gbyrne
When in 1941 Nazi Germany invaded the Soviet Union, their troops quickly besieged Leningrad. Foreign journalists are evacuated but one of them, Kate Davies, is presumed dead and misses the plane. Alone in the city she is helped by Nina Tsvetnova a young and idealist police officer and together they will fight for their own survival and the survival of the people in the besieged Leningrad.

https://www.facebook.com/gabrielbyrnemovies/
více  Zavřít popis alba 
 • 3.9.2020
 • 22 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
corvus-collector
Mé herní zážitky z geniální hry od Hidea Kodžimy - DEATH STRANDING. Road trip, filozofické dílo, geniální narativ, úžasná grafika, kterou ocení člověk jen při samotném hraní... příroda, survival, Sam Porter Bridges, časodéšť... Vítejte ve světě Death Stranding a v hlavě Hidea Kodžimy. Všechny snímky jsou pořízené přímo během mého hraní přes možnost fotorežimu. Snímky budu doplňovat postupem času, jak budu pokračovat v příběhu.

My own screenshots from Death Stranding video game...
více  Zavřít popis alba 
 • loni v létě
 • 21 zobrazení
inspiro
Letní zážitkový tábor pro děti od 12 do 17 let na tábořišti u Ledče nad Sázavou.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2020
 • 281 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
amusurvival
 • 26.6.2020
 • 61 zobrazení
ladakovar
Kategorie: umělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 10.6.2020
 • 13 zobrazení
atana
Druhý chlapecký skautský oddíl – Dvojka Příbram.
Výprava se 4. dívčím skautským oddílem Amazonky.
Na Slivici, 23 - 25.11. 2001.
The second boys' scout unit - Dvojka Příbram.
Expedition with the 4th Girl Scout Squad of the Amazon.
Na Slivici, 23 - 25.11. 2001.

P o r á ž k a O f i l i á n ů a o b n o v a z e m ě M o t ý l ů
Výprava s Amazonkami na Slivici, 27 – 29.2. 2004
I donesla se zpráva nemilá že rody Ofiliánů zabírají území v Zemi za zrcadlem a vyhánějí z něho původní obyvatele. O své přežití tak musí usilovat rody CHUROKŮ, RATIŮ, ARAMOVÉ a jiné, kdyby nepřišla prosba od CHUROKŮ, tak by Ofiliáni pokračovali ve svém rozpínání. Po krátké poradě se vydali dva Skautské oddíly bojovat za dobro s Ofiliáni.
Země za zrcadlem opět čeká. Píše se pátek 27 dne, měsíce HLADU, na vlakovém nádraží se scházejí Amazonky s Dvojkou. Je poměrně chladné počasí. Nám to však nevadí. Náš vlak do Země za zrcadlem odjíždí v 17, 00 hodin. Nasedáme a za deset minut zase vysedáme. Jsme v Milíně. Zde se k nám přidává posila v podobě bratra Matěje. Zase je nás víc, pochod v plné zbroji na Slivickou pevnost trvá něco přes hodinu místního času. Nad vzdálenými horami se již den kloní ke svému spánku, my však jdeme vstříc něčemu co nás ještě nepotkalo.
Co to asi bude ?
Slivická pevnost nás vítá a své brány nám otevírá. Vítáme se s Jaroslavem a i s ostatními obyvateli pevnosti. Je nás, zde mnoho. Zabydlujeme se v síních kde budeme pár dní pobývat. Nastává čas večerního hodokvasu, každý z nás vybaluje něco jídla ze svých tlumoků a za neustálého dolévání číší čajem začíná příjemný večer před bitvou.
Ten kdo z nás je zde poprvé se dozvídá dalekosáhlou legendu o Zemi za zrcadlem.
V ten okamžik kdy dozněli poslední slova o Zemi za zrcadlem se objevují ve dveřích dva Churokové. Přišli nás požádat o pomoc při osvobození své země od Ofiliánů. Posloucháme jejich slova a slibujeme že jim pomůžeme. Než odejdou do svých přechodných obydlí tak nás zvou na druhý den k sobě, na schůzku v nedalekém lese. Rádi přijímáme.
Večer ubíhá, je čas zalehnout. Musíme nabrat spoustu sil k zítřejšímu dni. Jaký asi bude ? Těm mladším z nás je přečten drobný příběh na Dobrou noc.
Nastalo sobotní ráno, 28 dne měsíce HLADU. Budíme se do mrazivého rána které slibuje pěkný prosluněný den. Všichni se účastníme ranní rozcvičky v podobě hry kterou nás naučili Churokové. Snídaně nám dodala potřebnou sílu. A v přesně stanovený čas odcházíme do nedalekého lesa za Churoky, kteří nás pozvali. Setkáváme se s nimi na pasece. Okolo nás jsou krásné mohutné stromy a již je na nich vidět že se blíží jaro. Jenom rozpučet do krásy a mohutnosti. Abychom udělali Churokům radost tak s nimi hrajeme pár drobných her.
Po chvilce přichází Voidžíra. Mohutná postava zahalená v žlutý plášť se s námi vítá a ráda vyslechla i nelichotivý příběh Churoků. Potom povídá že Ofiliány lze porazit jen tehdy když nalezneme dostatečné množství Kamenů moci. Potom je zde šance Ofiliány porazit.
Kameny se nacházejí u všech ras žijících v Zemi za zrcadlem. Jak Voidžíra přišla tak i odešla. My se vydáváme do všech možných i nemožných koutů a hledáme kameny moci. Mezitím se přiblížil čas polední, spolu s Churoky obědváme a pak i trochu lenošíme. Ofiliáni jsou kdesi zalezlí, ti dělají neplechu pouze v noci.
K polovině odpoledního sobotního dne máme mnoho Kamenů moci a tak se pouštíme do hry jenž má název Famfrpál. Hra chvílemi připomíná ragby jindy zas házenou a i hru na třetího. Po chvilce jsme uhonění. Nastává proto čas jít lovit Lachtany. Tato hra trénuje každé tělo v hbitosti, síle a koordinaci pohybů. Část z nás jsou lovci – tři až šest hráčů – , zbytek jsou Lachtani. Úkolem lovců je chytit Lachtana, nadzvednout ho nad zem, napočítat do tří a z Lachtana je lovec. Čím více chycených Lachtanů tím víc lovců. Přiblížil se večer, den končí. Loučíme se s Churoky a domlouváme zítřejší tažení proti Ofiliánům. V pevnosti opět propukl hodokvas a velké hry : Milionář, Az kvíz, Království, Parlament ČR a jiné radovánky. Pochodně dohořívají a tak nám dávají signál jíti spát. Těm mladším je opět čtena povídka na Dobrou noc. Nedělní sychravé ráno dává tušit že dojde k boji s Ofiliáni. Rozcvička nás probudila definitivně. Dnes nadchází ten den kdy se rozhodne mezi dobrem a zlem.
Co bude mocnější ? V přesně stanovený čas odcházíme i s našimi Kameny moci na smluvené místo, tam na nás již čekají Churokové a zástupci jiných ras. Na dohled přes údolí jsou hordy Ofiliánů. Z našeho ležení i jejich ležení vycházejí parlamentáři. Uprostřed domlouvají podmínky boje. Za chvilku je vše domluveno. Přesunujeme se na polovinu k Ofiliánům, oni činí tak též. Podmínky boje jsou následující : bude se bojovat postupně „ muž proti muži “. to znamená že každý z bojovníků má zapálenou svíčku a tedy jeden Kámen moci. Ofiliáni taktéž. Komu je svíčka sfouknuta prohrál.
Boj začal, Ofiliánům se daří hned od počátku. Nás ubývá. Až na poslední chvíli se nám daří zlomit odpor Ofiliánů a jejich čím dál míň. Vítězíme, země všech dobrých národů jsou zachráněny i země Motýlů v níž žijí Churokové.
Vítězný polední hodokvas na sebe nenechá dlouho čekat, po něm se loučíme s Churoky i s obyvateli Slivické pevnosti a odcházíme na vlak. Víkend se zdařil a je nám fajn. A kdo s námi všechno byl ?
Babočka, Kazbunda, Golem, Jezevčík, Mráček, Dodo, Klobouček, Matěj, Štístko, Pikolka, Buvol, Mikulda, Plaváček, Klaun, Snížek, oddíl Amazonek, sestry a bratři ze Slivice.
Celkový počet, 45 skautů a skautek.
Lesní Hlodavec Ježek – Víťa

Defeat the Ofilians and restore the Land of Butterflies.
Expedition with the Amazons on Slivice, 27 – 29.2. 2004
And there came a good report that the families of the Ofilians occupied the land in the earth behind a mirror, and drove out the original inhabitants from it. The families of CHUROK, RATI, ARAM, and others must strive for their survival, if the request from CHUROK did not come, the Ofilians would continue to expand.
After a brief consultation, the two Scout Troops set out to fight for good with the Ofilians.
The ground behind the mirror is waiting again.It is written Friday the 27th day, the month of HUNGER, the Amazons and Dvojka meet at the train station. The weather is relatively cold. But we don’t mind. Our train to Earth behind the mirror leaves at 5:00 p.m. We get on and sit down again in ten minutes. We are in Milín. Here we are joined by a reinforcement in the form of Brother Matěj. There are more of us again, the march in full armor to the Slivice Fortress takes a little over an hour of local time. Over the distant mountains, they have been leaning to sleep for a day, but we are going towards something that has not yet happened to us.
What will it be?
The Slivice fortress welcomes us and opens its gates to us. We welcome Jaroslav and the other inhabitants of the fortress. There are many of us here. We will settle in the halls where we will stay for a few days. The time of evening feast is coming, each of us unpacks some food from his interpreters and with a constant refilling of a cup of tea, a pleasant evening before the battle begins.
He who is here for the first time learns the far-reaching legend of the Earth behind the mirror.
The moment the last words about the Earth faded behind the mirror, two Churoks appear in the doorway. They came to ask us for help in liberating their country from the Ofilians. We listen to their words and promise to help them. Before they leave for their temporary dwellings, they invite us to the next day, to a meeting in the nearby forest. We are happy to accept.
The evening is over, it’s time to lie down. We have a lot of strength to do tomorrow. What will it be like?
A little story for Good Night is read to the younger of us. It was Saturday morning, the 28th day of the month of Hunger. We wake up to a frosty morning that promises a nice sunny day. We all take part in a morning warm-up in the form of a game taught to us by the Churoks. Breakfast gave us the strength we needed. And at the exact time we go to the nearby forest for the Churoks, who invited us. We meet them on the pasture. There are beautiful massive trees around us and you can already see that spring is approaching. Just a break in the beauty and power. To make the Churoks happy, we play a few small games with them.
After a while, Voijir arrives. The large character, wrapped in a yellow cloak, greets us and is happy to hear the unflattering story of the Churoks. He then says that the Ofilians can only be defeated if we find a sufficient number of Stones of Power. Then there’s the chance to defeat the Ofilians.
Stones are found in the mirror behind all races living in Earth. As Voijira came and went. We go to all possible and impossible corners and look for stones of power.
In the meantime, noon time has approached, we have lunch with the Churoks and then we laze a bit.
The Ofilians are hiding somewhere, they only make trouble at night.
By the middle of Saturday afternoon, we have a lot of Stones of Power, so we start a game called Quidditch. At times, the game is reminiscent of rugby, sometimes handball, and the game of third. After a while, we’re in a hurry. It’s time to go hunting for Sea Lions. This game trains every body in agility, strength and coordination of movements. Some of us are hunters – three to six players – the rest are Sea Lions. The task of the hunters is to catch Sea Lion, lift him above the ground, count to three and Sea Lion is a hunter. The more Sea Lions caught, the more hunters.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2020
 • 166 zobrazení
amusurvival
 • 12.12.2019
 • 36 zobrazení
amusurvival
 • 12.12.2019
 • 72 zobrazení
skaut-krmelin
 • 23.11.2019
 • 159 zobrazení
jeldovo
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2019
 • 40 zobrazení
cqbt
Naše skupina vznikla v průběhu roku 2011 kdy se jednalo o nácviky obranné střelby v úzkém kruhu přátel. Počátkem roku 2013 fungujeme pod názvem AOTS jako uzavřená skupina lidí, která má kladný vztah k branným aktivitám jako například taktická střelba, postupy dvou a více členných teamů, survivalové a postapo techniky, organizované pochody a buschcraft. Naší snahou je co nejlepší osobní rozvoj každého frekventanta a následně i nás všech samotných, buď to formou našich alternativních kurzů nebo taktických tréninků. Akce, kurzy a tréninky nejsou v žádném případě komerční záležitostí, fungujeme spíše na bázy osobního doporučení od lidí které známe. Nesnažíme se zalíbit všem okolo a nejde nám ani o tak zvanou širokou střeleckou nebo nestřeleckou veřejnost, ale o to malé procento lidí které sdílí stejné myšlenkové nastavení jako my, tedy realnou taktickou sebeobranu se zbraní. V případě zájmu o jakoukoliv akci, kurz, trénink atp. počítejte s krátkým emailovým pohovorem, kde budeme chtít znát odpovědi na otázky jako například (Jak jste se o nás dozvěděl? Jste na doporučení někoho kdo u nás byl? Snesete středně těžkou zátěž jako kliky, odstrky atp.?). Co u nás určitě nenajdete jsou dogmata a mantinely, naopak vždy vysvětlujeme více postupů, protože cíl je stejný, ale vedou k němu různé cesty. Nebudeme si vás v žádném případě hýčkat podložkami, aby jste se náhodou neušpinili od bláta, ani vás nehodláme podstrojovat horkou kávou, vídeňskými párečky a nebo jinak rozmazlovat. Libujeme si v diskomfortní zóně, protože razíme teorii, že diskomfort znamená progres, kdežto komfort vede vždy jen k úpadku.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.9.2019
 • 24 zobrazení
kajanaja
 • srpen 2019
 • 483 zobrazení
rebelovepaseka
 • červenec 2019
 • 175 zobrazení
vanem
příprava, odlet, Victoria, stop, indiánská rezervace, start
Tak už jsem zpátky z Kanady. Zatím jen fyzicky, hlava, srdce a duše zůstávají v Kanadě a doufám, že tam ještě dlouho vydrží. 75 km dlouhý West Coast Trail na ostrově Vancouver Island, který jsme s Jindrou Čermákem šli, byl úžasný, krásný a technicky náročný, kdyby mi někdo tvrdil, že půjdeme pětikilometrový úsek 3 a půl hodiny, vysmál bych se mu. Bahno, nekonečné žebříky, kluzké klády přes potoky a bažiny, lanový most, stoleté stromy přes cestu, kluzké kameny a chaluhy na pláži, brodění přes říčky vytékající do moře. Nic takového jsem nikdy nezažil. Fakt Survival. Cesta nejseverněji položeným deštným pralesem, indiánskými rezervacemi a po plážích i neplážích (to více) Pacifiku byla prostě fascinující. Stejně výživný byl i následující „road trip“ proměnlivou krajinou (hory, ale i pouštní krajina jak z westernu) vypůjčeným autem na sever od Vancouveru přes městečka s krásnými indiánskými názvy Squamish, Lillooet, Logan a Hope, spaní v ráji medvěda Grizzlyho u jezera Seton a výstup na vancouverskou Kleť, Mount Seymour. Kanadu si nelze nezamilovat. Jak charakterizovat Kanadu? Pravý opak České republiky. Země otevřená, s krásnou divokou přírodou, přívětivá, plná milých usměvavých lidí. Nejmultikulturnější země v jaké jsem kdy byl. Ta úplně nejtemnější noční můra českých xenofobů. Žijí tu vedle sebe desítky národů a můj subjektivní dojem je, že to absolutně funguje. S Českou republikou má Kanada společnou snad jen lásku ke sportu. Nezbývá říci než I LOVE CANADA. Obrovský dík patří Jindrovi Čermákovi. Bez jeho organizačních schopností a hlavně jazykových znalostí bych skončil už někde na letišti. Jindra vše vykomunikoval, vybookoval, vygoogloval , opravil, vynalezl, odřídil a já si připadal jak v bavlnce a mohl jsem úplně vypnout. Někdy jsem to fakt přehnal a dostal se do pozice krále z pohádky Nesmrtelná teta, kde Jaromír Hanzlík říká: „ to se mi ale ulevilo“, tedy až na pokraj mentální poruchy a retardace. :) Vynahradil jsem to, ale velmi pozitivním přístupem a myšlením :) a dal všanc své zdraví (rozražené koleno, odřené ruce, odřená hlava, nos, kousnutí jedovatou mouchou, zničené boty) které jsem obětoval za nádherné počasí a to, že veškerá protivenství (a že jich bylo) jsme překonali..Obětoval jsem též dva objektivy, jeden jsem zničil už na letišti, druhý poté co nás na jezeře Nitinat vyložila z lodě krásná indiánská lovkyně krabů.
více  Zavřít popis alba 
 • červen až červenec 2019
 • 45 zobrazení
warfieldpce
Akce Easter Egg byl prvek do našich airsoftových a surival games - Real PUBG her v podobě hladání přívěšků (psích známek).
Vždy na jedné z akcí byla umístěna jedna psí známka, NĚKDE v herním poli tak, aby byla vidět, ale zároveň, aby nebylo tak jednoduché ji najít.
Vždy na konci dané akce vyhlásíme, zda se psí známka s přívěskem našla nebo ne.
Na konci roku 2019 jsme vyhlásili hráče, který nalezl nejvíce známek s přívěškem a získal od nás VSTUP NA VŠECHNY AIRSOFT A SURVIVAL GAMES AKCE PRO ROK 2020 ZDARMA! 🤩
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2019 až leden 2020
 • 118 zobrazení
jendanabytek
 • leden 2019
 • 79 zobrazení
zsmsdrnovice
 • 12.12.2018
 • 111 zobrazení
creative-shooting
Survival Course with Sierra Survival
více  Zavřít popis alba 
 • 13.10.2018
 • 21 zobrazení
skaut-krmelin
 • září 2018
 • 176 zobrazení
Reklama