Hledání

604 vyhledaných výsledků
AKCE -30 % s kódem
Sleva 30 % na
fotodárky.

Bavte se s rodinou nad fotkami.
Kód: SpoluDoma
Karanténa
atana
Boj o odborku. 13.3.2020
Je pátek a ještě k tomu Třináctého. Pro nás je to však běžný datum. Ve čtyři hodiny odpoledne se scházíme u páté základní školy a po přivítání, nástupu a hlášení i pokřikách odcházíme na nedaleký plácek. Učíme se zde střílet gumičku na cíl. Je to cvičení jemné motoriky, ale děti to neznají. Je u toho velká zábava.
Sluníčko svítí, avšak vana ledový vítr, tak odcházíme do naší klubovny ve sborových prostorách. Dnes tam proběhl dezinfekční úklid, takže jdeme jakoby do sterilního prostředí.
V klubovně napřed vyhlašujeme výsledky bodování za měsíc Únor, odměnu získal tentokrát každý. Mohl si jí vybrat z menší hromádky. Nebylo to však tak snadné, oči by brali vše, avšak mohli jste si vzít jen jednu věc.
Pět bratrů opět uspělo v boji o nášivku Pět šípů. Splnili druhou část jedné podmínky z pěti. 100% docházka.
Nadešel nám čas, na boj o odborku Hudba, někteří členové oddílu by bojovat nemuseli, jelikož hudbu ovládají, hrají totiž na hudební nástroj, nebo zpívají ve sboru. Avšak, přece nebudou jen tak sedět a koukat. Takže soutěžili také. Napřed hod na cíl, se zavřeným jedním okem, pak uvázat uzel, udělat několik kotoulů k pódiu s otázkami a napsat odpovědi na list papíru. Kdo nevěděl odpověď na nějakou otázku, mohl doběhnout na vzdálený konec místnosti, cca 20 metrů, a odpověď si zapamatovat. Pak se opět vrátil a psal.
Po takovém vědomostním soutěžení následovalo trochu dovádění, pak uklidnění u slova z Písma, modlitby a úklid.
Odcházíme k páté základní škole, kde po pokřiku se loučíme.
19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Fight for expertise 13.3.2020
It's Friday, and the Thirteenth. But for us this is a normal date. At four o'clock in the afternoon we meet at the fifth elementary school and after welcoming, boarding and reporting and shouting we leave for a nearby square. We're learning to shoot a rubber band here. It's a fine motor exercise, but kids don't know it. It's a lot of fun.
The sun is shining, but the icy wind tub, so we leave to our clubhouse in the choir premises. Today there was a disinfectant cleaning, so we seem to be in a sterile environment.
In the clubhouse we announce the results of scoring for the month of February, this time everyone received the reward. He could choose from a smaller pile. But it wasn't so easy, the eyes would take everything, but you could only take one thing.
Five brothers again succeeded in the fight for the Five Arrows patch. They met the second part of one of five conditions. 100% attendance.
The time has come to fight for the music union, some members of the group would not have to fight because they control the music, because they play a musical instrument or sing in a choir. However, they won't just sit and watch. So they also competed. First throw at the target, with one eye closed, then tie the knot, make several rolls to the stage with questions and write answers on a sheet of paper. Who did not know the answer to a question, could reach the far end of the room, about 20 meters, and remember the answer. Then he returned and wrote.
Such a knowledge contest was followed by a little romp, then a reassurance of the Scripture, prayer and cleaning.
We leave for the fifth elementary school, where we say goodbye after shouting.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 14.3.2020
 • 22 zobrazení
tractorboy
Konec roku opět strávený ve Skotsku. Počasí výstupům na vrcholy moc nepřálo (kromě jednoho dne), tak jsem absolvoval jen lehčí túrky v údolích.

1.den: odlet do Skotska; přesun do Aviemore
2.den: Ruthven barracs; přesun do Fort William
3.den: vycházka do Coire Ardair, vodopády Eas Chia-aig
4.den: Glen Nevis, Glenfinnan
5.den: vycházka podél Allt a' Mhuillin k CIC hut; přesun do Glencoe
6.den: Meall a'Bhuiridh a Creise
7.den: Lairig Eilde a Lairig Gartain
8.den: Glen Etive
9.den: Ballachulish, Glen Coe; přesun do Crianlarich
10.den: Rannoch Moor; přesun do Stirlingu
11.den: odlet do ČR

#Skotsko#Scotland#turistika#hory#příroda#krajina#vodopády#glencoe#glennevis#glenetive#rannochmoor#munro
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2019/2020
 • 96 zobrazení
atana
I kluci umí přišít knofl.
22.11. 2019
Tradičně zahajujeme schůzku u páté základní školy, tak tomu bylo i dnes.
Před schůzkou už běžel úvodní program, změřit a zapsat několik tělesných měr, abychom pak tyto míry mohli používat k měření bez metru. Píď, šířka dlaně a i kam nám sahá jeden metr. Někomu k pasu, jinému téměř k bradě. Jsme velcí a malí.
Pak hrajeme na plácku mezi domy jednu zajímavou hru, hledání číselné řady, a to při šeření denního světla není jednoduché. Cestou do klubovny zkoušíme měřit různé věci, obrubník, dlaždice, stromek, zábradlí apod.
V klubovně napřed luštíme několik slov v Morseovce a v šifře zvané Polský kříž. Když se nám to povedlo, nastal čas na soutěž v ustřižení přesné délky provázku. A to pomocí námi naměřených měr, tedy pomocí pídě. Nejlepší délku a to přesnou měl Míša, přesných 30cm, tak jak bylo určeno.
Následuje dovednost v přišívání knoflíku, tady se ukazuje, že i kluci tohle dovedou. Ne, jenom holky.
V závěru schůzky je povídání o slově z Písma a pak si opakujeme symboliku jednotlivých hrotů na znaku Royal Rangers.
Schůzky byla fajn a zítra na nás čeká Království železnic, tedy výlet do Prahy a návštěva železničního Království.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Even boys can sew a button.
22.11. 2019
Traditionally we are starting a meeting at the fifth elementary school, as it was today.
Before the meeting, an introductory program was already running to measure and write a few body measurements so that we could use those measurements to measure without a meter. Bow, palm width and even where it reaches one meter. Some to the waist, another almost to the chin. We are big and small.
Then we play one interesting game on the square between the houses, finding the number series, and it is not easy to dim the daylight. On the way to the clubhouse we try to measure various things, curb, tile, tree, railing, etc.
In the clubroom we first say a few words in Morseovka and in a cipher called the Polish Cross. When we succeeded, it was time for the competition to cut the exact length of the string. And by using the measurements measured by us, ie by the soil. The best length and accurate had Míša, accurate 30cm, as intended.
There is the skill in sewing the button, here it turns out that even boys can do this. No, just girls.
At the end of the meeting there is a talk about the word from Scripture and then we repeat the symbolism of the individual spikes on the Royal Rangers emblem.
The meeting was nice and tomorrow we are waiting for the Kingdom of Railways, a trip to Prague and a visit to the Railway Kingdom.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 22.11.2019
 • 19 zobrazení
atana
ČAJ.
Říká se, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. O tom se mohli přesvědčit členové
19. přední hlídky Royal Rangers – Příbram. Ale po pořádku.
Scházíme se v náš obvyklý čas u 5. Z. Š. v 16,00 hodin odpoledne. Po přivítání zaznívají pokřiky a hlášení rádců družin. Pak Bobři a Tygřice dostávají úkol, dopravit se na oblíbené místo a to na Ponorku, tedy na odval haldy Prokop.
Tam se napřed vyhlásil výsledek bodování za měsíc Listopad a družiny se dali do vaření čaje ve víčku od ešusu. Sehnat dřevo, kamení a jiné potřebné věci nebyl problém. Pak nastala těžká zkouška, zapálit oheň a uvařit čaj. Občas se dařilo, a občas ne. Družiny se s tímto úkolem potýkali dobrou půlhodinu, než se dostavil výsledek. Avšak obě družiny úkol splnily. Poznali, že to nebylo jednoduché.
A to nepršelo a nevál silný vichr.
Duchovní slovo z písma zaznělo již za tmy, také se zpívali chvály. Byl to opět prima čas.

19.p.h. Royal Rangers - Příbram

TEA.
They say, hard on the training ground, light on the battlefield. Members could see that
19th Front Guard Royal Rangers - Pribram. But all right.
We meet at our usual time at 5 pm at 4 pm. After the welcome, there are shouts and announcements of the party advisers. Then Beavers and Tigers are given the task of getting to their favorite place on the Submarine, the dump Prokop heap.
There the results of the scoring for the month were announced first in November, and the retinue set to brew tea in the lid of the mess. It was not a problem to get wood, stones and other things. Then there was a difficult test to light a fire and make tea. Occasionally, and sometimes not. Companions faced this task for a good half hour before the result arrived. But both retinue accomplished the task. They knew it wasn't easy.
And it did not rain and did not blow strong wind.
The spiritual word from the scripture was heard in the dark, and praises were also sung. It was good time again.

19.p.h. Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 9.11.2019
 • 16 zobrazení
jackal001
Závod Cena Eliota Velká Chuchle 2019

Délka[m] / Rychlost[m/min] / stanovený čas / překážky:
K1: 520/375 84 15/12
K2: 400/375 64 9/8

Výsledky / Results
Pořadí / Order / Jezdec / Rider / Kůň / Horse / Subjekt / Subject / K1: / K2:
1 303 Zvára Ondřej QUIMERO-M Stáj Arcus Czech 0 / 75,75 0 / 46,35
2 232 Kotalík Matěj SIR SID Stáj Dita Opalice z.s. 0 / 77,84 0 / 48,77
3 223 Nágr Ondřej D.AMELUSINA R 22Jezdecký klub Mariánské Lázně z.s. 0 / 77,95 0 / 53,12
4 301 Zvára Ondřej CHACCOLAN Stáj Arcus Czech 0 / 72,27 4 / 45,41
5 246 Portychová LindaLA MIRAGE 16 Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. 0 / 75,63 4 / 52,74
6 241 Polák Karel TALLMANN TN JK HAPAX, o.s. 0 / 81,63 10 / 69,30
7 242 Polák Karel EMPIRE 1 JK HAPAX, o.s. 4 / 78,06 12 / 51,87
8 251 Adam Přemysl CACHAS Jezdecký klub Adam, o.s. RET
9 254 Motygin Sergej DYLAN JK Všetice 4 / 76,38
10 243 Refková Michaela GRACE FEDERICA Easy Jump Team z.s 4 / 79,41
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2019
 • 11 zobrazení
mogulrock
V pátek jsme hráli v Mikulovicích. Mikulovický parket jako jeden z mála drží pravidelnost zábav po celé prázdniny a vystřídá téměř vše z okresního přeboru, i Mogul. Loterie nestálého počasí tentokrát vyšla a přilákala pěknou návštěvu. Soubor hrál s chutí a taneční asfalt rozpohyboval prvními kusy. Zábavu narušil drobný incident, kdy se opojený mládenec jal procházet po jevišti a nedbal slušné výzvy k opuštění prostoru. Od neslušné výzvy mě ještě bolí palec pravé nohy a odvážného hocha prdel. Exhibici easy frikulínů mezi aparaturou za statisíce peněz opravdu nefandíme. Pěknou tancovačku jsme zakončili v zavírací druhou hodinu, což bylo novum, neb zde se hrálo odjaktěživa pouze do jedné.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.8.2019
 • 413 zobrazení
k-dobra
 • 9.7.2019
 • 15 zobrazení
dobraphotos
 • 10.7.2019
 • 24 zobrazení
evajbclaudos
The Caves of Nerja

The Caves of Nerja are a series of caverns close to the town of Nerja in the Province of Málaga, Spain. Stretching for almost 5 kilometres (3.1 mi), the caverns are one of Spain's major tourist attractions. Concerts are regularly held in one of the chambers, which forms a natural amphitheatre.
The caves were re-discovered in modern times on 12 January 1959 by five friends, who entered through a narrow sinkhole known as "La Mina". This forms one of the two natural entrances to the cave system. A third entrance was created in 1960 to allow easy access for tourists. The cave is divided into two main parts known as Nerja I and Nerja II. Nerja I includes the Show Galleries which are open to the public, with relatively easy access via a flight of stairs and concreted pathways to allow tourists to move about in the cavern without difficulty. Nerja II, which is not open to the public, comprises the Upper Gallery discovered in 1960 and the New Gallery discovered in 1969.
In February 2012 it was announced that possibly Neanderthal cave paintings dated in 42,000 years have been discovered in the Caves of Nerja.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.7.2019
 • 57 zobrazení
davcca
 • 29.6.2019
 • 45 zobrazení
raiben
Legend Airways “Liberty” DC-3C, N25641, serial number 9059 - Based out of Barkston Heath Airfield, England, part of the 61stTroop Carrier Group, Drop zone Normandy, Drop hour 02:32, 2ndBattalion, 507thPIR.

C-53-DO Skytrooper 42-68830 “D-Day Doll” N45366 – 434th Troop carrier group, 72nd Troop carrier squadron, RAF Aldermaston, England. Veteran of operations - Overlord (D-Day), Market Garden, Repulse (Bastogne), Varsity (crossing the Rhine).

C-47A-15-DK 42-92847 “That’s all, brother” – N47TB – 87th Troop carrier squadron, 438 Troop carrier group, RAF Green Common. In late hours of 5th of June 1944 was carrying members of the 2nd Battalion, 502nd PIR, 101st Airborne Division towards drop zone A, near St. Mere – Eglise. Drop hour 00:48. Other missions – Operation Dragoon (southern France 07/44), Market – Garden, the Siege of Bastogne, Varsity.

C-47 A-60-DL Skytrain “Daisy” - Daisy took part in the parachuting drop on D-Day on June 6, 1944, dropping members of “Easy Company”, 101st Airborne Division.

C-47 “Placid Lassie” N74589 - The Aircraft was built in 1943 in Long Beach, California by the Douglas Aircraft Company as a C-47. She was Army Air Force order number AC-20669 and cost $109,683.00. Her contract number (or serial) number was 9926. On 26 July 1943 she was turned over to the U.S. Government and assigned the military registration number 42-24064.
D-Day history
The leading parachute drops in the Normandy invasion were codenamed ALBANY (101st Division) and BOSTON (82nd Division). 13 waves of C-47s in ALBANY dropped pathfinders and troops into three Landing Zones (LZ) from 00:20 to 01:43. 14 waves of C-47s in BOSTON dropped pathfinders and troops into another three LZs from 01:21 to 02:44. Meanwhile back in England, Placid Lassie and the 74th took off at about 0200 towing Waco gliders. They were part of the CHICAGO mission carrying troops and equipment for the 101st. They took off from Aldermaston at 02:00, formed up at 1000 feet and flew to their first checkpoint. They dropped down to 500 feet and crossed the Channel. Checkpoints Austin, Elko, Flatbush, Gallup, Hoboken, Reno and crossed the coast at Muleshoe at about 03:49. A and B flights spread the formation laterally. LZ E was near Hiesville, France with one side along the road between Ste. Marine-du-Mont and les Forges about a mile behind Utah beach. One plane from CHICAGO (71st TCS) was shot down. The 74th came over the release zone at 450 feet six minutes early and released the gliders. About half of the gliders landed within two miles of the LZ.

Market Garden History
Placid Lassie and the 74th TCS flew four missions in four days consisting first of parachutes, then two glider missions and finally a resupply. 2nd glider mission was in extremely bad weather with gliders out of visual contact with the tow planes.
17 Sept: Southern Route: 74th was in the second serial, just a fewminutes behind the pathfinders, and dropped 2nd Battalion, 501st Parachute Regiment, 101st into LZ A (outside of Veghel) at 13:06. One C-47 from the pathfinders was shot down as one C-47 from the Lassie’s Serial was lost (from 73rd TCS)
18 Sept: Northern Route: Placid Lassie was in the first Serial taking off at about 11:20 and realeasing her glider carrying elements of 1st Bn, 401st Glider Infantry Rgt, 101st at 14:37 into LZ W. Two C-47s from her Serial were lost (from 72nd TCS)
19 Sept: Southern Route: The 74th flew in the 6th Serial of a 10 serial mission to bring artillery towing gliders with elements of the 321st Glider Field Artillery Bn, 101st to DZ W. The mission took off between 1130 adn 1320 into poor weather with clouds at 1200 feet. The weather deteriorated and was zero visability by the time that they hit the coast. Gliders could not see tow C-47s. Across the channgel the could cover was at 200 feet. 82 gliders aborted over England, 17 ditched in the channel, 31 broke free over Belgium and 213 made it to the target. The 74th made it the drop zone at 15:45 with could cover at 600 feet and visability less than 1 mile. Entense flak was encoutered en route. 17 C-47s were lost and 5 made hard landings. 70% of the planes took hits. 1st Lt. Lundgren (Placid Lassie’s former co-pilot) was killed when his plane crashed.
20 Sept: Southern Route: the 74th dropped supplies, mostly ammunition, for the 82nd in the late afternoon (16:48 to 17:49) at altitudes from 400 feet to 1800 feet into DZ-O
23 Sept: the 74th towed gliders to resupply the 101st.
26 Sept: the 74th dropped artillery shells to resupply the 101st into LZ W at 16:41.

C-47 N147DC “Mayfly” – Heavy glider unit, took part in Arnhem, D-Day operations.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2019
 • 109 zobrazení
k-dobra
 • 22.4.2019
 • 27 zobrazení
cojemaio
Focené narychlo na jaře, totální bloopers a možná hrstka dobrých. :D Take it easy..
více  Zavřít popis alba 
 • 18.4.2019
 • 743 zobrazení
darasson
Canon 70D – 56687 snímků – skvělý stav, 100% funkční, ostření vždy bez problémů, neodřen, oba displeje kryty ochranným sklíčkem, čerstvě vyčištěn v profesionálním servisu. Součástí je nejen originální krabice s malým návodem, původními CD, nabíječkou, USB kabelem, popruhem, baterií ale i chránič Easy Cover na fotoaparát s jedním ochranným sklíčkem na displej navíc a dvěma kusy chráničů na objektiv. Dále je k zrcadlovce přidána náhradní neoriginální baterka a dálkový ovladač. Pro milovníky makrofotografie jsou přiloženy i makrokroužky a 5 redukcí na starosklíčka (1x Exa, 2x m42 s límečkem, 2x m42 bez límečku – vždy se zadní krytkou) 5 předních krytek 49mm. K totoaparátu dostanete i barevně vytištěný a svázaný velký manuál.
Všechny fotky na: https://www.zonerama.com/daras/599640 jsou foceny tímto fotoaparátem.
Předání možné na Praha Zličín, Rudná u Prahy, Beroun
Cena: 8.300.-
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2019 až únor 2020
 • 10 zobrazení
89jarda89
1/48 Hobby Boss Easy Assembly Kit
více  Zavřít popis alba 
 • 3.3.2019
 • 24 zobrazení
vrtulea
1.-2. 6. 2019
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • únor až červen 2019
 • 2 657 zobrazení
dudlik488
 • 14.2.2019
 • 25 zobrazení
odolensriders
Zimní vandr z Blíževedel Kokořínským dolem až do Kaniny ve složení, Raduna,Tonda, Jindra, Easy, Pepik, Honza
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2018/2019
 • 50 zobrazení