Hledání: basiková

Pro dotaz basiková jsme našli 376 výsledků.
AKCE -40 % s kódem
Den dětí se
40% slevou

Pořiďte pexeso
jen za 149 Kč.
Kód: 40NaPexeso
Den dětí
atana
Počátky Uzlovací regaty u naší hlídky.

Sláva a HURÁ, opět se můžeme setkávat na našich schůzkách a výletech.
Tak tomu je i dnes 15. 5. 2020. Scházíme se u páté základní školy a jsme skoro všichni. Je nás dost na hry i nácvik dovedností.
Hned po pokřicích a hlášení náčelníků družin. Jdeme na Ponorku, což je odval šachty Prokop. Halda kdysi bývalého dolu. Po skončení dolování je z haldy, hřiště atletické a dnes skoro zarostlý kopec s pláckem.
Hned na začátku máme vyhodnocení měsíce Března, rozdávají se odměnkové lístečky a i ceny věcné drobné.
Vyhodnotila se činnost v době Koronovirové nečinnosti. Ten nejlepší, získal Puzzle o 3000 dílcích.
Hra rozvaž provázek nám dodala spoustu energie na učení a vázání šesti základních uzlů. Budou se hodit v Uzlovací regatě.
Vlastní tréning na regatu proběhl a bylo při ní plno smíchu. Čas schůzky se naplnil a my jdeme opět z našeho oblíbeného místa k základní škole. Zde zazní pokřiky družin a pak už se rozcházíme do svých domovů.
Tak zas v pátek, tedy za týden.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram.

The beginnings of the Knot Regatta at our patrol.

Glory and HURRA, we can meet again at our meetings and trips.
This is still the case today on 15 May 2020. We meet at the fifth primary school and we are almost all of us. There are enough of us for games and skills training.
Right after the shouts and reports from the party chiefs. We are going to the Submarine, which is the dump of the Prokop shaft. Heap of a former mine. After mining, it is from the heap, the field is athletic and today an almost overgrown hill with a patch.
Right at the beginning, we have an evaluation of the month of March, handing out reward cards and even small prizes.
The activity during Coronovirus inactivity was evaluated. The best one, won a Puzzle of 3000 pieces.
The game of untie the strings gave us a lot of energy for learning and tying the six basic knots. They will be useful in the Knotting Regatta.
The actual training at the regatta took place and it was full of laughter. The meeting time is up and we are going from our favorite place to elementary school again. Here the cries of the companions are heard and then we break up to our homes.
So again on Friday, in a week.

19th Front Patrol Royal Rangers - Příbram.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.5.2020
 • 38 zobrazení
atana
Dvojka a Svojsíkův závod
Okresní kolo 8.5. 2003

Poměrně dobře jsme si vedli před dvěma lety, kdy náš druhý chlapecký oddíl ve své historii poprvé zvítězil v okresním kole Sv. závodu. A tak tomu bylo i po dvou letech.
Na okresní kolo Svojsíkova závodu, konaného dne 8.5. 2003, se náš oddíl moc nepřipravoval.
Soutěžní družina, která mněla reprezentovat "Dvojku", se však přece několikrát sešla a pilně trénovala.
Nadešel ten den kdy devět družin z různých oddílů se schází na Novém rybníce v klubovním domě třetího střediska. Zde na všech účastnících je vidět drobná nervozita a napětí, jak vše dopadne.
Ještě je čas se naučit to či ono, ještě je čas opravit nášivku na kroji i čas na malou svačinku. Po desáté dopolední je slavnostní nástup všech účastníků. Bratr Zmatlík vysvětluje pravidla a vybízí zúčastněné k dobrému výsledku i k zachování skautského slibu i zákona.
Naši Bobři jdou na start první, kontrola krojů, a pár minut na převlečení.
Nadchází čas pro prokázání jejich zdatnosti i znalostí. Jednotlivými kontrolami procházejí s větším i menším úspěchem.
Jak tomu už bývá tak po doběhnutí do cíle by brášci nejraději padli únavou. Stačí jen malá chvilka a jsou opět na nohou. To je ten zázračný dětský organismus, který obnoví síly během několika minut.
Stejně se vede i jiným družinám. A když už je jich v cíli několik jdou hrát poměrně náročnou hru. V podvečer se vyhlašují výsledky závodu. Bobři z Dvojky zvítězily již podruhé, díky brášci. Z děvčat zvítězila družina z Dobříše, na druhých místech se umístily sestry a bratři z Rožmitálu Pod Třemšínem. A tak jedeme společně na krajské kolo do Městce Králové.
Všem se však vedlo dobře. Počasí přálo a pocit z dobře prožitého dne je důležitější.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa

Dvojka and Svojsikuv sports race - basic
District round 8.5. 2003

We did quite well two years ago, when our second boys' division won the district round of Sv. race. And so it was after two years.
For the district round of the Svojsík plant, held on 8.5. 2003, our unit was not preparing much.
However, the competition team, which was supposed to represent "Dvojka", met several times and trained diligently.
The day has come when nine groups from different divisions meet at Nový rybník in the clubhouse of the third center. Here, all the participants can see a little nervousness and tension, how everything will turn out.
It's still time to learn this or that, it's still time to fix the applique on the costume and time for a small snack. After ten in the morning there is a ceremonial arrival of all participants. Brother Zmatlík explains the rules and encourages the participants to a good result and to keep the Scout promise and the law.
Our Beavers go to the start first, check the costumes, and a few minutes to change.
The time has come to prove their ability and knowledge. They go through the individual inspections with greater and lesser success.
As usual, after reaching the finish line, the brothers would prefer to fall tired. Just a little while and they are on their feet again. This is the miraculous child's body that restores strength within minutes.
Other groups are doing the same. And when there are several of them in the goal, they go to play a relatively challenging game. The results of the race are announced in the early evening. The beavers from Dvojka won for the second time, thanks to their brother. The girls from Dobříš won the girls, and the sisters and brothers from Rožmitál Pod Třemšínem took second place. And so we go together on a regional bike to Městec Králové.
However, everyone did well. The weather was nice and the feeling of a good day is more important.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2020
 • 14 zobrazení
kajakjulu
 • 1.5.2020
 • 8 zobrazení
betonrace
BR Basic, Night 1. února 2020, Zábřeh - foto Jarda Hlava
více  Zavřít popis alba 
 • 1.3.2020
 • 24 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Martin Bureš, Dobrovolníci
více  Zavřít popis alba 
 • 1.3.2020
 • 27 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Jarda Hlava
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2020
 • 33 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Karin Goláňová
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2020
 • 19 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Ladislav Doležal
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2020
 • 29 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Lukáš Balcárek
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2020
 • 21 zobrazení
betonrace
BR Basic 1. února 2020, Zábřeh - foto Josef Tempír
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2020
 • 23 zobrazení
atana
Hvězdná cesta s Jaroslavem Foglarem.
31. 1. – 1. 2. 2020

Je poslední odpoledne v měsíci Lednu, který nám připomíná spíš větrné Jaro. Vítr je docela silný a změnil několik plánů na dnešní schůzku 19. přední hlídky Royal Rangers – Příbram.
Sešlo se nás celkem patnáct, šest chlapců, šest dívek a tři vedoucí.
První náš počin byl na nedalekém plácku mezi domy, kde hrajeme první hru s názvem:
Podepiš svou planetu. Hráči mají ve dvojici za úkol podepisovat lístečky s názvy planet a při tom držíce se za ruce, musí být na pozoru před vesmírnými piráty, kteří by je mohli připravit o bod.
Hra byla zdárně ukončena a oddíl se odebral i s veškerou batožinou do klubovny. Zde v našich prostorách zavládla Vesmírná cesta skrz záludné otázky, je to vlastně edukativní hra.
Chlapci a dívky hrají proti sobě, na herním plátně je Vesmírná cesta, střídavě odpovídají chlapci a dívky na otázky z odborky Astronomie. Odpovědi jistě znají z několika předešlých schůzek a výprav. Avšak je vidět velké rozdíly ve znalostech.
Vítězí budoucí kosmonauti – chlapci z kmene Bobrů.
Co následuje dál? Čtení z Písma, beseda nad slovem a vyběhnutí z klubovny ven do ulic za hrou.
Když má být dnes to večerní čtení z knih Jaroslava Foglara, tak hra je opět z dílny bratra Jestřába. Hoši od Bobří řeky jistě znali souhvězdí a věděli jak podle nich určit sever, tak i naši chlapci a dívky již na setmělém místě za městem určovali základní souhvězdí na noční obloze a nejen na ní.
Po návratu do klubovny nadešel malý čas na přípravu večeře, zapojili se do vaření všichni, někdo rozbaloval, jiný vkládal chléb do sendvičovače a další již jej něčím dobrým obkládali. Uvařil se klubovní čaj a večeře byla hotová. Jak nám chutnala.
Po takovém hodování je nutné vše uklidit, zamést a vynést smetí. Hotovo, uděláno.
Do dveří vchází bratr Dan Kolinger, přivítání s ním je srdečné. Bude nám předčítat z knihy Stínadla se bouří, od Jaroslava Foglara.
Ve velkém sály sborových místností je již vše připraveno k četbě. Čtený příběh nás zavedl do pohnutých dob úzkých uliček, setmělých oken a rozzářených lamp. Můžeme zas na nejeden okamžik prožívat ten příběh Rychlých Šípů ve Stínadlech.
Krátce po půlnoci, usínáme a necháváme si zdát ten skvělý příběh dnešního dne znovu.

Je ráno prvního dne nového měsíce Února, probouzíme se skoro do Jarních dní, už brzo zazní píseň skutečného Jara. Teď nás čeká pořádná práce, zabalit si věci do batohů, provést hygienu, nasnídat se, uklidit v klubovně a v hlavní sborové místnosti, nechat zaznít kmenové pokřiky, rozloučit se, abychom se mohli opět sejít.

Druhý ročník čtení je již minulostí, kterou připomene několik fotografií a oddílová kronika.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram

Stellar Journey with Jaroslav Foglar.
January 31 - February 1, 2020

It's the last afternoon of January, which reminds us more of a Windy Spring. The wind is quite strong and changed several plans for today's meeting of the 19th Royal Rangers - Pribram.
We met a total of fifteen, six boys, six girls and three leaders.
Our first achievement was on a nearby square between houses where we play the first game called:
Sign your planet. Players are tasked with signing cards with planet names while holding hands, they must be wary of space pirates who could deprive them of a point.
The game ended successfully and the club went with all the baggage to the clubhouse. Here in our space the space journey reigned through tricky questions, it is actually an educational game.
Boys and girls are playing against each other, the Space Route is on the screen, boys and girls alternately answer questions from the Astronomy expert. They certainly know the answers from several previous meetings and expeditions. However, there are big differences in knowledge.
The future cosmonauts are winning - the boys from the Beaver tribe.
What happens next? Reading from Scripture, discussion over the word and running out of the clubhouse out into the streets for the game.
If it is supposed to be an evening reading from Jaroslav Foglar's books, the play is again from the workshop of brother Jestrab. Boys from Beaver River certainly knew the constellation and knew how to determine the north, and our boys and girls already in the dark place outside the city determined the basic constellation in the night sky and not only on it.
After returning to the clubhouse, it was time to prepare dinner, everyone was involved in cooking, unpacking someone, putting the bread in a sandwich, and others already wrapped it in something good. Club tea was brewed and dinner was ready. How she tasted.
After such a feast it is necessary to clean up, sweep and take away garbage. Done, done.
Brother Dan Kolinger enters the door, welcoming him warmly. He will read to us from the book Shadows with a Storm, by Jaroslav Foglar.
In the large hall of the congregation rooms everything is ready for reading. The story read led us into the troubled times of narrow streets, dark windows and lit lamps. We can once again experience the story of the Fast Arrows in the Shades.
Shortly after midnight, we fall asleep and let the dream of this day dream again.

It is the morning of the first day of the new month of February, we wake up almost to Spring days, and soon the song of the real Spring will be heard. Now we have a lot of work to do, pack things in our backpacks, do hygiene, have breakfast, clean up in the clubhouse and the main church room, let tribal shouts sound, say goodbye so we can meet again.
 
The second year of reading is already a thing of the past, recalled by several photographs and a section chronicle.

19th Front Watch Royal Rangers - Pribram
více  Zavřít popis alba 
 • 1.2.2020
 • 18 zobrazení
nsm
Autor fotografií: Ivana Rezková
více  Zavřít popis alba 
 • 17.12.2019
 • 240 zobrazení
ohnuta
 • 21.9.2019
 • 5 487 zobrazení
anetka-ewicka
 • 17.9.2019
 • 40 zobrazení
kajakjulu
 • 3.9.2019
 • 26 zobrazení
skolamodernihozpevu
Pěvecký workshop ŠKOLY MODERNÍHO ZPĚVU.
Téma: Smutek, slzy a bolest v písních a skladbách.

Foto: Lukáš Jindra
Design plakátu: Tomáš Kejmar
Místo konání: KD Mlejn, Praha

KONTAKTY:
www.modernizpev.cz
skola@modernizpev.cz
777 935 537 (pouze SMS)
více  Zavřít popis alba 
 • 15.8.2019
 • 24 zobrazení
rybar60
Koncert se uskutečnil v rámci Annenské pouti v Horšovském Týně.

Hudební skupina Stromboli hrála ve složení:
Michal Pavlíček - kytara, zpěv
Bára Basiková - zpěv
Vendula Kašpárková - klávesy
Klaudius Kryšpín - bicí
Jiří Veselý - baskytara

Hráli skladby z dvojalba "Stromboli", které vyšlo v roce 1987 a bylo to super.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 30.7.2019
 • 67 zobrazení
betonrace
BetonRace Basic 25. května 2019, Zábřeh, Foto Tereza Havránková
více  Zavřít popis alba 
 • 7.7.2019
 • 47 zobrazení
betonrace
BetonRace Basic 25. května 2019, Zábřeh, Foto Lukáš Pokorný
více  Zavřít popis alba 
 • 7.7.2019
 • 26 zobrazení
Reklama