bezerovice
Výpisky ze zpráv jednatelů SDH Bežerovice
Dávné bylo přání občanů bežerovických zakoupiti obecní stříkačku a zříditi sbor dobrovolných hasičů. K uskutečnění této myšlenky došlo konečně v roce 1911 20.10. Po platném usnesení obecní zastupitelstva zahájeno bylo prostřednictvím čestného občana bežerovického Antonína Fialy, správce Hlávkových kolejí v Praze vyjednávání s českou firmou „Ústřední prodejna stříkaček v Praze“ a došlo k objednávce stroje to zcela moderního. Stříkačka i s příslušenstvím stála po všech naším důvěrníkem docílených slevách kor. 1858,05. Stříkačka dodána byla do obce 24. února 1912. (Podle jednatelské zprávy Josefa Marka z roku 1932 byl sbor založen v únoru 1912.)
V měsíci září roku 1912 postavena byla kolna na stroj a nářadí nákladem obecním per Kro 307,55 a v říjnu pak stříkačka i s příslušenstvím v kolně konečně uschována. Zaznamenati sluší ještě že do chvíle tohoto zápisu vykonal sbor dobr. hasičů v Bežerovicích 4 cvičení.
Končím první zápis pamětní s přáním všeho zdaru práci sboru heslem: „Svornost tuží, sváry muží“. V Bežerovicích dne 14. prosince 1912. Josef Hruška čp. 19 jednatel sboru a starosta obce.
Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2 (Daňha). V obecní kronice se píše, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. (Jednatelské zprávy se začaly psát až v roce 1921 a tak o starším dění nemáme mnoho záznamů)
Další požáry byly v roce 1924. V zápisu (z valné hromady dne 11. ledna 1925) se o tom dočteme: dne 19. dubna v ½ 11 večer u Marie Houškové. Oheň vznikl ve stodole a díky příznivému větru a prázdné stodole že byl lokalisován pouze na hořící stodolu a část krovů na kůlně, ostatní bylo zachráněno, pomáhal Sbor Sudoměřický. Sbor Smoleč již se ani hašení nezúčastnil. Dne 2. listopadu vznikl oheň ve stodole souseda Jos. Filipa a sice v ½ 8 ráno. Při silném větru byla hnedle celá stodola v plameni. Sbor byl ihned na místě a jen velkou námahou a přičiněním bylo zabráněno aby nechytl stoh slámy za stodolou a stodola přít. Haškovce na kterou táhl silný vítr, za přispění sboru Sudoměřického bylo zabráněno šíření na obytné místnosti takže účastí sborů Smolče a Černýšovic byl oheň v 10 hodin dopoledne již lokalisován a zabráněno další šíření. Tento požár byl pro nás též zkouškou neb byli tři členové místního sboru zraněni. Pří záchranných prací u Kolihů byl zraněn přít. Kos Jan a sice pádem si zlomil žebro přít. velitel Hruška A. utrpěl vnitřní zranění a dále byl zraněn přít. Losos Jan při ukončovacích pracích sesulo se klenutí, byl zraněn do hlavy.
Dne 3. ledna 1926 se (sbor) účastnil požáru v Bechyni počtem 16 členů, jelikož požár nehrozil nějakého rozšíření, nebylo zapotřebí již stroj upotřebit.
V tomtéž roce přítel Haškovec navrhuje častější cvičení ve sboru o čemž se živě debatovalo. Od té doby se tyto návrhy objevují ve zprávách pravidelně. V prosinci 1928 se dokonce usnesli, že kdo se nedostaví na cvičení oznámené alespoň 6 dní předem, musí zaplatit do sborové pokladny 5 Kč.
Zajímavostí je, že podle druhého řádku zápisu se tato schůze konala přítele Haškovce, ale o řádek níže již schůzi zahajuje bratr velitel. V lednu 1954 se pak v zápisech objevuje oslovení soudruh, které tam vydrželo do roku 1973, kdy se vrací bratr.

Během roku 1930 zúčastnil se sbor při požáru Horního mlýna v počtu 12 mužů.
V roce 1932 se sbor účastnil hašení požáru v obci Smolči. Od okresní požární pojišťovny za to dostal 100 Kč.
V roce 1936 se sbor súčastnil požáru v obci Sudoměřicích, v plném počtu, avšak činně nezasahoval, jelikož toho nebylo potřeba.
V roce 1937 se sbor zúčastnil požáru na Hutích u pana Haškovce, plném počtu, kdež také činně zasáhl. Jako náhrada za opotřebení bylo pojišťovnou Slavia darováno 100Kč.
Řádná valná hromada v r. 1939 konána nebyla, neboť je bylo zakázáno vykonávat. Ta se konala až v únoru 1941. Sbor dobrovolných hasičů se musel přejmenovat na Hasičský sbor, dále zakázáno nosit vycházkový stejnokroj a odstraněno všechno, co nese název bývalé Československé republiky, odstranění lvíčka z helem a opasků a dovoleno nositi jen pracovní stejnokroj s helmou. Činnost sboru byla dosti omezena.
19., 20. 21. února 1941 provedl záchranné práce na řece Lužnici u osady Hutě. Také v roce 1943 prováděl záchranné práce na řece \Lužnici u osady Hutě. V roce 1942 předal veškerý majetek do vlastnictví obce. Dále bylo nařízeno povinnost zdravení a zaveden byl povině ve služebním úředním styku arijský pozdrav zdviženou pravicí. Generální velitel uniform. Protektor policie zakázel konání vole nových činovníků.
V roce 1944 konal sbor mnoho cvičení dle nového řádu se stříkačkou. Také velitel samarické stráže vycvičil lajcké pomocnice k ochraně proti letecké obraně. 20. října 1944 se sobr účastnil požáru v Německém Dvoře u p. statkáře Václava Mary, kde podlehla požáru stodola v ní krmné zásoby uloženy.
1.7. 1945 se konala mimořádná valná hromada za účelem a programem zvoliti funkcionáře po době 6 roků okupace a utrpení hrozivé války s německem. Dále se účastnil sbor sběru střeliva a granátů na silnicích kde odhazovala německá rozprášená armáda na útěku před Ruskou rudou armádou. V den 5. května kdy se objevily československé vlajky na každém domě a Praha venkov a všechny města bojovala německými esmanskýma pluky i v okolí města Bechyně netrpělivě vyčkávali se pomstíti německým okupantům při této revoluční době byl ještě zastřelen učitel Kovařík.

V roce 1946 se slavilo upálení m. Jana Husa. Sbor se zúčastnil na záchraných prací na řece Lužnice, 26.9. požáru v lesích Alfonse Paara ve Dvorcích, kde první byl u požáru zúčasten. A dále požáru Kamenný Dvůr 8 členama kde rovněž byl při záchraně nejdříve.
Na valné hromadě sboru hasičů 11. dubna 1949 byla schválená objednávka motorové stříkačky a pracovních obleků.
16. prosince 1949 se v místnosti Místního národního výboru za účasti 12 členů (nejméně od založení) konala slavnostní schůze k 70 narozeninám J. V. Stalina, kde bratr velitel přečetl slavnostní projev Bojovník za mír a Stalin a český národ.

Na valné hromadě 27. března 1951 předseda přejmenovává hasičskou jednotu na Československý Svaz hasičstva a náš sbor se jmenuje místní jednota ČSH. V roce 1954 je to již Československý svaz požární ochrany, místní jednota Bežerovice. Ale v zápisech se vytrvale drží slovo hasičská, někdy v závorce za požární a od roku 1965 už jen požární. V listopadu 1990 na návrh okresního výboru Svazu byli požárníci přejmenováni na hasiče.

Do roku 1949 se schůze konají v hostinci u Haškovců nebo u pana Matyáska. Od prosince 1949 pak v místnosti MNV. V roce 1960 došlo ke sloučení obcí. Schůze v roce 1964 se konala v místnosti osvěty v Bežerovicích a od té doby již v úřadovně MNV.

V roce 1952 se jednota účastnila lesního požáru v lese Soudná.
V roce 1954 se účastnila požáru u člena A. Hrušky č. 19, kde v době noční vypukl požár u stájí pro vepře. #Požár byl brzy uhašen aniž by se rozšíril na další budovy. Při požáru pomáhaly vydatně naše ženy, které prinášely vodu v kýblech a putnách. Jeví se zde nutná potřeba motorové stříkačky. Další požár by v březnu v lese u trati.
V roce 1956 se zúčastnila požáru statku v Sudoměřicích. V tomto roce byla také doplněna výstroj požární devítky.
Od roku 1957 se opravuje vodní nádrž před domem čp.3
V roce 1958 vyhlašují členové závazek k 11 sjezdu KSČ opravit zbořený mostek pod vozovkou na Hůrku, která slouží socialistickému sektoru JZD v Bežerovicích.
V dubnu a květnu 1965 byl provedena adaptace požární zbrojnice v akci Z. V červnu 1966 byla místní jednotě přidělena nová motorová stříkačka a byla vyhlouben rybník/nádrž, ale bude potřeba aby členové pochopili tuto potřebu jako ji pochopil i s. Jos. Daňha, který má hlavní zásluhu na řízení a opatření potřebného materiálu.
Od této doby se v zápisech objevují zprávy o pravidelných prohlídkách budov a JZD Rozvoj, brigádách v zemědělství, osvětové akce a vysílání rozhlasových relací. Jak to bylo si přečteme v zápisu z roku 1968: Prostě plán hlavních úkolů a jeho plnění zůstal pouze na papíře ačkoliv měl být vzorem plnění úkolů na počest 4. sjezdu ČSPO. Tento závazek obsahoval mj. ukončení vodní nádrže a stožár na sušení hadic. Od roku 1970 se sbírá železo. Od roku 1978 se už neplnilo vůbec nic a to ani závazky na počest 60. výročí VŘSR. Ačkoliv se nějaká činnost dělá – občas prohlídky budov, opravy úřadovny, hasičárny apod. ve všech zápisech se objevují stesky na skoro nulovou činnost a neplnění závazků. Závazky se přestávají přijímat až v roce 1990 a odpadlo i mnoho papírování a zasílání každoměsíčních hlášení.

Protože si za 3 dny připomeneme výročí založení Československa, dovolte mi na závěr přečíst zápis z roku 1937
Dne 14. září 1937 o 3 hodině ranní na zámku Lánském zemřel celým národem milovaný a celým světem ctěný a obdivovaný náš první president , president Osvoboditel Dr T. G. Masaryk. Věhlasný filosof, učenec, slavný revolucionář, tvůrce naší samostatnosti, státník věhlasného jména rozvážný a nanejvýš moudrý správce státu a jeden z nejušlechtilejších Čechů, to byl T.G. Masaryk. Byl skvělým vzorem neúnavné práce lidskosti a spravedlnosti a veřejné správě zářným příkladem svědomitého nestranného služebníka státu, jehož jedinou snahou bylo blaho a zdar státu, hmotné i duchovní povznesení jeho obyvatelstva.
Bohužel si nedovedu představit, že bychom toto napsali o jakémkoliv současném politikovi.
Více  Zavřít popis alba 
 • srpen až září
 • 149 zobrazení
kyjsky
Offensivní dřevo Andro Flaxonite Driver OFF, made in Germany , které původně mělo rovné a pro mne bohužel poněkud subtilní držátko. Nyní má již ovšem konkávní držátko díky odstranění jeho původních střenek a následném použití konkávních masivnějších střenek z jiného dřeva stejné firmy Andro - viz fotografie.
Na mé požádání to takto realizoval šikovný dřevomodelář. Chtěl jsem jsem zkrátka toto dřevo s konkávním a současně nepatrně masivnějším držením, protože mám větší ruku a ovinování držátek mně nějak nevyhovuje. Byl vyříznut obdélníček 60 mm x 10 mm překližky pod střenkami (jako to dělávají i jiní výrobci u některých modelů svých dřev) - a tím došlo k určité úspoře hmotnosti. Dřevo má nízkou váhu - a to asi 76 gr. Rozměry jeho hlavy jsou 159 mm x 150 mm. Původní prodejní krabici mám k dispozici. Dřevo je rychlé - dle mne takový pomyslný střed OFF, je středně tuhé a má výbornou kontrolu.
Na přiložených fotografiích je vidět dřevo jednak s původním držátkem a pak především jeho nynější verze již s držátkem konkávním.
https://revspin.net/blade/andro-flaxonite-driver-off.html
Více  Zavřít popis alba 
 • 1.7.2021
 • 59 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
varok
 • letos v červnu
 • 179 zobrazení
veka1
Sada fotek prototypu soutezniho kluzaku kategorie RCH.
V ramci zkusebniho provozu a ziskavani souteznich zkusenosti majitele ( ve vetronich je to novacek ) se model jevi celkem pouzitelne.
Na treti soutezi uz dosahl i na bednu ... coz rozhodlo o dalsim vyvoji a doladeni nekterych konstrukcnich celku a snizeni letove hmotnosti.

Jde o kostrukcne jednoduchy model , tj. GFK trup s prevlecnou spickou , odnimaci kridlo z balsovych zeber,navlecenych na uhlikovych trubkach v odtokove casti paskovanych uhlikem.

Potah kridla je Icarex u ocasnich ploch je pouzity tenky Solarfilm.

Rozpeti 1500mm, hmotnost prototypu 320g.

Videa:

https://www.facebook.com/vekamodel/videos/711168176006971/
https://www.facebook.com/vekamodel/videos/2344608019130064/
https://www.facebook.com/vekamodel/videos/482023069237454/
Více  Zavřít popis alba 
 • 13.12.2020
 • 1 146 zobrazení
pavli34
Mauthausen patřil k nejtěžším koncentračním táborům hitlerovské Třetí říše a jako jediný se nacházel na území Rakouska poblíž města Linz.Nebyl přímo vyhlazovací,ale byl označen třetím stupněm tedy likvidačním.Byl určen pro nejtěžší převážně politické provinilce,což ale nemuselo být vždy pravidlem.Většina vězňů jsem dopravených měla ve svých aktech zkratku R.U. -návrat nežádoucí a dle toho bylo o jejich osudu i předem rozhodnuto.Lágr proslul extrémní krutostí,vězni byli bestiálně mučeni a vražděni krutými dozorci a to převážně při nelidských pracech ve zdejším kamenolomu. Odtud museli nosit až 50 kg těžké žulové kvádry po 187 strmých schodech na výstavbu samotného tábora a jeho poboček jako byl Gusen nebo Ebensee.Historické prameny uvádějí,že táborem prošlo kolem 190 000 vězňů mnoha národností,z nichž kolem 90 000 zde zahynulo.Mauthausen se stal i největším místem smrti českých občanů většinou odbojářů.Čísla badatelů mluví až o 7 tisíc deportovaných českých vězňů,z nichž kolem 4 tisíc zde zahynulo mezi nimiž byla i mladičká a zcela nevinná Anička Maruščáková z případu Lidice nebo zpěvák Karel Hašler.Zbytek osvobodila v květnu americká armáda.V táboře fungovala i menší plynová komora kde bylo usmrceno kolem 10 tisíc vězňů.Krom toho mezi hlavním táborem a pobočkou v Gusenu byly využívány i tzv.mobilní pojízdné plynové vozy,kde byli neštastníci bestiálně usmrceni výfukovými plyny z potrubí,které mělo výpust v nákladním prostoru.Mauthausen,kruté slovo,které mě děsilo už v minulém režimu děsí i po 80 letech,pokud se člověk o historii aspoň trochu zajímá..Čest památce všem zemřelým hrdinům nelidské doby.
Více  Zavřít popis alba 
 • 6.10.2020
 • 175 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
malakopanajihlava
Kategorie: sport
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2020
 • 143 zobrazení
deivasain12
Independent Escorts in Surat ( Deiva Sain )
Hi, I’m Deiva Sain working as an Independent escort service for the clients. I’m 23 years old with an attractive body. I can efficiently communicate with the client in both Hindi and English. I am really passionate about providing extra fun to the people.
Surat Escorts || Escorts in Surat || Independent Escorts in Surat || Model Escorts in Surat || Sexy escorts in Surat || Russians Escorts in Surat.
Check the link for more details.
http://deiva.biz/
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2020
 • 387 zobrazení
mspist
Celý týden byl pro nás plný nových zážitků a poznávání. Zkoušeli jsme prozkoumávat zahrady nejen očima, ale i hmatem, čichem či chutí. Nové hry nás bavily a celý tento tajemný týden jsme ukončili krásným vystoupením v Kulturním centru pro babičky a dědečky.
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2020
 • 44 zobrazení
ddmpastelkauherskyostroh
Stromy v parku u Kapličky v Uherském Ostrohu se první říjnový týden staly netradiční galerií!
3.–10. října 2020 se tu uskutečnil druhý ročník Výstavy na stromech, která letos u příležitosti Týdne důstojné práce přináší téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové technologie promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.
V rámci výstavy v sobotu 3. října 2020, v čase 14.00 - 16.00 hodin, proběhl nejen pro děti, ale i pro dospělé doprovodný program.
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2020
 • 44 zobrazení
prodejvozuchomutov
#volkswagen#Fox#benzín#malývůz#modrý#2009#nováSTK#dobrékm

Volkswagen Fox 1.2i 40KW MANUÁLNÍ KLIMATIZACE, TOP STAV

Bližší informace na tel. čísle 777125325

Prodám Volkswagen Fox 1.2i 40KW rok 2009 najeto 120tis.km poctivé km!!

-ORIGINÁLNÍ AUTORÁDIO NA CD, KLIMATIZACE, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ZRCÁTEK....

VÍCE FOTOGRAFIÍ V ODKAZU:
https://prodejvozuchomutov.rajce.idnes.cz/Volkswagen_Fox_2009_1.2i_40kw/

Karoserie: hatchback
Najeto: 120.646KM
Palivo: benzin
Obsah: 1198ccm
Výkon: 40 kW
Rok výroby: 2009
STK platné do: 12/2022
Převodovka: manuální
Servisní kniha: ne
Klimatizace: ano (manuální)
Dovoz z Německa

-Cena: 49.000,-

- Výbava:

2x airbag,manuální převodovka,
nastavitelný volant,dělená zadní sedadla, ABS, manuální ovládání zrcátek ,originál autorádio na CD,klimatizace,zadní stěrač,2x klíč,
5 stupňová převodovka,posilovač
řízení....

-Vozidlo je dovezeno ze SRN
-Nyní po nové STK platnost do 12/2022
-S vozidlem je možnost ihned odjet
-Přihlášení 800,- v místě vašeho bydliště
-vozidlo je strojně vyčištěno
-Možnost prohlídky v osvětlené hale
-Prohlídka případný prodej i o víkendu
-Vozidlo je velmi zachovalé nijak neponičené ve velmi pěkném stavu
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2020
 • 145 zobrazení
monikash
Procházka se Zdeňkem Fránkem
V rámci 10. ročníku Dne architektoniky se v neděli 4. října 2020 v 16 hodin konala Procházka se Zdeňkem Fránkem, architektem města, kterou iniciovala senátorka Jaromíra Vítková, která se procházky i zúčastnila. Jelikož je cílem těchto akcí diskuze o kvalitách architektury, ujal se slova pan Fránek, který v úvodu zavzpomínal o svém vztahu k Boskovicích, jak se sem vůbec před několika lety vrátil a že by chtěl uskutečnit 3 stavby, aby tak zvýšil architektonickou hodnotu města. Tou první je sportovní hala, chystá se architektonická soutěž a vítězný model bude vystaven pro veřejnost. Dále je to knihovna neboli komunitní centrum. Při jeho vzniku jej inspiroval obraz starých Boskovic pověšená v kanceláři starosty a znak města sedmizubý hřeben. Na konci náměstí by chtěl umístit sochu Čtenáře, která by ukazovala směrem k průchodu vedoucímu k novému komunitnímu centru, který by byl upraven a pozměněn. A jako třetí stavbu by chtěl zrealizovat centrum, které navrhl jeho kolega Smiljan Radić. Jeho model jste mohli vidět loni na prezentaci v Zámeckém skleníku (více https://www.boskovice.cz/smiljan%2Dradic%2Dpredstavil%2Dve%2Dskleniku%2Dsvou%2Dstudii%2Du%2Dkoupadel/d-36029 ).
Pan Fránek pochválil jednání na místní radnici, kterou na procházce zastupovali oba místostarostové Lukáš Holík a Radek Mazač. Že jsou města, kde si neváží práce architektů a vybudovat v nich něco je nadlidský výkon. V rámci diskuze byl pan architekt dotázán na rychlost realizace nového komunitního centra. Na tento dotaz odpověděl pan Holík, že se čeká na dotaci a pan Fránek jej doplnil, že pak už nebude problém stavbu zrealizovat. Lidé se také ptali na možnost umístit knihovnu do Panského dvora. Bohužel tato historická stavba již nesplňuje podmínky pro umístění knihovny a není ani v dobrém stavu. Pan Fránek oživil myšlenku spojit sport s kulturou, o které se uvažovalo před několika roky koupí tělocvičny u Jízdárny, kde by se umístila sportovní hala a došlo by tak ke spojení se skleníkem a letním kinem. Ale od této možnosti zastupitelé města upustili, nehledě na fakt, že tělocvičnu již majitel prodal novému vlastníkovi. Paní senátorka Vítková se zajímala o rekonstrukci v zámeckém parku. Bohužel se musí financovat důležitější akce ve městě, ale studie je vytvořená, takže když se finanční situace zlepší není problém realizovat nejen tuto akci ale i další, na které jsou zpracované studie z dob předchozích, které se vytvářeli do budoucna. Dále padl dotaz na jednotný nebo dobový vzhled výloh a štítu obchodů na náměstí. Pan Fránek odpověděl, že majitelé konzultují návrhy s městem, ale město většinou jen doporučí jejich vzhled, protože budovy na náměstí nejsou v jednotném stylu a slohu jako tomu bývá v jiných městech. Další účastníci procházky se dotazovali, jak můžou vznikat stavby jako třeba na Výsluní nebo bytové domy na ulici Legionářské, jedna v traktu bývalého Vkusu a na místě bývalého starého hřbitova. Bylo jim odpovězeno, že město nemá moc pravomocí dané stavby nepovolit.
Po dotazech představil pan Fránek lidem model Radićova centra, které by mělo vyrůst v proluce mezi Koupadly a Obecním židovským domem, kam pak směřoval procházku. Zde vysvětlil přítomným, co Chislkého architekta inspirovalo ke stavbě a její vybudování by pozvedlo hodnotu Boskovic v očích světových architektů. Nastínil, ve kterých místech by měla stát a co by v ní mělo být umístěno. Zde procházku ukončil. Byl odměněn zaslouženým potleskem a návštěvníci se rozešli do svých domovů.
Více  Zavřít popis alba 
 • 4.10.2020
 • 82 zobrazení
vinarka
 • 4.10.2020
 • 1 132 zobrazení
hankaskolka
Přišel měsíc říjen a v naší MŠ začnou tolik oblíbené kroužky, přijede i divadélko a budeme si užívat podzimní radovánky, hry a oslavy.
Více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2020
 • 262 zobrazení
laurena
Akce, na které nemůžeme žádný rok chybět. Titul o "Nejlepší šlapku" jsme neulovili, my se snažili o titul "Nejlepší běhna", páč setr se v pomalém tempu nevyskytuje. Nakonec se nenažrané Bee nejvíc líbila soutěž o "Nejlepšího jedlíka a pijana".
Děkujeme celému týmu Ranče Vránov za tradičně skvěle prožitý den, vynikající občerstvení v podobě tuhé i tekuté stravy (kurnik, ten Rudohor ale zasyčel...), a snad jsme trošku přispěli pejskům v útulku... no oni se tam mají jak v ráji, jak jsme se opět přesvědčili
Více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2020
 • 22 zobrazení
ivkabe
Měli jsme v plánu krátké zastavení v History parku před dobytím Řípu. Program v Ledčici byl tak úžasný, že na Říp tentokrát nedošlo.
HIstory park založili absolventi oboru archeologie jako soukromou, státem ani evropskými fondy nedotovanou společnost. Cílem je nejenom prezentovat informace o naší minulosti, ale především ukázat fascinující způsoby jejich získávání. Průvodci jsou archeologové s praxí při archeologických výzkumech v ČR i v zahraničí. A malými archeology se na několik hodin stávají i návštěvníci
Více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 4.10.2020
 • 29 zobrazení
airsoftbattles
Modri tentokrat i pres pomalejsi start zvitezili nad cervenymi
Více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2020
 • 597 zobrazení
pisatelka
Na dnešní sobotu hlásili pěkné počasí, tak jsme toho využili a hurá na výlet . Připravila jsem výlet do Uvalna na Kudlichovou rozhlednu . Od nádraží cesta vedla dědinou do kopečku . Obdivovali jsme pěkné upravené zahrádky , spoustu ovoce na stromech . Cesta rychle uběhla a my už viděli rozhlednu . Nejdřív jsme ale zašli na ranní kafíčko , dali si malou svačinku a teprve pak stoupali na rozhlednu . Tam to fičelo o 106 !! Rychle nasadit kapuce nebo šátky . Byly krásné vyhledy , tak rychle něco nafotit a pomalu sestupovat dolů . Šli jsme stejnou cestou dolů a ještě jsme se zastavili na Rychtě. Je tam zrcadlové bludiště , tak jsme se tam vyřádili . Ještě jsme si prohlédli všechny místnosti se zajímavými věcmi . To už bylo odpoledne a my jsme cítily trochu hlad , kousek dál otevřeli novou restauraci , tak jsme vlezli . Jeětě to tam vonělo novotou . Dobře jsme si pošmákli a pomalu se blížili k nádraží . Bylo ještě trochu času , tak jsme si nasbírali do kapes kaštany , ořechy i jablka . S dobrým pocitem jsme se vraceli domů . Vítr foukal celý den , ale i přesto byl to krásný výlet , Bylo nás 8 osob a ušli 5,5 km a užili jsme si to !!!! '
Více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 3.10.2020
 • 48 zobrazení
jirlin
Kategorie: dětisport
Více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2020
 • 178 zobrazení
sup69
Výjezd sdružení bohatických veteránistů na tradiční veteránskou burzu do Velké Dobré. Bylo toho hodně k vidění i ke koupi.Každou chvíli bylo možno zahlédnout někoho jak se raduje z nalezené a zakoupené věci kterou by normální smrtelník nepovažoval za důležitou.Možná to ale je zrovna ten úplně poslední díl potřebný pro dokončení renovace nebo zpojízdnění starého stroje. Zvláště manželky a přítelkyně některých nakupujících nevěřícně koukali co je jejich protějšek ochoten dát za kus rezavého železa.Na své si přišli i příznivci ostatní veteše od kuchyňského vybavení přes různé militárie,hudební nástroje,obrazy a obuv či oblečení. Prodávala se i vycpaná zvířata,která v dobách minulých byla ozdobou nejednoho školního kabinetu.Zahlédl jsem i knihy z nichž některé možná ještě nedávno zaujímali čestná místa v knihovnách členů KSČ. Burza také slouží k setkání veteránistů,kteří dokážou mimo jiné vášnivě diskutovat nad kdejakou součástkou zda je z toho či onoho stroje atd.
Více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2020
 • 298 zobrazení
jaji1nka
 • 3.10.2020
 • 175 zobrazení
drahanskysport
Konec cyklistické sezóny zařízený jedním plukovníkem nás bohužel připravil o tradiční závěr zrušením Muldy. Naštěstí vydaná nařízení nezamezila kempíku pro pokročilé na Rychlebských stezkách. Ohrozit se ho snažila vichřice, ale pár padlých stromů se dalo přelézt a večerní seance při svíčkách se dala bez elektřiny a signálu vydržet. Nedělní déšť nás sice prochladil, promokřil, ale i tak jsme si jízdu užili.
Bohužel nemoc z účasti vyřadila Toma Jelínka a tak se pro Koubu Kočvaru stali parťáky jezdci ACT leraKu Kryštof, Pepa a Nikola a novoměstský Vojta.
Více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2020
 • 226 zobrazení
Reklama