skritek3636
I did photos from trip from Maršov to Veverská Bitýška. I went first on the red and then on the green turist sign. The road was 12Km long and I met a lot of ponds along the wayand there were wonderful views of the surronding hills.

Dnes jsem si udělala výlet do Maršova a když už jsem tam byla nezapomněla jsem se stavit u Maršovských vodopádů a potom jsem šla přesně na opačnou stranu Maršova po červené na rozcestí Pravková a odtál po zelené do Lažánek a dále stále po zelené do Veverské Bitýšky. Cesta byla dlouhá cca 12 Km a cestou jsem potkala několik tajících rybníků z mrazivého objetí a naskytali se nádherné rozhledy na okolní kopce Tišnovska. Cestou jsem také potkala kočičky v plném květu, pokusila jsem se je vyfotit, ale snímky mám rozmazené, takže bohužel nic a taky jsem v zahrádkách viděla kvést Talovín, takže, i když ještě má v březnu mrznout, jaro se stále více blíží.
více  Zavřít popis alba 
61 komentářů
 • 27.2.2021
 • 104 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
patelisha269
the searching for Tall Profile Demonstrate, Female Escorts, Wonderful Call Young ladies, or Any other Free Escorts like Collage Young ladies, House Wife’s or Private MNC’s Working Proficient at that point you'll avail lot more great times in surat in the event that you have got any of those have to be meet your internal desire to be all more joyful in your visit of There are bounty of Tall Profile Model, Female and all Tall quality of Female Young ladies are holding up for you to form adore with you at your put like Domestic, Lodging, Flats, or any other put you'd like to them to induce all your crave to be filled with act that have as it were objective to meet and get the fair qualified modern Experts In the event that you'rearrived within the city of doing trade and go to the official occasions, or assembly at that point you'll be able too make all unwinding and great times in your life simply continuously needed to form happening in your way of getting adored genuinely and all inviting and adoring in day time, Night time or any speci.

https://www.isha-patel.com/nagaland/peren-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/phek-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/samaguting-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tseminyu-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tuensang-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/tuli-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/ungma-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/viswema-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/wokha-escorts-service-call-girls.html
https://www.isha-patel.com/nagaland/zunheboto-escorts-service-call-girls.html
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 19.2.2021
 • 2 627 zobrazení
zampachheno
 • 9.2.2021
 • 83 zobrazení
inlineskola
Cyklo + Paddleboards + lot of fun :)))
více  Zavřít popis alba 
 • 4.2.2021
 • 320 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
atana
2 - 4.6. 2006
Z Dobříše přes Zlatý důl na Kuchyňku a zpět.
From Dobris via Gold Gold mine on the kitchen and back.

Páteční odpoledne je v plném proudu a Dvojce začíná výprava na Kuchyňku nedaleko Dobříše.
Sice většina z nás dala přednost prožít víkend v teple a bez námahy, ale i tak je nás na uskutečnění výpravy dost.
V přesně daný čas nastupujeme do autobusu a míříme na Dobříš, zde se potkáváme s Veverkou.
Čas na najití směru, kterým se vydáme, netrvá dlouho. Délka cesty je necelých deset kilometrů na západ.
U místního sanatoria se družina Svišťů odpojuje od Bobrů a Ostřížů. Dál postupuje vlastní cestou. Počasí přeje, svítí sluníčko, vítr moc nefouká, batohy těžknou krok za krokem.
Inu kdo si co zabalil, to si nese.
V lesním království potkáváme Daňky, Srny, spoustu ptactva a i jiných živočichů. Někteří bratři poznávají živočichy v osobním kontaktu, to když si sednou na pařez, který je domovem rezavých mravenců.
Než však Svišti dojdou ke Zlatému dolu, brodí se bažinami, bojují se zrádnými výhony Ostružiní a v mnohém hustém houští se zaseknou i s báglem.
V kopcích blíž ke Kuchyňce se rozprostírá Zlatý důl. Sice se zde již mnoho let netěží, ale vstup do štoly a upravené okolí dává tušit občasnou přítomnost lidí, nebo skřítků.
Než však Svišti vystoupí na vrchol Kuchyňky, uplyne ještě mnoho času. Který využijí k nalezení ztracené cesty, vyhledání vhodného tábořiště a pro stavbu bivaku.
Je sobotní ráno, půl šesté, Svišti jsou již na nohou, balí, vaří snídani, uklízí a nakonec zahlazují všechny stopy po táboře. V sedm hodin se již jde dál, po znovu nalezené cestě.
Neuplyne hodina a vrchol Kuchyňky byl nalezen. Krátký odpočinek dodává síly všem.
Vždyť na Sviště čeká setkání s Veverkou.
Na cestě se v příhodný okamžik objevila rezavá Veverka, vítr vál od ní takže nás nezaznamenala. Všichni jsme zůstali nehybně stát. Ze vzdálenosti dvaceti metrů dohopkala až k nám.
Stále o nás nevěděla, pak vyskočila na strom a pomalu mizela v jeho koruně.
Toto velké dobrodružství skončilo.
S družinou Bobrů a Ostřížů se potkáváme před polednem, na jejich tábořišti. Následuje krátká porada jak a kam dál, a kde se zase sejdeme.
Svišti jdou dál, chceme najít památník a setkat se s Dodem v Bukové u Příbrami. Památník jsme nenašli, Dodo již v Bukové nebyl. A tak jdeme po modré značce, za Bukovou u rybníka vaříme oběd. Nalezli jsme zde staré ohniště. Jeho přítomnost využíváme k uvaření jídla.
Polední odpočinek uplynul jak voda. Dvě hodinky kdy se nemuselo šlapat jsou pryč. Jdeme dál. Cesta nás vede k místu setkání s ostatními družinami.
Podvečer je věnován přípravě tábora a podobným činnostem. Máme dokonce vyhlídku na Příbram, náš zítřejší cíl.

Jsou dvě hodiny v noci, začíná pršet. Bobři a Ostříži včera přístřešky nestavěli a tak zmokly, Svišti ráno vstanou a nebudou mokří. Nedělní ráno už jen drobně prší, nastávají obvyklé činorodosti, najíst se, zabalit si, uklidit po sobě všechny stopy a rozloučit se lesem i a dokončit pohodovou výpravou. Ne, však na dlouho.
Ač byla tato výprava trochu náročná, tak byla dobrá.

Altmiov.

Friday afternoon is in full swing and Dvojka's expedition to the Kitchen near Dobříš begins.
Although most of us preferred to spend the weekend in the heat and effortlessly, there are still enough of us to make the trip.
At the exact given time we get on the bus and head to Dobříš, where we meet the Squirrel.
It doesn't take long to find the direction we're going. The length of the road is less than ten kilometers to the west.
At the local sanatorium, the Svišťů group is disconnected from Bobrů and Ostříž. He continues on his own path. The weather is good, the sun is shining, the wind is not blowing much, the backpacks are heavy step by step.
Well, whoever packed what, bears it.
In the forest kingdom we meet fallow deer, roe deer, lots of birds and other animals. Some brothers get to know the animals in personal contact when they sit on a stump that is home to rusty ants.
But before the Marmots reach the Golden Mine, they wade through the swamps, fight the treacherous shoots of Ostružiní, and in many dense thickets they get stuck with a bagel.
The Zlatý důl stretches in the hills closer to the Kitchen. Although not mined here for many years, the entrance to the gallery and the landscaped surroundings suggests the occasional presence of people or elves.
However, a lot of time will pass before Marmot climbs to the top of the Kitchen. Which they will use to find the lost path, find a suitable camp and to build a bivouac.
It's Saturday morning, half past five, the Marmots are already on their feet, packing, cooking breakfast, cleaning and finally clearing all traces of the camp. At seven o'clock he goes on, on a rediscovered path.
Less than an hour passed and the top of the Kitchen was found. A short rest gives strength to everyone.
After all, a meeting with the Squirrel awaits Marmot.
A rusty Squirrel appeared on the road at an opportune moment, the wind was blowing away from her so she didn't notice us. We all stood motionless. From a distance of twenty meters she jumped to us.
She still didn't know about us, then she jumped on a tree and slowly disappeared in its crown.
This great adventure is over.
We meet a group of Beavers and Ostřížs before noon, at their camp. There is a short meeting on how and where to go next, and where we will meet again.
The marmots go on, we want to find a memorial and meet Dod in Buková near Příbram. We did not find the monument, Dodo was no longer in Buková. And so we follow the blue sign, behind Buková by the pond we cook lunch. We found an old fireplace here. We use his presence to cook food.
The lunch break passed like water. Two watches when you didn't have to pedal are gone. We are going further. The path leads us to a place to meet other companies.
The early evening is dedicated to the preparation of the camp and similar activities. We even have a view of Příbram, our destination tomorrow.
It's two o'clock in the morning, it's starting to rain. The beavers and the Perch did not build shelters yesterday, so they got wet. Sunday morning is only a little raining, the usual activities take place, eat, pack up, clean up all traces and say goodbye to the forest and finish with a relaxing expedition. No, but for a long time.
Although this expedition was a bit demanding, it was good.

Altmiov.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.1.2021
 • 65 zobrazení
digitalindia
The WPM stands for words per minute, and it is a measure of typing speed, commonly used in the recruitment process and typing speed tests. It is standardized to five characters or keystrokes. ... Make sure you start your touch typing with high accuracy. Your speed will grow over time. It is a measure of the output speed on a. keyboard. Here's how it works: - start a timer and start typing for exactly 1 minute. - count how many characters you just typed including spaces. Digital literacy refers to an individual's ability to find, evaluate, and compose clear information through writing and other media on various digital platforms. Digital literacy is evaluated by an individual's grammar, composition, typing ... Overall, digital literacy shares many defining principles with other fields that use modifiers in.

1. What is a Type 3 test?

Ans. Type III tests examine the significance of each partial effect, that is the significance of an effect with all the other effects in the model. They are computed by constructing a type III hypothesis matrix L and then computing statistics associated with the hypothesis L. = 0.

2. How is the typing speed described?

Ans. Most people know that typing speed on a computer keyboard is measured in words per minute (wpm). Since words are not all the same size it would not be fair to measure someone's typing speed by counting the actual number of words taken randomly from a textbook.

3. WhaWhat istyping test?

Ans. Typing tests are used to measure how quickly and accurately you can type in a given amount of time. Speed and accuracy are the key factors for determining your WPM (words per minute).

4. How would Do you describe your typing skills?

Ans. I type fast. I use all my fingers. ...
My speed may not be great but I don't have to
look at the keyboard either. ...

I type quickly, most of the time. ...

50–75 wpm. ...

Hybrid hunt and pecker. ...

I'm an advanced pecker. ...

Extremely fast. ...

I DON'T LIKE THAT 'CAPS LOCK' BUTTON IS SO

CLOSE TO THE 'SHIFT' KEY.

5.What Is the Average Typing Speed?

Ans. The average person types between 38 and 40 words per minute (WPM). That translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster, averaging between 65 and 75 WPM.

6. What is the Wald test used for?

Ans. The Wald test (also called the Wald Chi-Squared Test) is a way to find out if explanatory variables in a model are significant. “Significant” means that they add something to the model; variables that add nothing can be deleted without affecting the model in any meaningful way

7. What is Wald in SPSS?

Ans. Wald is basically t² which is Chi-Square distributed with df=1. However, SPSS gives the significance levels of each coefficient. As we can see, only Apt1 is significant all other variables are not. If we change the method from entering to forwarding:Wald the quality of the logistic regression improves.

8. What is the highest WPM ever?

Ans.216 words per minute
The highest typing speed ever recortyping 216 words per minute (wpm), set by Stella Pajunas in 1946, using an IBM electric typewriter. Currently, the fastest English language typist is Barbara Blackburn, who reached a peak typing speed of 212 wpm during a test in 2005, using a Dvorak simplified keyboard.

9. How do I know my typing speed WPM?

Ans. This is a simple test of typing speed, measuring words per minute, or WPM. The standard measure of WPM is (5 * number of characters) / (time is taken). By that measurement, "quick brown fox" is 15 characters, including spaces. The recorded score is WPM * Accuracy.

10. What is a good typing speed for data entry?

Ans. about 80 words per minute
Traditional Data Entry Style and Speed
A professional typist would be expected to average about 80 words per minute to qualify for most professional jobs, although people with a measured WPM as low as 50 might be
considered acceptable in some situations.

BY:- Supriya Gupta
více  Zavřít popis alba 
 • 12.12.2020
 • 37 zobrazení
ok2zdl
Let LO1527 společnosti LOT Polish Airlines z Ostravy do Prahy s DHC-8, zpátky LeoExpressem.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.12.2020
 • 284 zobrazení
prachi
 • 29.11.2020
 • 92 zobrazení
lotuspower
26. 9. judge: Hana Ahrens (A)
Agibi Farisa Yejide Lotus Power - VP 1 🥇
27. 9. judge: Mag. Heliane Maissen - Jarisch (A)
Agibi Farisa Yejide Lotus Power - VP 1 🥇
Azikiwe Bakari Lotus Power - VP 1, Best puppy 🏆💚
více  Zavřít popis alba 
 • 2.11.2020
 • 38 zobrazení
lotuspower
5. 9. 2020
rozhodčí feny: Silvie Vácha
Amachi Tendai Kianga Lotus Power - VN4 💛
Agibi Farisa Yejide Lotus Power - VN 💕
rozhodčí psi: Hana Ahrens
A’Yahya Roho Dinari Lotus Power - VN 💛
6. 9. 2020
rozhodčí feny: Hana Ahrens
Amachi Tendai Kianga Lotus Power - N 💛
Agibi Farisa Yejide Lotus Power - N 💕
rozhodčí psi: Silvie Vácha
Adjatay Temitope Lotus Power - VN 2🥈💙
A’Yahya Roho Dinari Lotus Power - VN 3🥉💛
více  Zavřít popis alba 
 • 2.11.2020
 • 26 zobrazení
baos
 • 21.9.2020
 • 131 zobrazení
olinopc
 • 19.9.2020
 • 24 zobrazení
lotuspower
💗 Agibi Farisa Yejide Lotus Power 💗

Judge: Iveta Klápová (CZ)
Mladší dorost - VN
NAJ mladá hlava - 2. místo 🤩🤩🥈
více  Zavřít popis alba 
 • 3.9.2020
 • 14 zobrazení
lotuspower
Azikiwe Bakari Lotus Power - VN 2 🥈💚
Adjatay Temitope Lotus Power - VN 💙
A’Yahya Roho Dinari Lotus Power - VN 💛
Adofo Tegene Lotus Power - VN 💙
Amachi Tendai Kianga Lotus Power - VN 💛
Agibi Farisa Yejide Lotus Power - VN 💕

Kristýnka s Ambrou v soutěži Dítě a pes získaly opět 1. místo💕

Zúčastnili jsme se také soutěže o nejlepšího plemeníka - Bakari Shane Munyati a získali jsme 1. místo💚
více  Zavřít popis alba 
 • 3.9.2020
 • 56 zobrazení
lotusesprit
Na zámku ve Vlašimi si 4.7.2020 si daly sraz vozy Rolls Royce, Bentley, Ferrari a Lotus. Na sraz, který společně pořádal Rolls Royce a Bentley Club a oficiální zástupce Ferrari Scuderia ve spolupraci s LOTUS clubem CZ se účastnilo cca 60 vozů.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.7.2020
 • 68 zobrazení
strfamily
Thanks, Martin, for this wonderful trip off the official hiking trails. We experienced a lot of rain, mud, sun, nice views, animals, rocks and good company.

Photos were taken by Martin, Kubi, Michal and Belma. Jan, Zina and Táňa are in charge only of enjoyment :)
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 13.7.2020
 • 112 zobrazení
Reklama