Hledání: IT - Livigno SUMMER 31.07-08.08.2016

Pro dotaz IT - Livigno SUMMER 31.07-08.08.2016 jsme našli 3 621 výsledků.

Náš tip

Diskutujte na Rajčeti!
Podělte se o své fototipy
a navzájem se inspirujte.

atana
Dobrodružství na poloostrově.
25 – 27.9. 2020
Dobrodružství na poloostrově, uskutečnila 19. přední hlídka Royal Rangers o víkendu před svátkem svatého Václava.
V pátek, odjíždíme v odpoledních hodinách na naše letní tábořiště a to na Vystrkov u Orlické přehrady.
Příjezd do mírného deště a stavba stanů i přístřešků bylo samo osobě dobrodružné. Pršelo. Občas přestalo a zase začalo. Páteční večer, přinesl nejen společné posezení u táborového ohně s vyprávěním příběhů o odvaze dětí, ale i dobrodružnou cestou pro důkazní lístek. Cesta vedla samozřejmě do hluboké noční tmy a za neustálého deště. V dálce se občas ozvalo divoké zvíře, myslíme, že to byl Jelen.
Každý úspěšně cestu zvládnul a překonal tak sám sebe. Na závěr pátečního večera zazněli chvály a krátká modlitba.
Sobotní ráno přineslo od noci silný déšť, který nepřestával. Takže o nějakém pátrání po pokladu, zde na poloostrově nemohla být ani řeč.
Před ústupem do předem vybudovaných pozic – klubovna, byl každý vyzván ke zkoušce odvahy, vlézt do vln Orlického jezera. Jak už se nám stalo zvykem, nikdo neváhal a vstoupil do vody. Voda byla vzhledem k teplotě vzduchu o 10 stupňů Celsia teplejší. Takže jsme se i ohřály.
Po příjezdu do naší klubovny následuje pozdní oběd a přírodovědné i technické dovednostní soutěže. Chvilku vítězila družina chlapců a za chvilku zase družina dívek. Do konce dne, nikdo nevěděl, jak soutěž dopadne, kdo vyhraje.
Velkou radost, měli děti z lovu nejrůznějšího hmyzu, samozřejmě jsme se pro něj vypravily do okolí Příbrami a hmyzu se nesmělo nic stát. V takovémto lovu jednoznačně zvítězily dívky, do krabičky k jinému hmyzu vložily i dva velké pavouky. Po určení o jaký hmyz se jedná, byl tento navrácen do přírody.
Sobotní večer byl věnován hrám v klubovně, zpěvu s kytarou, povídání a na závěr dne byla pronesena nejedna modlitba.
Neděle, byla věnována balení a úklidu, následovalo i vyhodnocení dobrodružného pátrání po pokladu. Devět členů Royal Rangers Příbram, dle svého výběru, obdrželo hodnotnou odměnu, svítilnu, nůž, nebo uzlovačku či ručně vázaný zápisník.
Dobrodružný víkend s pořádným deštěm, koupáním za deště v Orlíku, s lovem hmyzu a dalšími aktivitami, přineslo mnoho osobních zážitků. Děti také na tři dny zapomněli na moderní technologické vymoženosti, jako jsou sociální sítě, mobilní telefony, PC hry.
19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram
Adventure on the peninsula.
25 – 27.9. 2020
An adventure on the peninsula was carried out by the 19th Royal Rangers on the weekend before St. Wenceslas Day.
On Friday, we leave in the afternoon for our summer camp and Vystrkov near the Orlická dam.
Arriving in light rain and building tents and shelters was an adventurous person. It was raining. Sometimes it stopped and started again. Friday night brought not only a joint sitting by the campfire with stories about the courage of children, but also an adventurous journey for a ticket. The road led, of course, into deep night darkness and constant rain. In the distance, sometimes a wild animal sounded, we think it was a deer.
Everyone successfully managed the journey and thus overcame themselves. At the end of Friday night, there was praise and a short prayer.
Saturday morning brought heavy rain from night, which did not stop. So there was no question of a treasure hunt here on the peninsula.
Before retreating to the pre-built positions – the clubhouse, everyone was invited to a test of courage, to climb the waves of Eagle Lake. As has become customary, no one hesitated and entered the water. The water was 10 degrees Celsius warmer due to the air temperature. So we warmed up.
Arrival to our clubhouse is followed by a late lunch and science and technology skills competitions. For a moment, a group of boys won, and in a moment, a group of girls. By the end of the day, no one knew how the competition would turn out who would win.
The children were very happy to hunt various insects, of course we went to the surroundings of Příbram for him and nothing could happen to the insects. In such a hunt, the girls clearly won, and they put two large spiders in a box with another insect. After determining what kind of insect it was, it was returned to nature.
Saturday night was dedicated to playing in the clubhouse, singing with a guitar, talking, and many prayers were said at the end of the day.
Sunday was dedicated to packing and cleaning, followed by an evaluation of the adventurous treasure hunt. Nine members of the Royal Rangers Příbram, of their choice, received a valuable reward, a flashlight, a knife, or a knotter or a hand-bound notebook.
An adventurous weekend with heavy rain, swimming in the rain in Orlík, insect hunting and other activities brought many personal experiences. The children also forgot for three days about modern technological conveniences, such as social networks, mobile phones, PC games.
19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 22 zobrazení
machalekdavid
Cesta kolmo se Salzburgu(AT) do Grado (IT)
#bikepacking , #alpeadriaradweg
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 7 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
atana
22 - 23.9. 2020
Oprava BIBLE. / BIBLE repair.
Trochu to byla výzva, opravit starou bibli - Kralický překlad.
Tisk provedl A.Hasse v Praze v roce 1921.
Není tak dokonalé, ale povedlo se knize vrátit její schopnost, číst v ní, aniž by vypadávali listy, nebo odpadly desky.
Některé stránky, byli natolik poškozené, že jsem jejich torza naskenoval, vytiskl a všil coby kopii.
Desky dostali nový potah a kovové rohy.
It was a bit of a challenge to correct the old Bible - Kralický překlad.
The print was made by A. Hasse in Prague in 1921.
It's not that perfect, but the book has managed to regain its ability to read in it without dropping leaves or dropping records.
Some pages were so damaged that I scanned, printed and sewed their torso as a copy.
The boards were given a new coating and metal corners.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 7 zobrazení
babetta1
Do prdele a rychle ven. Stačilo-Nikdy více.
CZ-DE-A-FL-CH úplně omylem -IT-A-CZ
více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2020
 • 19 zobrazení
atana
http://www.rrpribram.cz/
13.9.2020
Radostné činění v nedělním odpoledni.
Na neděli třináctého Září, jsme se účastnili veřejné akce města Příbrami, při konání Timbersports.
Naše hlídka tam tvořila pro dětské návštěvníky doprovodný program, sestávající z plavby na dvou kánoích, uzlovací části, výroby kravatek – spona a z místa kde byla možnost zatlouct několik hřebíků do dřeva.
Přínosem byl i stolek, na kterém byli rozloženy oddílové kroniky, stezky zdatnosti i jiné tiskoviny.
Akce se konala od půl druhé odpoledne do šesti hodin večer.
Zájem ze strany veřejnosti – dětí byl velký. Mnoho z nich mělo možnost si vyzkoušet plavbu na kánoi, zatlouct hřebík nebo uvázat jednoduchý uzel.
Některé děti, hřebík do dřeva zatloukali poprvé v životě.
Vyrobit si z dřevěné placky sponu – kravatku, bylo oblíbenou částí celé akce.
Počasí nám poskytlo dost slunečných paprsků a tak nebyla nouze ani o koupání.
Z oddílu se akce účastnili vedoucí: Pavel, Hop, Maruška, Pepa, Atana a pak mužstvo: Ríša, Toník, Tom, Míša, Ondra, Zuzka a příznivci z řad sborové mládeže.
Akce byla velmi vydařená a již se těšíme na další podobnou.
19.přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Joyful tanning on Sunday afternoon.
On Sunday the 13th of September, we participated in a public event of the city of Příbram, during the Timbersports event.
Our patrol there created an accompanying program for children's visitors, consisting of sailing on two canoes, a knotting part, the production of ties - a buckle and a place where it was possible to drive several nails into the wood.
The benefit was also a table on which were divided sectional chronicles, paths of fitness and other printed matter.
The event took place from half past one in the afternoon until six o'clock in the evening.
The interest from the public - children - was great. Many of them had the opportunity to try canoeing, hammer a nail or tie a simple knot.
Some children hammered a nail into the wood for the first time in their lives.
Making a buckle out of a wooden badge - a tie - was a popular part of the whole event.
The weather gave us plenty of sunshine and so there was no shortage of swimming.
The event was attended by the leaders: Pavel, Hop, Maruška, Pepa, Atana and then the team: Ríša, Toník, Tom, Míša, Ondra, Zuzka and supporters from the ranks of the choral youth.
The event was very successful and we are already looking forward to another similar one.
19th front patrol Royal Rangers - Příbram
více  Zavřít popis alba 
 • 14.9.2020
 • 15 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
atana
Naše první schůzka po prázdninách se uskutečnila
V krásný slunečný páteční den.
Sešli jsme se na našem stálém místě a to u páté základní školy. Přišlo pět bratrů, tři sestry a samozřejmě vedoucí.
Po přivítání zazněly družinové pokřiky a pak jdeme na ponorku, tedy na odval šachty Prokop, kdysi sportoviště dnes hřiště s bujarou přírodou okolo a s velkým výhledem na město Příbram.
Na vyhlídce pořizujeme taky jednu z fotografií.
Je první schůzka a tak hrajeme převážně hry, Na šlechtice,
Na detektiva, a mnoho dalších, při kterých cvičíme paměť, rychlost, obratnost a důvtip.
Posléze se dozvídáme pravidla nové celoroční pokladové hry, cílem hráčů je sesbírat všechny Diamanty a dopravit je do hradu. Na cestě nás však může potkat jakákoliv překážka a pak musíme splnit drobný úkol.
Schůzka uplynula velmi rychle a nadešel čas, vrátit se ke škole, kde na nás již čekali rodiče.
19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram
The first meeting after the holidays.
Our first meeting after the holidays took place
On a beautiful sunny Friday day.
We met at our permanent place at the fifth elementary school. Five brothers, three sisters and, of course, leaders came.
After the welcome, the party shouts were heard and then we go to the submarine, ie to the dump of the Prokop shaft, once a sports ground, today a playground with lush nature around and with a great view of the town of Příbram.
We are also taking one of the photos on the lookout.
It’s the first date, so we play mostly games, Na šlechtice,
For detectives, and many others in which we practice memory, speed, dexterity and wit.
Then we learn the rules of the new year-round treasure game, the goal of the players is to collect all the Diamonds and transport them to the castle. However, we may encounter any obstacle along the way, and then we must complete a small task.
The meeting passed very quickly and it was time to return to school, where our parents were already waiting for us.
19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram

Fotografie pořídili vedoucí oddílu.
Photos were taken by the section leader.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.9.2020
 • 30 zobrazení
mssovicky-kd
- výuka pomocí IT
- interaktivní vzdělávací témetické programy
- práce s obrázky, popis, přiřazování, pojmenování
- úkoly, malování...
více  Zavřít popis alba 
 • 10.9.2020
 • 50 zobrazení
robyjoke
Kategorie: lidésport
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 9.9.2020
 • 46 zobrazení
gbyrne
A person of high intelligence struggles to make sense of the world as it relates to morality, relationships, sex and leaving her apartment.

https://www.facebook.com/gabrielbyrnemovies/
více  Zavřít popis alba 
 • 3.9.2020
 • 18 zobrazení
gbyrne
Costanza is drinking a beer in a Prague pub, a summer night in 1968, while a violinist enters and starts playing a "canone inverso" for her. It is not a case, that music and that violin have a story behind that could concern her. It is the love story between Jeno Varga and the music, between Jeno and Sophie. It is also the friendship story with David on the background of WWII and the 'Prague spring' 25 years later. Music and Love the most powerful link that could resist through the time.

https://www.facebook.com/gabrielbyrnemovies/
více  Zavřít popis alba 
 • 3.9.2020
 • 9 zobrazení
jk72
Front shaft is wobbling from side to side. This movement is so huge that it is not possible to use the drill at all.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.8.2020
 • 11 zobrazení
strfamily
a very nice castle, open air museum below it and historical war exhibition
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 12.8.2020
 • 34 zobrazení
atana
Vazba nové táborové kroniky pro Hvězdu Severu z Brna.
Binding of a new camp chronicle for the Star of the North of Brno.

Tábor Bahna - 2020.

Byl jsem opět poctěn, tím, že mohu pro TOM - Hvězda Severu z Brna, svázat jejich táborovou kroniku. Kronika je z letošního jejich letního tábora. V pořadí je to 22 letní tábor.
zde je několi obrázků, jak z volných listů pomalu vznikají složky, aby později byli všity do bloku.
I was honored again, by being able to tie their camp chronicle for TOM - Hvězda Severu from Brno. The chronicle is from this year's summer camp. It is 22 summer camp in a row.
here are a few pictures of how loose leaves slowly form folders so that they can be sewn into a block later.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.8.2020
 • 25 zobrazení
dymas-cz
 • 6.8.2020
 • 311 zobrazení
Reklama