Pojďme si hrát je věnovaná stolním i „kobercovým“ hrám a hlavolamům a uvedla ji její kurátorka Markéta Malachová. Vidět a zahrát si můžete hry od ALBI, Děláme to pro děti a Pagana. Byl tu i legendární Ježek v kleci, který asi neobsahoval létající kolo Jana Tleskače a předrevoluční Logik či Rubikův had. Většinu vystavovaných her si můžete v muzeu i zakoupit. Na výstavě se podílelo i Městské muzeum a galerie ve Svitavách.
Pokud jste to dnes nestihli, tak se nemusíte bát, že vám výstavy utečou. Obě výstavy budou trvat do 18.4.2022, takže se zde můžete inspirovat na blížící se Vánoce a vybrat některou z her.
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 39 zobrazení
coloraaa
Takzvaná Aschbergská věž se nachází na trase evropské dálkové turistické stezky Eisenach-Budapešť hned vedle ubytovny mládeže a přímo na hranici s Českou republikou. Na trampa čeká 35 metrů vysoká uzavřená věž. Schody vedou na vyhlídkovou plošinu s panoramatickým výhledem na Sasko, Čechy, Bavorsko a Durynsko: Fichtelberg a Keilberg na východě, Kaiserwald a Český les na jihu, Fichtelgebirge a Francký les se Schneebergem, Ochsenkopfem a Kornbergem na západě a Kuhberg a Auersberg na severu. Při dobré viditelnosti máte fantastický panoramatický výhled na Šumavu nebo Lipsko. Od března 2017 se hosté uvnitř věže mohou při pohledu na nově nainstalované informační tabule dozvědět více o historii, přírodě, tradici a rukodělném umění Klingenthalu.
Nadmořská výška: 917 m n. M NN
Výška věže: 31,91 m
Výška plošiny: 26,64 m
Počet stupňů 154
Byla postavena v letech 1998/1999 na základě myšlenky Otto Hermanna Böhma z roku 1894.

I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 112 zobrazení
msknappova
Děti z Kytiček dostaly nového kamaráda. Je to zlatá rybička, která je ve třídě součástí koutku živé přírody. Děti ji hezky přivítaly. Moc dobře poslouchaly, když jim paní učitelky vysvětlovaly, že se musíme o takového kamaráda starat, a samy hlásí, že je třeba rybku nakrmit. Rády při tom pod dozorem pomáhají. Ráno se s ní některé děti vítají a odpoledne loučí. Rybičce se v Kytičkách zatím daří a možná k ní časem přibyde i další kamarád, aby jí nebylo smutno. Bez kamarádů by nám v životě přece také nebylo veselo.....
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 79 zobrazení
hazena-horka
18.09.2021 1.kolo mladší žactvo LOK

TJ Sokol Horka nad Moravou – TJ Senice na Hané 14:8 (8:6), Shot out 4:1

Prvním utkáním v Senici na Hané jsme otevřeli sezónu mladšího žactva. Prvních 15 minut osobní obrany jsme se spíše hledali a zastřelovali. Škoda, že jsme nevyužili výhod našich hráčů a nechali tak více prostoru soupeřům, kteří nás trestali pro nás zbytečnými brankami a tím, že jsme měli navíc to mrzelo dvojnásobně.

V shot-out náš brankář Milan Dokoupil skvěle nahrával, v brance také pár soupeřových střel skvěle vymazal, ale střelecky úspěšní jsme byly bohužel jen ve 4 případech.

Do druhé části jsme šli s cílem tvrdé obrany a úspěšným zakončováním. První cíl se nám velmi podařil /2 obdržené branky za 20minut/, ale v útoku to bylo už chabé. Plno neproměněných střel a také malá snaha hráčů i hráčky se prosadit a vzít zodpovědnost na sebe. No, je stále co zlepšovat.

Je potřeba pochválit celé družstvo za celkový dojem a také nového hráče Alexe Sladkého. Hráč k nám přestoupil z Prostějova a ihned se zapojil po prvním tréninku do zápasu. Přejeme hodně úspěchu a radost ze hry…

Sestava a branky: Rusler Martin 7/0, Jenš David 3/0, Vánský Radim 1/0, Niessner Matyáš 0, Tinklová Veronika 0, Fiala Adam 0, Herold Tomáš 0, Rusler Lukáš 0, Šrot Sebastián 0, Sladký Alexandr 0, Brankář: Dokoupil Milan 3/0 63,6%
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 60 zobrazení
kockysos
15.5.2021 - Oznamovatelé z Prušánek přivezli kočku se 4 koťaty, které jim porodila na zahradě v kůlně. Jsou to kocourci Rufus a Frodo a kočičky Adinka a Žofka. 20.9.2021 - Žofka může do nového domova! Je to kotě, dovádivé, hravé a potřebuje podobně starého kamaráda nebo může odejít s kotětem od nás.
Více  Zavřít popis alba 
 • 22.9.2021
 • 48 zobrazení
Reklama