Soutěže | Přihlášená alba | Výsledky soutěže

Soutěž SPORT AMATÉR FOTO 2013

Výsledky soutěže

 

Fotografická soutěž na téma Sportovní fotografie

pondělí 7. 10. - čtvrtek 7. 11. 2013

Český olympijský výbor a Rajče.net vyhlašují soutěž o nejlepší sportovní snímek SPORT AMATÉR FOTO 2013. 

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie se sportovní tématikou (např. sportovní aktivity jako jsou běhání, cyklistika, florbal, surfování, lyžování, bruslení, ale také kolektivní sporty jako je florbal, hokej, volejbal, nohejbal, basketbal, rugby, lakros, atd.).

Jak se zúčastnit

  • Vyberte svou nejlepší sportovní fotografii či nejlepší sportovní fotoalbum. Pokud ještě nemáte účet, tak si ho založte.
  • Vytvořte fotoalbum.
  • Přiřaďte jedno fotoalbum do kategorie "soutěž: SPORT AMATÉR FOTO". 

Fotoalbum může obsahovat maximálně 3 fotografie.

Vaše fotografie budou zařazeny do hlasování veřejnosti, které probíhá přímo na stránkách Rajče.net, a následně do hlasování odborné poroty.

 

Jak hlasovat

Od 8. listopadu do 15. listopadu 2013 klikněte u příslušného fotoalba na "hlasovat". 

Každý může dát 1 hlas každému albu, které je přihlášeno do soutěže, to znamená, že můžete hlasovat pro více alb. Pokud chcete hlas albu zase odebrat, stačí kliknout na tlačítko "zrušit hlasování".

Hodnoceno je vždy celé album, nikoliv jednotlivé fotky. Hlasováním pro fotoalbum tak lze ocenit jednu vydařenou fotografii v albu nebo celou sadu fotografií v daném albu.

 

Trvání soutěže

7. 10. - 7. 11. 2013 - vkládání soutěžních fotografií na stránky Rajče.net

8. 11. - 15. 11. 2013 - veřejné hlasování o nejlepší fotografie

8. 11. - 15. 11. 2013 - hlasování odborné poroty

19. 11. 2013 - vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

 

Hlasování odborné poroty

Odborná porota stanoví vítězné pořadí 3 fotografií, která budou oceněna nejpozději do 19. 11. 2013.

 

Složení odborné poroty

Alena Kindová - ředitelka Česká olympijská a.s.

Pavel Lebeda - profesionální fotograf

Milan Jaroš - profesionální fotograf

Václav Červený - ředitel obchodu s fotografickou a video technikou Oehling CZ

Alena Finsterlová - marketingová ředitelka NUTREND D.S., a.s.

Vítězové a ceny - veřejné hlasování

1. místo: 

Hodinky Prim ze speciální olympijské kolekce v hodnotě 15.000,- Kč

Balíček výrobků v hodnotě 4.000,- od společnosti Nutrend D.S., a.s.

Kniha Londýn 2012 - Oficiální fotografická publikace ČOV z Her XXX. olympiády v Londýně

Propagační balíček od Rajče.net.

 

Vítězové a ceny - hlasování odborné poroty

1. místo

Zboží v hodnotě 10.000,- Kč od společnosti OEHLING CZ s. r. o. 

Balíček výrobků v hodnotě 4.000,- Kč od společnosti Nutrend D. S., a.s.

Kniha Londýn 2012 - Oficiální fotografická publikace ČOV z Her XXX. olympiády v Londýně

Propagační balíček od Rajče.net.

 

2. místo

Balíček olympijského oblečení v hodnotě 5.000,- Kč

Balíček výrobků v hodnotě 3.000,- Kč od společnosti Nutrend D. S., a.s.

Kniha Londýn 2012 - Oficiální fotografická publikace ČOV z Her XXX. olympiády v Londýně

Propagační balíček od Rajče.net.

 

Rozšířená pravidla


1. Soutěž „Sport amatér foto“ pořádá společnost Česká olympijská, a.s., Benešovská 6, Praha 10, IČO : 25268708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5522 (dále jen "CO"). a obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
2. Soutěž probíhá od 7. 10. 2013 do 7. 11. 2013 včetně.
3. V soutěži jsou hodnoceny jednotlivé snímky v soutěžním fotoalbu. Fotoalbum může obsahovat maximálně tři soutěžní fotografie.
4. Soutěžní fotoalbum musí být zařazeno do speciální kategorie "soutěž: SPORT AMATÉR FOTO".
5. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené album, ostatní alba jednoho uživatele budou vyřazena ze soutěže.
6. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net.
7. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
8. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál. Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno fotoalbum. Přihlášeno do soutěže bude pouze nejdříve vytvořené fotoalbum, ostatní alba téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže.
9. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty a hlasování návštěvníků webových stránek rajce.net.
10. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
11. Pořadatel neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace, včetně omezené možnosti ověření doručení zprávy.
12. Výherci jsou povinni převzít výhry osobně v místě a čase určeném pořadatelem.
13. V případě výhry a umístění do desátého místa se soutěžící, na základě výzvy pořadatele, zavazuje poskytnout snímky v nejvyšší kvalitě.
14. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby rajce.net.
15. Odesláním fotografie, každý účastník:
a) dává pořadateli v souladu s §12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním této soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“), pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;
b) dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výher v soutěži, za účelem zasílání vzorků výrobků a informací o výrobcích, službách a činnosti pořadatele a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými zajištěním této soutěže, a aby je pořadatel předával též jiným správcům, a to v souladu s § 5 odst. 7 až 10 zákona. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V takovém případě má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru(y), je-li doručeno před jejím(ch) předáním účastníkovi;
c) schvaluje tato pravidla a instrukce uvedené na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim;
d) dává pořadateli a dalším subjektům, které se na zajištění této soutěže podílejí, souhlas k bezplatnému zveřejnění svých soutěžních snímků a/nebo jejich částí všemi obvyklými způsoby na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního omezení, zahrnuje v to právo soutěžní snímky upravit způsobem, který nesnižuje jejich hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti s propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků), pořadatele nebo osob na soutěži zúčastněných či pro jiný účel a to bez uvedení autorství. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;
e) výslovně prohlašuje, že fotografie jsou jeho autorskými díly, poskytnutím souhlasu s jejich užitím dle písm. d) tohoto článku nebudou nijak ohrožena ani porušena práva třetích osob, a zavazuje se pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti pořadateli;
f) výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním ani použitím v rozsahu, ke kterému dal svůj souhlas, mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu;
16. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
17. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
18. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci CO a MAFRA a osoby v obdobném vztahu k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže.
19. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
20. Ve sporných případech si CO a MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
21. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.