Hledání: škola

Pro dotaz škola jsme našli 59 469 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
opbb
MHD zastávka pro trolejbusy směr Východní nádraží, Kylešovice - Bílovecká a Škola (linka 221) anebo pro autobusy MHD směr Otice, Globus, TEVA, Chvalíkovice.
Linky T-Bus 201, 204, 206, 207, 210 a 221.
Linky Bus 219 a 228.
Více na webu: https://www.mdpo.cz/index.php/cs/jizdni-rady
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 8 zobrazení
opbb
MHD zastávka pro trolejbusy a autobusy směr centrum, zastávky Dolní náměstí, Divadlo, Jaktař, Nemocnice, Englišová, Městský hřbitov (jen Bus 219). Dále Prasková, Východní nádraží, Kylešovice - Škola (linka 221), Kylešovice SÚS (linka 213) a Komárov TEVA (linka 214) .
Linky T-Bus 205, 207, 208 a 221.
Linky Bus 213 a 214.
Více na webu: https://www.mdpo.cz/index.php/cs/jizdni-rady
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 8 zobrazení
opbb
MHD zastávka pro trolejbusy a autobusy směr centrum, zastávky Dolní náměstí, Divadlo, Jaktař, Nemocnice, Městský hřbitov (jen Bus 219). Dále Prasková, Východní nádraží, Kylešovice - Škola (linka 221).
Linky T-Bus 205, 207, 208 a 221.
Linky Bus 219 a 230 (TESCO Bus).
Více na webu: https://www.mdpo.cz/index.php/cs/jizdni-rady
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 4 zobrazení
jirka-suchomel
Ve školní zahradě Masarykovy školy je umístěno sousoší prvých dvou československých prezidentů T. G. Masaryka a Eduarda Beneše, které má velmi pohnutou historii. Autor tohoto dvousoší akademický sochař Václav Šára z Příbrami byl se svou zakázkou hotov po polovině roku 1938. Sousoší bylo koncem září připraveno ve Štětí k slavnostnímu odhalení v Bezručových sadech dne 28. října na paměť 20. výročí trvání Československa. Jelikož ale počátkem října došlo k odtržení českého pohraničí, tedy i k obsazení města Štětí německou armádou, bylo odhalení zmařeno a českoslovenští vojáci narychlo odvezli sochařské dílo do neobsazeného Mělníka a tam přečkalo válku zakopané v jedné pile na předměstí Šopka. Po válce bylo vykopané sousoší podruhé připravováno k odhalení v r. 1948, ale také k němu nedošlo kvůli únorovému komunistickému převratu. Sousoší leželo dalších 20 roků ukryté ve skladě stavebnin ve Štětí. Opravdu vztyčeno a odhaleno bylo, ovšem za plotem ve školní zahradě, teprve při třetím rozpačitém pokusu 28. října 1968, v období dozvuků Pražského jara. Po srpnové okupaci spřátelenými vojsky, roku 1970 socha opět v tichosti zmizela na další dlouhé roky. Snad její zatím poslední odhalení 7. března 1990, 140 let od Masarykova narození, už bylo definitivní a trvalé.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 11 zobrazení
atana
Poslední Květnová.
Poslední Květnová schůzka se uskutečnila,
v pátek 29.5. 2020. Krásné slunečné odpoledne nám přálo. Byli jsme a budeme zaopatřeni takovýmto počasím stále.
Opět je nás víc než dost a dokonce přišla nová sestra, Adélka.
Bobrů je sedm, Lišek je dnes o něco míň jen čtyři.
Na úplném začátku, luští chlapci a dívky krátkou šifru v Morseovce.
Následuje nástup a hlášení náčelníků kmenů.
V přesný okamžik – teď – jdeme k zábradlí u školního schodiště a soutěžíme ve vázání lodní smyčky. Kupodivu to jde všem a komu hůř, tak tomu pomáhají druzí. V nedalekém parku mezi domy máme vzrostlé stromy, Břízy s pořádně silným kmenem. Na nich naše, děti cvičí další uzel Ambulanční smyčku.
Na kmeny uváží lodní smyčky a uzlovačky spojí Ambulanční smyčkou. Je to pro chlapce trochu oříšek, spolupracovat a dokonce Michal z tohoto úkolu šplhal skoro až na vrcholek Břízy.
Nakonec se vše vydaří. Zde vítězí kmen Lišek. Sestavit rozstříhaných několik vět ve větru a zapamatovat si obsah textu, je skoro nad dětský rozverný stav.
Ale, tady zase bodují chlapci a vítězí. Věty si zapamatovali. Text byl zaměřen na První pomoc.
Po takovéto rušné části se přesouváme k prolézačkám a hrajeme tu několik her, v samotném závěru schůzky, přišlo na řadu slovo z Písma, o Mojžíšovi a Amálekovcích. Cestou ke škole hrajeme na Grizzlyho. Tato hra je u nás oblíbená a nikdy se neohraje.
Přesně v šest hodin se loučíme a rozcházíme se do svých domovů.
Atana

Last May.
The last meeting of May took place,
on Friday 29.5. 2020. We wished us a beautiful sunny afternoon. We have been and will continue to be provided with such weather all the time.
Again, there are more than enough of us and even a new sister came, Adélka.
There are seven beavers, Lišek is just under four today.
At the very beginning, the boys and girls solve the short code in Morse code.
This is followed by the arrival and report of the tribal chiefs.
At the exact moment - now - we go to the railing at the school staircase and compete in tying the boat loop. Surprisingly, everyone is doing worse and who is worse off, so others are helping. In the nearby park between the houses we have mature trees, birches with a really strong trunk. On them, our children practice another node Ambulance loop.
He considers the ship's loops for the logs and connects the knotters with an ambulance loop. It's a bit of a hassle for the boy to work together and even Michal climbed from this task almost to the top of Briza.
In the end, everything will work out. The Lišek tribe wins here. To compose a few sentences cut in the wind and memorize the content of the text is almost beyond a child's playful state.
But, here the boys score again and win. They memorized the sentences. The text focused on First Aid.
After such a busy part, we move to the climbing frames and play several games, at the very end of the meeting, it was time for a word from the Scriptures, about Moses and the Amalekites. On the way to school we play Grizzly. This game is popular with us and will never play.
At exactly six o'clock we say goodbye and leave for our homes.
Atana
více  Zavřít popis alba 
 • v pátek
 • 27 zobrazení
koumaci
 • v pátek
 • 16 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem a jeho okolím na okraji Českého středohoří a Krušných hor, při soutoku řeky Bíliny a Labe. Řeka Labe tvořila podle archeologických dokladů již v době kamenné vstupní bránu do Čech. První zmínka o osadě s celnicí je z r. 933. Zprava však pochází z falza z 13. stol. První ověřená zmínka je z l. 1056-57 a objevuje se v zakládací listině vyšehradské kapituly. Původní hrad , po němž se nedochovaly žádné stopy, stával na soutoku Bíliny a Labe, pravděpodobně někde v místě dnešní výletní restaurace Větruše. Podle jedněch pramenů povýšil ve 13. stol. Václav I. osadu na královské město, které bylo ještě do konce století opevněno. Podle jiných pramenů Ústí povýšil na město v r. 1260 Přemysl Otakar II. Město se řídilo magdeburským právem a využilo výhod, které mu potvrdil a rozšířil Jan Lucemburský. Za husitských válek bylo město dobyto husitskými vojsky vedenými Prokopem Holým. V 16. stol se město úspěšně rozvíjelo, dařilo se řemeslům a obchodu. Za 30leté války bylo město několikrát vypleněno a následná rekatolizace a germanizace byla příčinou dlouhotrvajícího úpadku. Před polovinou 19. stol. došlo ke splavnění Labe až do Hamburku a r. 1841 byla zavedena pravidelná lodní doprava a vybudována přístaviště. Dopravní význam Ústí zvýšilo vybudování železniční tratě z Prahy do Drážďan. Současně se v okolí začala rozšiřovat těžba hnědého uhlí. Dalšímu vývoji města přispělo zbourání středověkých i renesančních hradeb. Město se dále rozvíjelo budováním nových sídliš a průmyslových závodů(chemický, sklářský, strojírenský a potravinářský) . V r. 1872 byl postaven nový most přes Labe u Střekova a přibyla nová železniční trať do Teplic a dále do Chomutova. Do města byla zavedena tramvajová doprava, která spojovala závody, nová sídliště i připojené obce. Byla otevřena řada škol všech stupňů i zaměření a také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, divadla, muzeum a lázně s vodou s termálních pramenů. Hlavní církevní památkou je původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie vybudovaný kolem r. 1318 a několikrát poškozený, za husitských válek a na konci 2. světové války američany, po kterém zůstala věž kostela vychýlená o 207 cm. Nejstarším kostelem je kostel sv. Vojtěcha z r. 1186, přestavěný goticky v 15. stol. Na začátku 17. stol. se stal součástí dominikánského kláštera. V Bratislavské ulici stojí tzv. Červený kostel, novorománský kostel apoštola Pavla, vysvěcený v r. 1906. V centru města stojí novobarokní budova městského divadla z l. 1908-09. Městské lázně byly postaveny v historizujícím slohu z režného zdiva a s válcovou věží (1908). Expresionistickou architekturu zastupuje správní budova Spolku pro chemickou výrobu. Stavbu realizovala v l. 1929-30 dražánská firma Lossow a Kühne. Svého času se jednalo o největší budovu v ČSR. Ve stejné ulici stojí i stará správní budova, postavená v novogotickém slohu r. 1895, dnes sídlo Výzkumného ústavu anorganické chemie. Bohatství někdejších průmyslníků dokumentují jejich palácové vily, dnes využívané pro různé kulturní a společenské účely. V bývalé obecné škole, novorenesanční budově z r. 1876 sídlí Muzeum města Ústí nad Labem. Ze sochařské výzdoby města se zachoval kamenný krucifix, Ukřižování s klečící Maří Magdalenou z r. 1721. Na náměstí Míru je zrestaurovaná socha sv. Jana Paduánského z r. 1708. Z moderních staveb vyniká Mariánský most postavený v r. 1998. Nejstarším mostem je Bělský most přes Bílinu pod Větruší z r. 1719. K ústeckým dominantám patří výletní restaurace s rozhlednou, zv. Větruše, na kterou vede z města lanová dráha. Byla vybudována na skalním ostrohu na terase nad soutokem Bíliny a Labe, na přelomu 19. a 20. stol. Město po požáru v r. 2000 restauraci odkoupilo a nákladnou rekonstrukcí upravilo i okolí s NS, sportovním areálem, přírodním bludištěm atd. Téměř stotisícové město vzniklo sloučením 26 katastrálních území, rozdělěných do čtyř územních obvodů. V r. 1939 byl s Ústím sloučen Střekov, město s hradem vybudovaným v letech 1316-19 na ochranu labské cesty i města. R. 1903 byl dokončen kostel Nejsvětější Trojice a v letech 1922-35 bylo podle plánů Františka Vahaly vybudováno pod hradem labské zdymadlo, které umožnilo celoroční plavbu po Labi a Vltavě do Prahy. Romantické zříceniny hradu jsou vděčnou inspirací pro řadu umělců, především malířů. Městská část Krásné Březno, původně Březnice se poprve přípomíná v r. 1186. Je zde renesanční zámek z poč. 17. stol. upravený pozdně barokně kolem r. 1730, kostel sv. Floriána z l. 1597-1603. Pod Mariánskou skálou je ústecká ZOO, otevřená v r. 1914 jako soukromá ptačí rezervace zvaná Lumpepark. Brná se poprve připomíná r. 1358. Je tu pozdně barokní kaple z r. 1383 a termální koupaliště z r. 1931. V okolí Ústí je několik romantických zřícenin hradů(hrad Mojžíř na vrchu Strážný, hrad Varta, ve Velkém Březně hrad Pustý zámek a také Dolní a Horní zámek) a další památky a přírodní zajímavosti. Na pohlednicích se můžeme seznámit s městem a jeho okolím v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
 • v pátek
 • 16 zobrazení
zsmajcichov
Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ Jána Palárika Majcichov pre 1-5. ročník za podmienok:
1.v triedach bude max. 20 žiakov,
2. môže byť otvorený aj ŠKD aj stravovanie v školskej jedálni,

3. dištančné vzdelávanie bude prebiehať pre ostávajúcich žiakov doma 1-5. ročníka a 6-9.ročníka,
4. škola bude pri vstupe zberať čestné prehlásenie a merať teplotu, bude dbať na umývanie rúk,
5. V triede dieťa nemusí mať rúško, mimo triedy áno.
6.Škola bude zabraňovať hromadnému stretávaniu, určí vstup do budovy a budeme rešpektovať všetky pokyny vydané ústredným orgánmi.

Od 1.6.2020 bude zo 117 žiakov 1-5.ročníka 86 žiakov, t.j. 73%.

V škole sú všetky priestory vydezinfikované, sú označené vstupy , vysvetlenia a pripomínania. Bude zaznačované priebežné dezinfikovanie podľa prevádzkového poriadku. Pri vstupoch je pripravený dezdotykový stojan na dezinfekciu rúk.
více  Zavřít popis alba 
 • v pátek
 • 79 zobrazení
zslubojaty
 • ve čtvrtek
 • 44 zobrazení
hanakzhor
Vzpomínkové toulání městem na soutoku Tiché Orlice a Třebovky v Českotřebovské vrchovině. V místech staré slovanské osady založil r. 1241 Vilém z Drnholce poddanské město, které bylo součástí lanšperského a od pol. 16. stol. lanškrounského panství. Později se na držení města vystřídalo několik šlechtických rodů od Pernštejnů, Hrzánů po Lichtenštejny. Od 15. stol. působili čeští bratři, kteří byli v r. 1626 vyhnáni. Obyvatelstvo se živilo převážně soukenictvím a plátenictvím a soukenické a plátenické cechy byly v Ústí známé již od 16. stol., zprůmyslnění pomohla výstavba železnice r. 1845 Praha-Olomouc a tradice textilní výroby zůstala ve městě dodnes. Ve městě byla velké výstavba továren a výstavba nových sídliš , ale půdorys historického středu města se zachoval kolem čtvercového Mírového náměstí s měšť anskými domy, na dvou stranách náměstí s podloubím. Původní radnice s nárožní věží byla po požáru v letech 1721-23 přestavěna. Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup z r. 1737. Církevní komplex s děkanským kostelem Nanebevzetí P. Marie ze 13. stol., v dnešní podobě barokní z l. 1770-76, doplují tzv. Útěchovská kaple, barokní budova děkanství s arkádami a márnice z r. 1787. Před kostelem stojí socha sv. Václava z r. 1762. V místech starého hřbitova za kostelem je lapidárium se sochami, které sem byly umístěny z různých částí města. Renesanční budova bratrského sboru z r. 1555, je nejstarší zděná stavba ve městě. Pozdně barokní hřbitovní kaple Panny Marie je z r. 1747, bývalá lázeňská kaple sv. Jana Křtitele z r. 1806. Stará škola je z r. 1793. V ul. T. G. Masaryka stojí socha Bubnujícího legionáře z r. 1923, která od r. 1945 připomíná oběti obou válek. Moderní architekturu zastupuje secesní Hernychova vila z r. 1906, ve které je po rekonstrikci od r. 2008 městské muzeum. Secesní budova gymnázia je z r. 1913. Funkcionalistické divadlo je dílem arch. K. Roškota (1935-36). Památkou je také budova původního nádraží (dnes zastávka Ústí nad Orlicí-město). V místní části Oldřichovice je barokní socha Bičování Krista z r. 1737, v místní části Knapovec stojí empírový kostel sv. Petra a Pavla z r. 1832, hřbitovní kaple z počátku 16. stol. a dvě památné lípy. V sousední osadě Horní Houžovec je dřevěný osmiboký kostelík Panny Marie z doby kolem r. 1800. V místní části Hylváty stojí barokní kostel sv. Anny z r. 1755. Jihozápadně od města je zalesněný vrch Andrlův chlum (559 m n. m.), oblíbené výletní místo. Na severním svahu je 14 kapliček křížové cesty z r. 1775, obnoveny r. 1853, na vrcholu je turistická chata z r. 1940 a 50 m vysoká telekomunikační věž z r. 1996 s ochozem rozhledny ve výši 35 m. Město je rodištěm historika umění Josefa Cibulky1886-1968) a houslového virtuosa Jaroslava Kociána(1883-1950) a jiných významných osob. Každoroční soutěž mladých houslistů Kociánovo hudební Ústí navazuje na tradice města, které vedou až do 14. stol. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město Ústí na Orlicí a jeho okolí v průběhu jednoho století.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • ve čtvrtek
 • 14 zobrazení
renatahermanova
Takto jsme se sešli...
více  Zavřít popis alba 
 • ve čtvrtek
 • 42 zobrazení
riguna
Je čtvrtek a tak je vycházka pod vedením Standy.Sraz u altánku.Z prvu to vypadá,že půjdeme jen sami tři,ale když se blížila 14 hodina dorazili i ostatní.Bylo nás celkem 15 osob a vydali jsme se po cyklostezce ze které jsme odbočili.Menší kopeček a jsme na Formanské.Kousek k telefonům a dolů.Záhy jsme v Dolní Datyni u školy .Ještě několik zatáček a jsme na statku.Hezky v teploučku se občerstvíme a nastavá dělení.Jední spěchají domů a druzí posedí a pojedou dalším busem.Ušli jsme jen 5 km.Počasí pod mrakem a občas spadlo jen několik kapek.Stando díky.J.
více  Zavřít popis alba 
 • ve čtvrtek
 • 54 zobrazení
zsbohuminska2
Od pondělí 25. května 2020 se vrátilo do lavic 118 žáků 1. stupně, kteří byli rozděleni do 9 skupin tak, aby byla dodržena všechna opatření a doporučení MŠMaT. Na děti se těšili naši pedagogové, všichni vypadají velmi spokojeně, usilovně pracují, hrají hry a společný čas si užívají. Děti, které nemohou být ve škole, jsou stále s třídními učiteli v kontaktu přes Skype v rámci distanční výuky.
více  Zavřít popis alba 
 • ve čtvrtek
 • 118 zobrazení
sachypravonin
Šachová škola Pravonín ve spolupráci s MěDDM Vlašim uspořádala projektový den O krále a královnu mateřských škol. Králem se stal Matěj Žížala a královnou Rozálie Janatková. #sachy#sachypravonin#turnaj#školka
více  Zavřít popis alba 
 • ve čtvrtek
 • 10 zobrazení
miradv01
Vycházku ve středu 27.5.2020 připravila Linda a zavedla nás z Nezvěstic, přes Žákavou, Kamensko do Blovic. Ušli jsme 10 km, byl krásný sluníčkový den. Děvčta do školy ještě pořád nechodí mají korona prázdniny.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • ve středu
 • 29 zobrazení
ranglovaj
 • ve středu
 • 4 zobrazení
nanyjana
Šácholan zašpičatělý (Magnolia acuminata L.)
Nachází se na zahradě u Základní umělecké školy. Je to krásný exemplář asi 19 metrů vysoký, průměr koruhy je cca 14 metrů, průměr kmene 1 metr, obvod kmene téměř 3 metry. V Žacléři je to výskyt v nejvyšší nadmořské výšce a nejseverněji. Je ojedinělý v celém kraji (nejbližší další výskyt je v Opočně). Je to druh magnolie se zajímavými zelenožlutými květy, plody má v podobě červených šištic. Druh pochází ze Severní Ameriky (Apalačské pohoří a jižní Ontario v Kanadě). Podle některé literatury byl introdukován do evropy roku 1736, do Čech roku 1844 (Královská obora v Praze). Věk stromu je zatím nejasný, podle stavu, velikosti i klimatických podmínek by mohl být až 300 let, což je ale nepravděpodobné.
více  Zavřít popis alba 
 • v úterý
 • 29 zobrazení
myasvet
 • v úterý
 • 44 zobrazení
Reklama